Role conflicts in managerial work

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12303
Title: Role conflicts in managerial work
Author: Heikkilä, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2002-01-09
Language: en
URI: http://hdl.handle.net/10138/12303
Thesis level: master's thesis
Abstract: The purpose of this qualitative case study is to examine a role of a manager and role conflicts in his work. The study is conducted in a high-technology company, and one aim of it is also to find concrete development solutions in order to improve the communication between Human Resources department and line management. The theory of role conflicts forms the theoretical framework for the study. A role conflict is a situation where incompatible expectations are held towards a person's behavior, and six different type of role conflicts can be distinguished: an inter-role conflict, two types of intrarole conflicts, a personality-role conflict, role overload and finally, role ambiguity. The data was collected by thematic interviews and the results indicate that line managers in the target organization encounter nearly all kind of role conflicts in their work. Due to their position, they automatically have two roles: a role of an expert and a role of a superior. This leads to an inter-role conflict, which was strongly perceived especially by the female informants. Also intrarole conflicts emerged to some extent. Any personality-role conflicts did not occur, but role overload and role ambiguity came strongly across in the data. The managers are not able to perform all the duties they have, and the expectations of different interest groups are not communicated clearly enough. All conflicts cannot be completely solved, but communication is one way to improve the situation. Human Resources department, like other stakeholders should express the expectations they hold for a manager as explicitly as possible, and different roles should be clearly defined. Also induction and training can prevent role conflicts. The central references were Brown (1965): Social Psychology. Kahn et al. (1964): Organizational stress - Studies in role conflict and ambiguity. Katz & Kahn (1978): The social psychology of organizations.Tämän pro gradu –työn tarkoituksena on tutkia esimiesten roolia ja heidän työssään mahdollisesti ilmeneviä roolikonflikteja. Kyseessä on kvalitatiivinen tapaustutkimus, joka on tehty korkean teknologia-alan yrityksessä. Työn yhtenä tavoitteena on myöskin etsiä konkreettisia ratkaisuja henkilöstöosaston ja linjaesimiesten välisen viestinnän parantamiseksi. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostaa roolikonfliktiteoria. Roolikonflikti on tilanne, jossa henkilön käyttäytymiseen kohdistuu ristiriitaisia odotuksia. Kirjallisuudessa erotetaan kuusi eri konfliktityyppiä: roolien välinen konflikti, kaksi eri tyyppistä roolin sisäistä konfliktia, roolin ja persoonallisuuden välinen konflikti, roolin ylikuormittuminen sekä roolin epämääräisyys. Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla, ja tutkimuksen tulokset osoittavat, että kohdeorganisaation esimiehet törmäävät työssään lähes kaikkiin konfliktityyppeihin. Linjaesimiehellä on asemansa vuoksi automaattisesti sekä asiantuntijan että esimiehen rooli, ja tästä seuraa roolien välinen konflikti. Tämä näkyi etenkin naispuolisten haastateltavien kohdalla. Myös roolin sisäisiä konflikteja esiintyi jonkin verran. Roolin ja persoonallisuuden välisiä konflikteja ei esiintynyt mutta roolin ylikuormittuminen ja epämääräisyys nousivat selvästi esille aineistosta. Esimiehillä ei ole kylliksi aikaa suoriutua kaikille heille osoitetuista tehtävistä, ja sidosryhmien odotuksia ei aina viestitä riittävän selvästi. Kaikkia roolikonflikteja ei ole täysin mahdollista ratkaista, mutta viestinnän avulla tilannetta voidaan parantaa. Henkilöstöosaston, kuten muidenkin sidosryhmien tulisi ilmaista odotuksensa mahdollisimman yksiselitteisesti, ja eri roolit tulisi määritellä selkeästi. Myös perehdytyksen ja koulutuksen avulla voidaan ehkäistä roolikonflikteja. Työn keskeisimmät lähdeteokset ovat Brown (1965): Social Psychology. Kahn et al (1964): Organizational stress - Studies in role conflict and ambiquity. Katz & Kahn (1978): The social psychology of organizations.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: management
leadership
managers
roles
conflicts
organizational communication
personnel management
johtaminen
esimiehet
roolit
konfliktit
organisaatioviestintä
henkilöstöhallinto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.61Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.75Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record