Poliittisesta yhteistyöstä kohti yhteistä ulkopolitiikkaa : Näkökulma Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan välisiin suhteisiin

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12028
Title: Poliittisesta yhteistyöstä kohti yhteistä ulkopolitiikkaa : Näkökulma Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan välisiin suhteisiin
Author: Flink, Jouni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-09-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12028
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa on tarkasteltu Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan välisiä suhteita vuodesta 1980 lähtien, jolloin suhteita ryhdyttiin yhtenäistämään Latinalaiseen Amerikkaan. Poliittisen linjauksen jälkeen poliittinen dialogi on kehittynyt monitasoiseksi vuoropuheluksi, joka kattaa lähes koko Latinalaisen Amerikan. Suhteita arvioidaan sekä Euroopan unionin sisäisen kehityksen että ulkoisen toiminnan kautta. Sisäinen (rakenne) ja ulkoinen (toiminta) näkökulma muodostavat yhdessä tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. Tutkielmassa pyritään etsimään vastausta seuraavaan tutkimuskysymykseen: miten Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan väliset suhteet ovat kehittyneet 1980-luvulta 2000-luvun alkupuolelle. Tarkoituksena on selvittää keskeisten yhteistyömuotojen luonnetta ja merkitystä Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan välisissä suhteissa. Tutkielman keskeiset teoreettiset käsitteet pohjautuvat federalistisen ja funktionalistisen integraatio-teorian eroavaisuuksiin. Muita tutkielman keskeisiä käsitteitä ovat valtion suvereniteetti, kansainväliset suhteet sekä valtioiden välinen yhteistyö. Tärkeimpinä havaintoina Euroopan yhteisön ja Latinalaisen Amerikan välisissä suhteissa voidaan pitää nykyisen vuoropuhelun muodostumista kolmesta toisiaan tukevasta poliittisesta dialogista, joita käydään eri tasoilla. Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan välinen vuoropuhelu on osoittautunut sekä pitkäjänteiseksi että onnistuneeksi yhteistyö-muodoksi, jonka tärkeimpiä poliittisia painopistealueita ovat olleet edustuksellisen demokratian kehittäminen, ihmisoikeuksien ja valtion suvereniteetin kunnioittaminen. Poliittinen dialogi on kytkeytynyt tiiviisti taloudelliseen yhteistyöhön siten, että molempien osa-alueiden yhtäläinen vahvistaminen on osaltaan tiivistänyt Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan välisiä suhteita. Tutkielman empiirinen aineisto koostuu Euroopan unionin virallisista asiakirjoista ja julkaisuista. Virallisia asiakirjoja ovat mm. Euroopan komission tekemät esitykset sekä tiedonannot, Euroopan unionin neuvoston päätökset, Euroopan parlamentin ja muiden komiteoiden kannanotot sekä Euroopan unionin perussopimukset. Virallisia julkaisuja ovat Official Journal (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti), Bulletin of the European Communities sekä Bulletin of the European Union. Keskeisinä lähteinä tutkielmassa on käytetty dokumenttiaineiston lisäksi Euroopan poliittista yhteistyötä ja integraatiota sekä kansainvälistä järjestelmää käsittelevää kirjallisuutta, kuten The Government and Politics of the European Union (Nugent, 1995); Foreign Political Engagement (Geldenhuys, 1998); The Elusive Quest for European Security (Duke, 2000).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Euroopan unioni - yhteistyö - Latinalainen Amerikka (ky)
Subject (ysa): kansainväliset suhteet
Eurooppa
Latinalainen Amerikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.01Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record