Rationalismi, konstruktivismi ja regiimien muutos : Tutkimus kansainvälisen pakolaisregiimin kehityksestä 1990-luvun alkupuolella

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11803
Title: Rationalismi, konstruktivismi ja regiimien muutos : Tutkimus kansainvälisen pakolaisregiimin kehityksestä 1990-luvun alkupuolella
Author: Heikkinen, Janna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2005-05-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11803
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen kohteena on kansainvälisessä pakolaisregiimissä 1990-luvun alkupuolella tapahtunut muutos. Työssä pyritään selvittämään muutoksen luonne, sen syyt ja regiimin ydinorganisaation, YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n, rooli regiimin kehityksessä soveltamalla kansainvälisen politiikan regiimiteoriaa. Regiimit ovat yksi hyvä lähestymistapa maailman monimutkaisten globaaliongelmien, kuten pakolaisongelmien, syiden ja seuraamusten sekä niihin liittyvän kansainvälisen yhteistyön tutkimiselle. Tutkielma asettuu yksittäisten regiimien muutoksen tutkimukseen ja viitekehys muovautuu kansainvälisen politiikan regiimitutkimuksesta 1980-luvulta. Rinnakkain pakolaisregiimin kohdistuvan tapaustutkimuksen kanssa tavoitteena on selvittää, miten regiimiteorian rationalistinen ja konstruktivistinen näkökulma selittää regiimien muutosta ja miten ne ottavat huomioon ei-valtiollisen toimijan roolin regiimien muutoksessa? Tutkimus on toteutettu muodostamalla kaksi hypoteesia siitä, miten regiimiteorian eri näkökulmat selittävät nimenomaan pakolaisregiimin muutosta ja UNHCR:n roolia. Aineisto koostuu aikaisemmasta pakolaisongelmiin ja eritoten UNHCR:n toimintaan liittyvästä tieteellisestä ja historiallisesta tutkimuksesta sekä merkittävimmistä pakolaisregiimin toimintaa käsittelevistä asiakirjoista. Asiakirjat ovat aikajanalta 1990-1994 ja tutkimusmenetelmänä käytetään sisällönanalyysiä. Tutkimuksen teoreettinen painopiste on hypoteesien johtamisessa, minkä pohjalta ohjautuu myös pakolaisregiimin muutoksen analyysi. Analyysin tulosten avulla tarkastellaan lopulta myös hypoteesien pitävyyttä. Pakolaisregiimi on muuttunut merkittävästi 1990-luvun alussa ja siinä on nähtävissä siirtyminen pois ns. perinteisestä lähestymistavasta pakolaisongelmiin. Regiimissä ovat vahvistuneet uudet muutosulottuvuudet: käytännöllinen humanitaarisuus, turvallisuusulottuvuus, pakolaisten palautusoperaatiot, ongelmien ehkäisy ja toiminnan siirtyminen ongelmien alkuperämaahan sekä regiimin laajentuminen. Muutos kumpuaa kylmän sodan päättymisen aiheuttamasta uudesta kansainvälispoliittisesta kontekstista, jolloin maailman pakolaisongelmat kasvoivat ja asenteet pakolaisia kohtaan huonontuivat. Pakolaisregiimin muutoksen syynä korostuvat 1990-luvun alkupuolella esiin nousseet teollisuusmaiden pakolaisvastaiset intressit. Myös UNHCR:n toiminta uusien toimintatapojen kehittämiseksi ja regiimin muutosulottuvuuksien vahvistamiseksi nähdään lisäsyynä sille, millaiseksi regiimi muuttui 1990-luvun alkupuolella. Ilman UNHCR:ää regiimin muutosta ei olisi voitu alun perin myöskään toteuttaa. Tutkimuksessa todetaan, että UNHCR on olennaisella tavalla pystynyt vaikuttamaan muutosprosessin toteuttamiseen ja sen etenemistapaan. Rationalistinen hypoteesi ei pysty selittämään pakolaisregiimin muutosta, vaan nojaa liikaa valtioiden intressien muuttumattomuuteen ja antaa ei-valtiolliselle toimijalle liian suppean roolin. Konstruktivistinen hypoteesi ottaa puolestaan kattavammin huomioon regiimin jäsenten intressien muutokset, ei-valtiollisen toimijan episteemisen roolin sekä koko kansainvälisen yhteisön luonteen merkityksen. Konstruktivismi myös nostaa esiin vuorovaikutuksen ja pakolaisongelmien uudelleen määrittelyn merkityksen regiimin muutoksen selittämisessä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: regiimit
pakolaisregiimi
regiimien muutos
UNHCR - 1990-luku
rationalismi - konstruktivismi
ei-valtiollinen toimija


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.28Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record