Asemoitumisen rajat ja mahdollisuudet Vammaisten nuorten subjektiasemat avoimilla työmarkkinoilla

Show full item record



Permalink

http://hdl.handle.net/10138/12290
Title: Asemoitumisen rajat ja mahdollisuudet Vammaisten nuorten subjektiasemat avoimilla työmarkkinoilla
Author: Hertz, Liisa-Marja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2006-10-04
URI: http://hdl.handle.net/10138/12290
Thesis level: master's thesis
Abstract: Millaista asemoitumista vammaiselta henkilöltä edellyttää se, että hän ei asetu perinteiseen vammaisen rooliin vaan pyrkii aktiivisesti mukaan niin sanottuun normaalielämään ja avoimille työmarkkinoille? Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen vammaisten nuorten aikuisten asemoitumisen strategioita suhteessa avoimiin työmarkkinoihin ja yhteiskuntaan. Pohdin sitä, millaiset subjektiasemat vammaisille nuorille aikuisille näyttäytyvät mahdollisina, ja mitkä asiat puolestaan rajaavat heidän asemoitumistaan. Tutkielmassani käsitän vammaisuuden sekä yhteiskunnallisesti ylläpidettynä konstruktiona että subjektiivisena kokemuksena. Lähestymistapani punoo yhteiskunnallisen määrittelyn ja yksilön subjektiivisen identiteetin muodostamisen tutkielmassa paikoin erottamattomasti yhteen. Käyttämäni Pekka Sulkusen ja Jukka Törrösen (1997) sosiosemioottinen tulkintateoria huomioi myös sekä yksilöllisen orientoitumisen että yhteiskunnan vaikutuksen tähän orientaatioon. Aineistoni koostuu kahdestatoista teemahaastattelusta. Haastateltavat ovat erilailla vammaisia nuoria aikuisia, jotka pyrkivät avoimille työmarkkinoille tai ovat jo työllistyneet. Analyysimenetelmänä käytän Törrösen (2000) subjektiaseman kolmen aspektin analyysiä. Avaan analyysiluvussa eri subjektiasemiin luokitellusta aineistosta kolme esimerkkihaastattelua asemoitumisen strategioista. Tutkielmassani peilaan etenkin ulkomaisten vammaistutkijoiden Nick Watsonin (2002) ja Rosalyn Benjamin Darlingin (2003) identiteetti- ja identifioitumistutkimuksen tuloksia analyysini tuloksiin. Avoimet työmarkkinat näyttivät rajaavan tutkielmassani vahvasti sitä, millaisia subjektiasemia aineistossa esiintyy. Haastateltavien asemoituminen jakautuu kolmeen luokkaan: taisteleminen, alistuva sopeutuminen ja mukautuminen. Taistelemisen subjektiasemassa identiteetti rakentuu vammaisylpeydelle ja vastakohtaisuudelle "normaalin maailman" kanssa. Tähän asemoitumiseen liittyy normaalin määritelmän haastaminen moniarvoisuudella. Alistuvalla sopeutumisella ja mukautumisella pyritään sen sijaan sopeutumaan "normaaliin". Alistuvan sopeutumisen subjektiasemassa vammaisuus ohitetaan, kun puolestaan mukautumisen subjektiasemassa taiteillaan aktiivisesti vammaisuuden ja normaalin välillä pyrkien täyttämään ympäristön odotuksia. Yksilön asemoituminen on osin tulosta yhteiskunnallisen määrittelyn kokemisesta. Haastateltavat näyttivät peilaavan itseään käsitykseensä siitä, mitä normaali on. He suhtautuivat työelämään monilta osin hyvin yhtäläisellä tavalla. He uskoivat mahdollisuuksiinsa työelämässä, mutta työmarkkinoiden ihanteiden he kokivat synnyttävän ennakkoluuloja vammaista henkilöä kohtaan. Haastateltavat kokivat vammaisuuden konstruktiona aiheuttavan rajoitteita etenkin työn hakemisessa. Työ näyttäytyi heille erittäin tärkeänä elämänalueena ja porttina yhteiskunnan osallisuuteen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: vammaiset
identiteetti
työllistyminen
työmarkkinat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.07Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record