Työn kysyntä: teoria ja sovellus suomalaisiin suuryrityksiin

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12427
Title: Työn kysyntä: teoria ja sovellus suomalaisiin suuryrityksiin
Author: Siljander, Eero
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-04-17
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12427
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä Pro gradussa haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: - Mitkä ovat työn kysyntää määräävät tekijät suomalaisyrityksissä? - Mikä on työn kysynnän palkkajousto kyseisissä yrityksissä? - Miten palkkajouston arvo on muuttunut 1980-luvulta 1990-luvulle tultaessa? - Mikä on palkkajouston suuruusluokka talouden eri toimialoilla? Pro gradu käsittelee työn kysyntää kansantaloustieteen teorianmuodostuksen ja ekonometristen menetelmien kannalta. Ensivaiheessa johdetaan työn kysyntä sekä yrityksen staattisesta että dynaamisesta voiton maksimointiongelmasta ja tämän jälkeen spesifioidaan empiirinen työllisyysmalli, joka on tilastollisesti estimoitavissa. Työn toinen osio käsittelee paneeliaineistoon soveltuvia tilastollisia mallejaja niiden estimointi- ja testiteoriaa. Mallintaminen alkaa klassisesta poolatusta OLS-mallista jatkuen staattisten kiinteiden ja satunnaisten vaikutusten estimaattorien kautta kohti dynaamisia IV- ja GMM-estimaattoreita. Esiteltävät menetelmät ja metodit on valittu nimenomaan empiirisen osion tarpeita silmälläpitäen. Kolmannessa ekonometrisessa osiossa estimoidaan ja testataan sekä teoriapohjaisiaettä vapaasti parametroituja työn kysynnän mallispesifikaatioita, jotka ovat luonteeltaan sekä staattisia että dynaamisia. Keskeinen tulos näistä malleista on se, että yleinen palkkataso vaikuttaa erittäin voimakkaasti yrityksen työn kysyntään siten, että palkan kohotessa prosentin verran työllisyys laskee ceteris paribus lähes saman verran. Merkillepantavaa on myös se, että työllisyys riippuu vain ns. klassista determinanteistaan. Viivästetyn selitettävän muuttujan merkitsevyys puolestaan viittaa sopeutumiskustannusten tärkeyteen yrityksen intertemporaalisissa työllisyyspäätöksissä, eli työllisyyden skaalaaminen ajassa ei ole kitkaton prosessi kuten neoklassinen teoria väittää. Dynaamisella työllisyysmallilla suoritetut kokeilut viittaavat myös siihen, että työllisyyden palkkajousto on laskenut 1980-luvulta 1990-luvulle tultaessa. Toisaalta toimialalla on huomattava vaikutus palkkajoustoon siten, että palveluissa joustavuus on merkittävästi teollisuutta korkeampaa, joskin tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä. Yhteenvetona empiirisistä osiosta voidaan sanoa, että varsinkin työllisyyden keskeisimmän determinantin, palkkauksen, osalta saadut tulokset ovat varsin hyvin linjassa 1990-luvulla suoritetun kotimaisen tutkimuksen kanssa, vaikkakin tässä työssä painotetaan suurempaa joustavuutta kuin aiemmin on keskimäärin oletettu.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: työn kysyntä
palkkajousto
ekonometria
paneeliaineisto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.91Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record