Challenges of a Multi-Ethnic Society : Social Work with Minority Ethnic Groups in England and Finland

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11765
Title: Challenges of a Multi-Ethnic Society : Social Work with Minority Ethnic Groups in England and Finland
Author: Koskimies, Silka
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Date: 1999-11-10
Language: en
URI: http://hdl.handle.net/10138/11765
Thesis level: master's thesis
Abstract: Social work is today faced with a bigger diversity in society and ethnically mixed client groups. Mainstream social work methods are not always enough to meet the needs of all these new client groups. Therefore, social work has to develop its practices to be able to meet the challenges of the multi-ethnic society. The aim of this study is to compare how social work in England and Finland has responded to its minority ethnic clients, what policies and practices are developed. The study is a case study of social work in two local areas, namely the London borough of Islington in England and the city of Vantaa in Finland. The study material consists of semi-structured interviews with twelve social workers from different social service departments in Islington and Vantaa and of policy and practice documents. The study is a qualitative study and the interview material is analysed by using grounded theory (Strauss & Corbin 1990) and comparative methodology (Miles & Huberman 1994). A comparative framework was developed firstly by comparing different concepts used in each country concerning social work and minority ethnic groups, secondly by examining the situation of the minority ethnic groups in each country and finally by using theoretical literature for analysing the study material. The theoretical framework was mainly developed by theories about minority political ideologies (Ely and Denney 1989), theories about ethnic identity (Liebkind 1992, Hutnik 1991) and by a multicultural awareness framework (Matinheikki-Kokko 1997). The results of the study show that both countries have developed some responses to take into account the needs of minority ethnic clients. However, in Vantaa the process has just recently started. In Vantaa the services are based on an equality principle, which means in Finnish conditions that all clients are given the same kind of services. This has shown to be problematic as the service are often based on majority needs, which does not support minority groups. The effects might be the opposite, that is assimilationist. In Islington the social workers strive also for equality, but the starting point is more pluralistic, as the social workers attempt to take into account cultural background when providing services. The study showed also the importance of a clearly stated policy, which particularly takes into account minority ethnic groups. The policy has to be clearly outlined for all staff and even for clients. To put policy into practice means that it has to be effectively implemented. This means firstly that the whole social service department has to be aware of the needs of minority ethnic groups and of adequate intervention strategies to meet the needs. Secondly, the social workers have to be aware of the situation of their minority ethnic clients. This means that the social workers cannot be left alone with the responsibility to improve services. The social service department has to support the social workers by providing them means to develop the services. This includes a clear policy statement, training for all staff and regular supervision and discussions in meetings about issues concerning minority ethnic groups.Socialarbetarna bemöts i dag av en allt ökande andel klienter av annan etnisk bakgrund. De sedvanliga arbetsmetoderna är denna nya situation inte alltid ändamålsenliga. Socialtarbete måste därför utveckla nya metoder för att bättre kunna ta i beaktande de nya behoven som uppkommer i detta multietniska samhälle. Avsikten med denna studie är att jämföra hur socialtarbete i England och Finland har bemött de nya klientgrupperna och hur servicen har utvecklats. Denna studie är en fall studie av socialtarbete i två lokala områden, nämligen stadsdelen Islington i London, England och Vanda stad i Finland. Studiematerialet består av tolv halvstrukturerade intervjuer med socialarbetare i både Islington och Vanda, och av dokument om politik och praktik i socialservicen. I studien har kvalitativa metoder använts och intervjumaterialet har analyserats genom 'grounded theory', som har utvecklats av Strauss och Corbin (1990), och genom jämförande metoder (Miles & Huberman 1994). Det jämförande perspektivet utvecklades under studiens gång till att möjliggöra en förståelse och jämförelse av situationen i de två olika länderna. Utgångspunkten var att de två samhällena måste noggranna studeras för att omständigheterna för socialtarbete skall förstås. För det första jämfördes olika concept som används i de olika länderna, för det andra jämfördes situationen för de etniska minoriteterna i vardera landet och för det tredje användes teoretisk litteratur för analyserandet av studiematerialet. Den teoretiska ramen för studien byggdes i huvudsak upp av minoritets politiska ideologier (Ely & Denney 1989), teorier om etnisk identitet (Liebkind 1994, Hutnik 1991) och av teorin om multikulturell medvetenhet (Matinheikki-Kokko 1997). I studien analyserades både politiken och praktiken i socialservicebyråerna. Resultaten från studien visar att social servicen i de båda länderna strävar till att ta i beaktande olika etniska grupper. I Vanda är detta dock ännu i ett tidigt stadium. Vanda har baserat sin service på jämlikhetsprincipen, som betyder i Finska förhållanden att alla klienter ges likadan service. Detta har dock visat sig vara problematiskt eftersom servicen då ofta är baserad på majoritetsbehov och stöder inte alltid minoritetsgrupper. Effekten kan därför vara den motsatta, det vill säga 'assimilatorisk'. I Islington strävade social arbetarna också efter jämlikhet, men utgångspunkten vara mera pluralistisk genom att i servicen ta i beaktande kulturell bakgrund. I studien kom det också fram att politiken, som speciellt tar i beaktande etniska minoriteter, måste tydligt anges för hela personalen och klienterna. Politiken måste också tillämpas i praktiken. Detta betyder för det första att socialbyrån i sin helhet måste vara medveten om olika etniska gruppers behov och om ändamålsenliga tillvägagångssätt för att möta dessa behov. För det andra måste socialarbetarna själva vara medvetna om situationen för deras etniska minoritets klienter. Socialarbetarna kan inte lämnas ensamma med ansvaret att utveckla servicen. Socialbyrån måste stöda socialarbetarna genom att ge medel för utvecklingen av service i form av politiska ståndpunkter, träning för hela personalen i dessa frågor och återkommande diskussioner och handledning om de etniska minoriteternas situation i samhället.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: multi-ethnicity
principles
social work
ethnic minorities
clients
social services
monikulttuurisuus
periaatteet
sosiaalityö
sosiaalipalvelut
vähemmistöt
etniset ryhmät
asiakkaat
sosiaalihuolto
etniska grupper
klienter
socialt arbete
social service
minoriteter


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 49.20Kb PDF View/Open
abstract_sv.pdf 49.41Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record