Työllisyyden, työttömyyden ja työttömyysasteen malliavusteinen estimointi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12423
Title: Työllisyyden, työttömyyden ja työttömyysasteen malliavusteinen estimointi
Author: Myrskylä, Mikko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2005-04-18
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12423
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan keskeisten työvoimaa kuvaavien tunnuslukujen estimointia otoksesta. Estimoitavat tunnusluvut ovat työllisyys, työttömyys ja työttömyysaste koko maan tasolla ja maakunnittain. Aineistona on Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen aineisto. Tavoitteena on nykyisiä kalibrointiin perustuvia estimaattoreita tarkempien malliavusteisten ja ennustamiseen perustuvien estimaattoreiden rakentaminen. Keskeistä estimaattoreiden rakentamisessa on lisäinformaation käyttö. Lisäinformaatio on otoksen ulkopuolista esimerkiksi rekisteriaineistoista saatavaa tietoa. Lisäinformaatio voidaan hyödyntää estimointivaiheessa joko kalibroimalla tai ennustamalla. Kalibroinnissa otanta-asetelman mukaan määräytyviä asetelmapainoja muunnetaan eli kalibroidaan siten, että tunnetut perusjoukkotason kokonaissummat saadaan estimoitua virheettä. Malliavusteisessa ennustamisessa taas rakennetaan lisäinformaatiomuuttujien ja tulosmuuttujien välille malli, jolla ennustetaan koko perusjoukon tulosmuuttujien arvoja. Tässä tarvitaan yksilötason tietoa mallien kovariaateista, kalibroinnissa taas riittää tieto kokonaissummista. Tarkastelemme malliavusteiseen ennustamiseen ja kalibrointiin perustuvien estimaattoreiden tarkkuutta vain otanta-asetelman suhteen; tavoitteena on siis otantavirheen vähentäminen. Tarkasteltavat estimaattorit ovat kaikki likimain harhattomia, joten niitä rakennettaessa keskeiseksi tavoitteeksi nousee otoksesta toiseen tapahtuvan vaihtelun vähentäminen. Tutkielman johtopäätös on, että logistisella mallilla ennustamiseen perustuva estimaattori on kalibrointiin perustuvaa estimaattoria tarkempi työvoimaa kuvaavien tunnuslukujen estimoinnissa. Keskivirheellä mitattuna ennustamiseen perustuvat estimaattorit olivat työttömyyden ja työttömyysasteen osalta vain hiukan kalibrointiestimaattoreita tarkempia ja eräissä tapauksissa jopa niukasti epätarkempia, mutta työllisyyden osalta ero oli selkeä malliavusteiseen ennustamiseen perustuvien estimaattoreiden hyväksi. Tuloksiin liittyy epävarmuutta siksi, että estimaattoreiden tarkkuus joudutaan estimoimaan, eivätkä nämä tarkkuusestimaattorit ole sen enempää virheettömiä kuin itse työvoimaa kuvaavien tunnuslukujen estimaattorit. Käytettyjen tarkkuusestimaattoreiden on havaittu olevan epätarkkoja alueissa, joissa otoskoko on pieni. Tällaisia alueita ei tutkielmassa kuitenkaan käsitelty, joten tarkkuusestimaattoreiden tuloksiin voinee luottaa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: työllisyys - estimointi
työttömyys - työttömyysaste - ennustaminen
tutkimukset - otostutkimukset
asetelmaperustaisuus
mallit
kalibrointi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.77Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record