Intranetin merkitys Postin työntekijöille : odotukset ja syntyvät käytännöt

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12197
Title: Intranetin merkitys Postin työntekijöille : odotukset ja syntyvät käytännöt
Author: Tanskanen, Henna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2006-04-28
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12197
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu -työssäni pyrin tutkimaan organisaation sisäisen viestinnän välinettä, intranetiä. Intranetin avulla organisaatio voi keskittää monia toimintojaan, käytäntöjään sekä tehtäviään verkkoon. Viestintäkanavana verkko on kuitenkin omanlaisensa ympäristö, joka voi myllertää organisaatiossa vallitsevia toiminta- ja työtapoja, kulttuuria sekä vaikuttaa myös muihin viestintäkanaviin. Se on myös muuttanut monella tapaa organisaation tiedonkulkua ja vuorovaikutusta. Tutkimukseni yleisenä kontekstina on sisäinen viestintä organisaatiossa. Käsittelen sisäistä viestintää muuttuvassa ympäristössä, jossa erityispiirteinä ovat muutos kohti verkkoyhteiskuntaa sekä itse työn muuttuminen yhä enemmän tietotyöksi. Erityisenä tarkastelun kohteena on intranet monenlaisine määrityksineen ja ulottuvuuksineen: mikä intranet on, mihin sitä käytetään, millä tavoin väline edistää sisäistä viestintää muiden kanavien rinnalla, millaisiksi intranetin palvelut on rakennettu sekä miltä sen tulevaisuus näyttää. Empiirisenä tutkimuskohteenani on Suomen Posti Oyj:n intranet, jossa tarkastellaan intranetiä käyttäjän näkökulmasta. Tutkimuksessani yhdistyvät sekä laadullinen että määrällinen tutkimus. Olen kiinnostunut tutkimaan millaisen merkityksen intranet Postin organisaatiossa saa ja millaisia käyttötapoja heille on muodostunut. Lisäksi tutkin kuinka tyytyväisiä he ovat intranetiin, millainen rooli intranetillä on muiden sisäisen viestinnän kanavien rinnalla sekä mitä Postin organisaatio odottaa intranetiltä tulevaisuudessa. Tutkimusmenetelmänä on käytetty teemahaastatteluita, joita oli kuusi sekä strukturoitua kyselylomaketta. Haastattelut tehtiin tammi-helmikuussa 2005 ja niiden avulla rakentui kyselylomake. Kysely tehtiin saman vuoden kesäkuussa. Kyselylomakkeen tutkimus toteutettiin siten, että vastaajille lähettiin sähköpostitse linkki sähköiseen vastauslomakkeeseen. Perusjoukon koko oli 5523 vastaanottajaa. Tästä joukosta otettiin tasavälisenä otoksena joka kolmas, joten otoksen koko oli 1841 osoitetta. Sähköpostin lähettämisen jälkeen palautui 134, joten kysely meni 1707 vastaajalle. Kyselyyn vastasi 410 henkilöä. Tärkeimpinä menetelminä olen käyttänyt ristiintaulukointia sekä faktori- ja regressioanalyysiä. Postin intranetin ympärille syntyneet käytännöt osoittavat, että tietoa haetaan ajankohtaista seurantaa, työn tukemista, jonkin verran asioihin paneutumista sekä vähäisesti vuorovaikutusta varten. Intranet koettiin nopeaksi ja luotettavaksi tiedonlähteeksi, johon moni oli tyytyväinen. Käyttäjät olisivat valmiita hyödyntämään intranetiä vieläkin enemmän, varsinkin jos se sisältäisi enemmän kohdennettua tietoa käyttäjän näkökulmasta. Osa olisi jopa valmis luopumaan kokonaan paperiviestinnästä. Moni koki myös intranetin oivalliseksi välineeksi oppimiseen. Suurin osa toivoi intranetin kehittyvän sähköisen työpöydän suuntaan, josta löytyisivät työssä tarvittavat tiedot ja välineet, vaikka intranet ei kuitenkaan ole ainoa väline sisäisessä viestinnässä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: organisaatioviestintä
intranet
sisäinen tiedottaminen
vuorovaikutus
oppiminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.25Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record