"Te ette tiedä, mitä politiikka on" : nuorten poliitikkojen sitoutuminen politiikkaan uuden politiikan teorian valossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11942
Title: "Te ette tiedä, mitä politiikka on" : nuorten poliitikkojen sitoutuminen politiikkaan uuden politiikan teorian valossa
Author: Räty, Reetta
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2000-11-01
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/11942
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan, millä tavalla suomalaiset nuoret poliitikot sitoutuvat politiikkaan vuosituhannen vaihteessa. Tarkoituksena on selvittää, miten politiikan tuleva sukupolvi jäsentää poliittista todellisuutta, sen keskeisiä jakolinjoja ja vastakkainasetteluja tilanteessa, jossa perinteisten sosialisaatioprosessien ja luokkayhteiskunnan jakolinjojen tiedetään muuttuneen. Politiikkaan sitoutumista tarkastellaan politiikan muutosta selittävän ja kuvaavan uuden politiikan teorian valossa. Tutkimuksessa "nuoria poliitikkoja" edustavat Helsingin vaalipiirissä vuoden 1999 vaaleissa ehdolla olleet 30-vuotiaat ja sitä nuoremmat kansanedustajaehdokkaat. Nuorten politiikkaan sitoutumista lähestytään tutkimuksessa neljästä näkökulmasta: politiikan sisältökysymysten, toimijoiden, toimintatapojen ja arvojen kautta. Empiirisessä osassa ryhmitellään nuoria ehdokkaita politiikan sisältökysymysten ja vaaliagendojen perusteella sekä tarkastellaan periaatteellisempia kysymyksiä kuten ehdokkaiden puoluesuhdetta, poliittista keinovalikoimaa ja mielipiteiden ja näkemysten taustalla vaikuttavia arvoja. Empiirinen aineisto koostuu kansanedustajaehdokkaiden vaalimateriaalista, Ylen internetissä olleen vaalikoneen vastauksista, ehdokkaille tehdystä kyselystä ja teemahaastatteluista sekä nuorten poliitikkojen omista kirjoituksista ja heistä kirjoitetuista sanomalehtiartikkeleista. Tärkeimmät teorialähteet ovat F. Müller-Rommelin ja T. Poguntken (1995) toimittama teos New Politics ja Herbert Kitscheltin (1997) The Radical Right in Western Europe. Kvalitatiivisen aineiston tulkinnan ohella aineiston analysoinnissa on käytetty tilastollista ryhmittelyanalyysiä. Tutkimuksen tulosten perusteella voi sanoa, että ns. vanhan politiikan perinteiset jakolinjat ja vastakkainasettelut jakavat nuoria poliitikkoja eri leireihin. Politiikan yksidimensionaalisuuden murtumisesta kuitenkin kertoo se, että oikeisto-vasemmisto -akselin ohella ja sijasta nuorten politiikkaan vaikuttavat uudet asia- ja arvoulottuvuudet. Osa nuorista ehdokkaista on selvästi irrottautunut perinteisistä jakolinjoista ja määrittelee paikkansa poliittisella kentällä uusin perustein. Poliittisten ryhmien sisälle ja välille onkin muodostunut uusia jakolinjoja. Tässä tutkimuksessa nousivat esille erityisesti suhtautuminen ympäristökysymyksiin ja materialistisen ja postmaterialistisen arvomaailman kohtaamiseen liittyvät ristiriidat. Käytännössä nuorten politiikka on siirtynyt perinteiseltä poliittiselta kentältä osin uusille areenoille. Intressiorganisoitumisen ohella poliittista orientoitumista ohjaavat arvot, joita toteutetaan lähes kaikilla elämänaloilla. Politiikka-käsitys on laajempi kuin institutionaalisessa politiikassa on totuttu ajattelemaan, eikä puolueista useimmiten ole poliittisen identifikaation kohteiksi ja välineiksi. Nyt politikoidaan kulutusvalinnoilla ja koko elämäntavalla.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: nuoret - ehdokkaat - eduskuntavaalit
sitoutuminen - politiikka - nuoret
uusi politiikka - poliitikot - nuoret


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.21Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record