"Sydämessä syntynyt" : Haastattelututkimus naisen kasvusta adoptioäitiyteen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11939
Title: "Sydämessä syntynyt" : Haastattelututkimus naisen kasvusta adoptioäitiyteen
Author: Pihlajamäki, Susanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2005-03-07
URI: http://hdl.handle.net/10138/11939
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata adoptioäitien käsitystä äitiydestään osana identiteettiään. Taustalla vaikuttavat yleisellä tasolla perinteinen äitiyskuva ja adoptioäidin sosiaalinen paikantuminen suhteessa siihen. Yksilötasolla käsitykseen omasta äitiydestä vaikuttavat lapsuuden esikuvat, erityisesti oma äiti, mutta myös muut elämänkokemukset. Naisen mielikuva äitiydestä muotoutuu ennen ja jälkeen adoption. Tutkimuksessa käydään keskustelua siitä, sisältääkö äitiys automaattisesti geenien jatkamisen, vai onko keskeisintä tärkeän hoivasuhteen syntyminen. Voiko toisen synnyttämä olla toisen oma? Adoptiota on edelleen tutkittu aika vähän. Tutkimuksissa mielenkiinto on usein ollut adoptiolapsen sopeutumisessa uuteen perheeseensä (esim. Varilo 1993). Se minkälainen muutos tapahtuu uuden adoptioäidin sisällä on ollut arvoituksellisempaa. Haastattelututkimus on kvalitatiivinen, jossa tutkimusmenetelmänä on teemahaastattelu. Perusperiaatteena on ollut löytää erilaisia merkityksiä, joita adoptioäidit itse liittävät äitiyteensä. Haastattelututkimus perustuu viiteen yksilöhaastatteluun, yhteen kirjalliseen vastaukseen ja kahteen fokusryhmähaastatteluun, joissa kummassakin on ollut mukana neljä henkilöä. Fokusryhmähaastattelut suoritti toinen opiskelija omaa Pro graduaan varten. Avustin ryhmähaastatteluissa havainnoinnissa ja sain aineiston käyttööni omaa tutkielmaani varten. Fokusryhmähaastatteluissa yksin adoptoivat naiset kertovat tilanteestaan, vertaisryhmän merkityksestä ja ihmisten suhtautumisesta yksinadoptioon. Keskeistä adoptioäidin antaessa merkityksiä äitiydelleen on se, onko käsitys äitiydestä muuttunut adoption jälkeen ja onko muutos ollut negatiiviseen vai positiiviseen suuntaan. Jonkinasteista ristiriitaa aiheuttaa tilanne, jossa käsitys omasta äitiydestä joutuu uudelleen arvioitavaksi. Tällöin aktuaaliminä ei vastaakaan ideaaliminän tasoa. Itsensä arvioimisessa ihmiset käyttävät lisäksi sosiaalista vertailua saavuttaakseen tarkemman vaikutelman itsestään. Tämän vuoksi tutkimuksessa kysytään, miten äiti on kokenut oman suvun, vertaisryhmän, vieraiden ihmisten ja yhteiskunnan suhtautuvan adoptioäitiyteen. Mitä enemmän tuleva äiti puhuu lapsen tulosta lähimmäisilleen, erityisesti omalle äidilleen, sitä kiinnittyneempi hän on tulevaan äitiyteensä. Adoptioäidille usein merkittävä toinen minäkäsitystä muokkaava esikuva ovat adoptiovertaisryhmän naiset. Tämä on erityisen tärkeää niille adoptioäideille, joiden sosiaalinen identiteetti tukee vahvasti äidin henkilökohtaista identiteettiä ja minäkäsitystä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sosiaalityöntekijän roolia adoptiota hakevan naisen elämässä. Sosiaalityöntekijä etsii lapselle sopivia vanhempia. Adoptiota hakeva kaipaa tukea omalle äitiydelleen, joka on vasta muotoutumassa. Ulkopuolelta ohjautuva henkilö on alttiimpana olemaan epävarma toiminnastaan kuin henkilö, joka luottaa enemmän omaan näkemykseensä. Adoptioäidin kohdalla epävarmuutta äitiyteen tuo usein se seikka, että lapsella on vaikeista lähtökohdista johtuen usein eriasteisia kiinnittymishäiriöitä. Tarkasteltaessa adoptioäitiyttä keskeiseksi osoittautuu sen olevan yhteiskunnallisesti ajatellen toissijainen äitiyden muoto. Tämä näkyy muun muassa siinä, että yhteiskunnan tarjoama tuki ei täysin vastaa biologisen perheen saamia etuisuuksia. Ihmisten suhtautuminen adoptioon on yleensä positiivista ja uteliasta, mutta adoptioäidin näkökulmasta sisältää usein myös ymmärtämättömyyttä. Tutkimuksen keskeisintä teoriaa käsittelevää kirjallisuutta ovat Sternin (1998) kirjoitukset äitiyteen kiinnittymisestä, Higginsin (1987) aktuaaliminästä ja ideaaliminästä ja Liebkindin (1998) henkilökohtaisesta ja sosiaalisesta identiteetistä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: adoptio
äitiys
identiteetti
minäkäsitys
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.53Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record