Tuotteistaminen asiantuntijaorganisaatiossa Tapaus Sedecon Consulting ja valmennuksen mittaus tuotteena

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11855
Title: Tuotteistaminen asiantuntijaorganisaatiossa Tapaus Sedecon Consulting ja valmennuksen mittaus tuotteena
Author: Mattila, Kirsi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-03-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11855
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan tuotteistamista asiantuntijaorganisaatiossa. Tuotteistamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä asiakkaalle tarjottavan osaamisen ja palvelun määrittelyä ja kehittämistä niin, että osaaminen voidaan lopulta nähdä tuotteen muodossa ja haluttaessa sen käyttö- tai omistusoikeus on myytävissä edelleen. Tutkimuksen tarkoituksena on luoda teoreettinen, prosessinomainen tuotteistamismalli palveluita tuottavalle asiantuntijaorganisaatiolle. Mallin luomisen apuna on teollisen organisaation tuotekehityksen prosessikuvaus. Tuotteistamista tarkastellaan tutkimuksessa sekä asiakkaan että asiantuntijaorganisaation hyötynäkökulmasta. Tutkimusongelma voidaan esittää muodossa: Miten tuotteistaa osaamista asiantuntijaorganisaatiossa? Tutkimuksen teoriaosa koostuu asiantuntijaorganisaation määrittelystä sekä tuotteistamismallin luomisesta. Tuotteistamismalli jakaantuu tutkimuksessa kolmeen vaiheeseen: tuotteistettavan osaamisen tunnistamiseen, tuotteen valmistamiseen markkinoille sekä tuotteen jakeluun markkinoilla. Tutkimuksella on kaksi tavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena on luoda olemassa olevan kirjallisuuden ja aikaisemman tutkimuksen pohjalta tuotteistamismalli käytettäväksi tutkimuksen empiirisen osan pohjana. Toisena tavoitteena on tarkastella mallin toimivuutta käytännössä sekä täydentää mallia empirian pohjalta. Käytettävä tutkimusmenetelmä on laadullinen tapaustutkimus. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa tarkastellaan tuotteistamista prosessinomaisena tapahtumana konsulttiyrityksessä. Empiirinen osuus on suoritettu pääosin tutkijan omalla, osallistuvalla havainnoinnilla. Havainnointia täydentävät tapaustutkimuksen yrityksen kolmelle avainhenkilölle tehdyt vapaamuotoiset haastattelut. Lisäksi tutkimusaineistona on käytetty kohdeyrityksen kirjallisia dokumentteja. Tutkimuksen teoriaosassa luotu tuotteistamismalli näyttäisi toimivan myös käytännössä. Tapaustutkimuksen yrityksessä esille nousi lisäksi kolme asiaa: tuotteistamisprosessin kokonaisuuden hallinta, organisaation toimintajärjestelmä sekä tuotekehitysprojektin olemassaolo, jotka vaikuttavat olennaisilta tuotteistamistoiminnassa tutkitussa kohteessa. Näitä kolmea havaintoa käytetään tuotteistamismallin täydentämiseksi tutkimuksen johtopäätöksissä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: asiantuntijaorganisaatiot - markkinointi - palvelut
tuotteistus - osaaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.72Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record