"Meille on opetettu, että kaikkea pitäisi kokeilla":Normaalisuus rikoskäyttäytymisen perustelutapana 15 - 16-vuotiailla nuorilla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12166
Title: "Meille on opetettu, että kaikkea pitäisi kokeilla":Normaalisuus rikoskäyttäytymisen perustelutapana 15 - 16-vuotiailla nuorilla
Author: Laine, Riikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2003-04-24
URI: http://hdl.handle.net/10138/12166
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen yleistavoitteena on lisätä tietoa siitä, miten suomalaiset nykynuoret hahmottavat lain rikkomista ja minkälaisia kulttuurisia merkityksiä nuoret antavat omalle tai toiste rikoskäyttäytymiselle. Aiempaan tutkimukseen liittyen fokusoin huomioni rikosten pitämiseen "normaalina" nuoruuden aikana eli tarkastelen rikosten normalisointia kriminologisen neutralisaatioteorian näkökulmasta. Empiiriseet kysymykseni ovat seuraavat: (1) Kuinka suuri osa 15-16-vuotiaista nuorista pitää lain rikkomista normaalina nuoruuden aikana? (2) Mitä nuoret tarkemmin ottaen tarkoittavat lain rikkomisen "normaalisuudella" (normaalisuusretoriikkojen repertuaari)? (3) Onko normaalisuusretoriikan kannattaminen yhteydessä sukupuoleen ja eräisiin sosiaalisiin taustatekijöihin? (4) Miten normaalisuusretoriikan kannattaminen liittyy nuoren omaan aiempaan ja tulevaan rikoskäyttäytymiseen? Tutkimukseni teoreettisena taustana on kriminologinen neutralisaatioteoria (Sykes & Matza,1957). Neutralisaatiot ovat rikoksen kulttuurisia perustelu- ja selittelytapoja, joiden avulla rikoskäyttäytyminen voidaan kuvata mielekkääksi, oikeutetuksi tai muuten "ymmärrettäväksi". Neutralisaatiotutkimuksen sisällä on kaksi keskustelua, joihin tutkimus kytkeytyy: (a) ovatko nuorten rikosmerkitykset yleis- vai alakulttuurisia, ja (b) voiko neutralisaatioilla olla rikoskäyttäytymistä aiheuttavaa vaikutusta jälkikäteisrationalisoivan funktion ohella? Tutkimuksen aineistona käytän vuoden 2001 nuorisorikollisuuskyselyä (N=4347, ikäryhmä: 15-16-vuotiaat, vastausprosentti: 88,7, toteuttaja: OPTL). Analyysini hyödyntää mm. kysymystä, pitääkö vastaaja lain rikkomista normaalina nuoruuden aikana, sekä erityisesti avokysymystä, jossa nuoria pyydettiin omasanaisesti selittämään, miksi lain rikkominen heidän mielestään on normaalia. Menetelmäni perustui avovastausten intensiiviseen lähilukuun ja strukturoitujen muuttujien osalta yksinkertaisiin, eksploratiivisiin ristiintauluikointeihin. Tutkimustulokset: Selittäessään lain rikkomisen normaalisuutta nuoret viittasivat seuraaviin tekijöihin: rajojen rikkominen, kokemusten kerääminen, nuoruus ja murrosikä sekä sosiaalinen paine ja mukautuminen. Myös seuraaviin viitattiin: ajattelemattomuus ja tietämättömyys, sisäisten paineiden purkaminen, hauskuus, jännityksen hakeminen, uhma ja kapina, huomion hakeminen, alkoholin käyttö ja rahanpuute. Pojat (37,7 %) olivat tyttöjä (32,6 %)hieman valmiimpia hyväksymään lain rikkomisen normaalisuuden. Sosiaalisesta taustasta tai tilanteesta aiheutuvat erot olivat vähäisiä. Normaalisuusretoriikat ja niiden kannattaminen osoittautuivat yleiskulttuuriseksi ilmiöksi, jonka kannattaminen tai laadulliset piirteet eivät ole selvästi sosiaalisesti eriytyneitä. Sen sijaan lain rikkomisen pitäminen normaalina oli voimakkaassa yhteydessä omaan aiempaan rikoskäyttäytymiseen: ne, jotka olivat aiemmin rikkoneet normeja, olivat muita valmiimpia normaalistamaan lainrikkomukset. Koska tämä yhteys saattoi johtua jälkikäteisestä rationalisoinnista, tarkastelin erikseen normaalistamisen yhteyttä itse arvioituun tulevaan varastamiseen. Tämäkin yhteys oli havaittavissa ja se pysyi voimassa kun aiempi varastaminen vakioitiin. Lain rikkomisen pitäminen normaalina näyttäisi helpottavan itsensä näkemistä tulevana varkaana. Lähteet: Sykes, Gresham & Matza, David (1957). Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency. American Sociological Review, 22:1957, 664-670.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: nuoret
rikoskäyttäytyminen
kriminologia
neutralisaatioteoria
kulttuuriset merkitykset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.49Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record