Kolikon toisella puolella : Ongelmapelaajan läheisen maailma

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12014
Title: Kolikon toisella puolella : Ongelmapelaajan läheisen maailma
Author: Pajula, Mari Kaarina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2001-10-11
URI: http://hdl.handle.net/10138/12014
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa ongelmapelaamisesta läheisten näkökulmasta. Kiinnostukseni kohteena ovat olleet ongelmapelaamisen vaikutukset läheisiin, läheisten kokema avuntarve ja läheisten tulkinnat pelaamisesta ja elämästään pelaajan lähellä. Tutkimukseni on ensimmäinen aiheeseen syvällisesti perehtyvä akateeminen tutkimus ja se on toteutettu Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Tutkimusta varten olen tehnyt teemahaastattelun kuudelletoista ongelmapelaajan läheiseksi itsensä määrittelevälle henkilölle. Analyysissä olen aineistosta löytämieni keskeisten teemojen avulla selvittänyt läheisenä olon luonnetta, prosessia ja pelaamisen vaikutuksia läheiseen. Lisäksi olen diskurssianalyyttista orientaatiota ja menetelmiä soveltaen etsinyt aineistosta keskeisiä läheisenä oloon liittyviä tulkintakehyksiä ja niihin pohjautuvia subjektipositioita. Tutkimuksen perusteella ongelmapelaajan lähellä eläminen määrittää vahvasti läheisen elämää. Ongelmapelaamista määriteltäessä ja tulkittaessa sekä sen yhteiskunnallisia vaikutuksia arvioitaessa tulisikin mielestäni vahvemmin huomioida sen vaikutukset yksilön ulkopuolelle. Vaikutukset fyysisellä, psyykkisellä, taloudellisella ja sosiaalisella ulottuvuudella ovat kaikki merkityksellisiä ja vahvasti kytkeytyneet toisiinsa. Läheisenä olo on ennen kaikkea prosessi, ja siinä voi erotella erilaisia vaiheita. Olen tutkimuksessani jakanut läheisenä olon kuuteen vaiheeseen: epätietoisuus, ongelman paljastuminen, akuutti puuttuminen, vastuun kantaminen, tilanteen ratkaisu ja toipuminen. Läheisten puheessa esiintyi erilaisia tulkintoja ongelmapelaamisesta ja nämä tulkinnat olivat yhteydessä läheisen subjektipositioihin. Erilaisten tulkintojen kautta läheisten joskus ristiriitaiseltakin tuntuva käyttäytyminen tuli ymmärrettäväksi ja oikeutetuksi. Läheiset tulkitsivat ongelmaa, omaa rooliaan ja sosiaalista verkostoa poikkeuksetta monessa eri tulkintakehyksessä. Erilaiset tulkinnat painottuivat ajallisesti eri tavoin; eri läheisenä olon vaiheissa painottuivat erilaiset tulkinnat. Moniselitteisyys ongelman kuvaajana toimi eräänlaisena metakehyksenä, joka mahdollisti erilaisten ristiriitaisten tulkintojen ja toimintojen yhteensovittamisen. Pelaamista tulkittiin aineistossa kontekstista riippuen sairaudeksi, riippuvuudeksi ja oireeksi. Nämäkin kehykset olivat laajoja, ja niiden sisällä kehyksen eri puolien painottaminen mahdollisti monta erilaista toimintamallia ja positiota. Perheellisillä yhdeksi olennaiseksi tekijäksi muodostui se, kuinka paljon tulkinnoissa painottui familistinen kehys suhteessa individualistisempaan tulkintaan. Kärjistettynä familistisen kehyksen sisällä ongelma on perheen tai parisuhteen yhteinen, kun taas päinvastainen individualistinen tulkinta yksilöistää ongelman. Läheiset ovat tällä hetkellä jonkin verran mukana ongelmapelaajien tukemisessa ja hoidossa, mutta läheisten omaan tilanteeseen keskittyvän hoidon kehittäminen näyttäytyi tarpeellisena. Läheisenä oloa voi tarkastella selviytymisen näkökulmasta tai läheisriippuvuustulkintaan pohjautuvasta sairausnäkökulmasta. Tutkimuksessani on korostunut selviytymisen näkökulma, mutta tulkintojen ääripäitä tulisi välttää; ongelmapelaajan läheisenä olo on monitasoinen ilmiö ja läheiset ryhmänä heterogeeninen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: ongelmapelaaminen - sosiaaliset vaikutukset
läheiset - selviytyminen
rahapelit - sosiaaliset suhteet
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.31Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record