Hierarkkinen multinomi-logit-malli : sovelluksena ikääntyvien työttömien työmarkkinasiirtymät

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12021
Title: Hierarkkinen multinomi-logit-malli : sovelluksena ikääntyvien työttömien työmarkkinasiirtymät
Author: Pyy-Martikainen, Marjo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Mathematics and Statistics
Date: 2000-02-18
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12021
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Tutkimuksessa perehdytään hierarkkisen multinomi-logit-mallin teoriaan ja sovelletaan mallia ikääntyvien työt-tömien työttömyyden päättymistapoihin vaikuttavien tekijöiden analysointiin. Hierarkkisen multinomi-logit-mallin teoreettisena perustana on stokastinen hyödyn maksimointiteoria. Stokastisen hyödyn maksimointiteorian mukaan kukin työttömyyden päättymistapa tuottaa yksilölle tietyn määrän hyötyä. Hyötyä maksimoiva yksilö valitsee hänelle mahdollisista työttömyyden päättymistavoista sen, jonka tuottama hyöty on suurin. Stokastiseen hyödyn maksimointiteoriaan perustuvan diskreetin valinnan mallin avulla voidaan arvioida, millä todennäköisyydellä yksilö valitsee tietyn työttömyyden päättymistavan. Hierarkkinen multinomi-logit-malli on multinomi-logit-mallin yleistys. Malli yleistää multinomi-logit-mallia sallimalla korrelaation hyötyfunktioiden satunnaistermien välillä. Mallin ideana on jakaa työttömyyden päätty-mistavat ryhmiin siten, että toistensa substituutteina toimivat työttömyyden päättymistavat kuuluvat samaan ryhmään. Samaan ryhmään kuuluvien työttömyyden päättymistapojen hyötyfunktioiden satunnaistermit voivat olla korreloituneita. Mallin idea soveltuu hyvin empiirisiin havaintoihin ikääntyvien käyttäytymisestä työmarkkinoilla. Tutkimuksen empiirisessä osassa tarkastellaan, mitkä tekijät vaikuttavat ikääntyvien työttömien työttömyyden päättymistapoihin. Tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on etenkin se, miten taloudelliset tekijät, kuten työt-tömyysturvan laji ja työttömän odotettavissa oleva palkka, vaikuttavat työttömyyden päättymistapaan. Toinen keskeinen teema tutkimuksessa on työvoimapoliittisten toimenpiteiden merkitys ikääntyvien työttömien kannalta. Empiirisessä osassa analysoitiin ikääntyvien työttömien työttömyyden päättymistapoihin vaikuttavia tekijöitä analyysimenetelmänä multinomi-logit-malli sekä kolme erilaista hierarkkista multinomi-logit-mallia. Parhaaksi malliksi osoittautui hierarkkinen multinomi-logit-malli, jossa työttömyyseläke ja työvoimapoliittiset toimenpiteet muodostavat oman ryhmän. Mallin implikoima korrelaatio työttömyyseläkkeen ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden välillä voidaan tulkita siten, että ikääntyvät työttömät pitävät työvoimapoliittisia toimenpiteitä ja työt-tömyyseläkettä samankaltaisina vaihtoehtoina tehdessään valintoja työmarkkinoilla. Estimointitulosten mukaan taloudellisilla tekijöillä on voimakas ikääntyvien työttömien työttömyyden päätty-mistapoja ohjaava vaikutus. Myös ikä työttömyyden alkaessa vaikuttaa voimakkaasti työttömyyden päättymistapaan. 56-vuotiaana tai sitä vanhempana työttömäksi joutuneet siirtyvät todennäköisimmin työttömyyseläkkeelle. Sitä nuoremmilla iän vaikutus on eriytynyt siten, että peruspäivärahaa saavilla todennäköisin työttömyyden päättymistapa on työllistyminen ja ansiopäivärahaa saavilla työvoimapoliittisille toimenpiteille siirtyminen. Es-timointitulosten mukaan työttömyyttä edeltänyt työvoimapoliittisilla toimenpiteillä olo ei vaikuta ikääntyvien työttömien työllistymistodennäköisyyteen. Tärkeimmät lähteet: McFadden, D. (1978). Modeling the choice of residential location. Teoksessa A. Karlquist, L. Lundqvist, F. Snickars & J. Weibull (toim.) Spatial interaction theory and residential location. Amsterdam: North-Holland, 75-96. Koppelman, F. & Wen, C.H. (1998). Alternative nested logit models: structure, properties and estimation. Trans-portation Research B 32 (5), 289-298.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: ikääntyvät
työttömyyden päättymistavat
hierarkkinen multinomi-logit-malli


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.24Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record