Yritysten kansainvälistyminen ja palkkaneuvottelut

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12452
Title: Yritysten kansainvälistyminen ja palkkaneuvottelut
Author: Haanperä, Tuomas
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2004-03-08
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12452
Thesis level: master's thesis
Abstract: Yritysten viime vuosikymmeninä voimistunut maailmanlaajuinen kansainvälistyminen on haaste työmarkkinoille. Tässä tutkielmassa tarkastellaan kansainvälistyvien yritysten ja järjestäytyneiden työmarkkinoiden vuorovaikutusta ammattiliittoteoreettisesta näkökulmasta. Tarkasteluissa keskeisiksi kysymyksiksi nousevat 1) järjestäytyneiden työmarkkinoiden vaikutukset kansainvälistyvien yritysten valintoihin sekä toisaalta 2) yritysten ulkomaantoiminnan vaikutukset järjestäytyneisiin työmarkkinoihin niin kansainvälistyvän yrityksen kotimaassa kuin ulkomaisen investoinnin vastaanottajamaassa, isäntämaassa (host country). Työ jakautuu viiteen lukuun. Johdantoluvussa esitellään tutkimusongelma ja aiheen taustaksi esitetään työmarkkinoita ja suoria ulkomaisia investointeja kuvaavia reaalimaailman tilastotietoja. Johdantolukuun kuuluu myös katsaus, jossa selvitetään aihepiirin tuore kirjallisuus. Lisäksi esitellään tulevien lukujen kannalta keskeistä järjestäytyneisiin työmarkkinoihin sekä monikansallisiin yrityksiin liittyvää teoriaa vakiintuneen kirjallisuuden avulla. Toinen luku selvittää kansainvälisten yritysten käyttäytymistä järjestäytyneillä työmarkkinoilla. Luku alkaa tutkielman kannalta keskeisen työnantajan hallintavalta -mallin (right-to-manage model) esittelyllä. Kansainvälistyvän yrityksen ja ammattiliittojen vuorovaikutusta tarkastellaan kahden maan ja kahden yrityksen (’kahden suunnan’) mallilla. Luvun tarkoituksena on selvittää yritysten kansainvälistymisen lähtökohtia ja perusmekaniikkaa sekä tutkia tuotedifferentiaation vaikutuksia yritysten kansainvälistyessä järjestäytyneillä työmarkkinoilla. Kolmas luku tarkastelee kansainvälisen yritysten ja ammattiliittojen interaktiota investoinnin vastaanottajamaan (isäntämaan) kannalta. Teoreettisella mallilla tutkitaan investointien vaikutuksia sekä keskitettyjen että yrityskohtaisten palkkasopimusten tapauksissa. Tulokset kertovat muun muassa, että ulkomaisella investoinnilla saattaa olla jopa haitallisia vaikutuksia isäntämaan työllisyyteen. Lisäksi havaitaan, että ulkomaiset yritykset saattavat vastoin odotuksia kannattaa keskitettyjä palkkaratkaisuja. Näin siis samalla pohditaan työmarkkinainstituutioiden roolia maiden välisessä investointikilpailussa. Neljäs luku täydentää kokonaisuuden, sillä siinä yrityksen kansainvälistymistä tarkastellaan investoivan yrityksen kotimaan näkökulmasta. Erityisenä taustakysymyksenä on uhka monikansallisista yrityksistä työn viejinä. Ajankohtaista aihetta motivoidaan katsauksella empiirisiin tutkimuksiin. Teoreettisen mallin avulla tarkastellaan, miten ulkomaille tehtävä investointi vaikuttaa kotimaan työntekijöitä edustavaan ammattiliittoon yrityksen kansainvälistyessä horisontaalisesti tai vertikaalisesti. Mallilla selvitetään, milloin yritykselle kansainvälistymisestä koituva kasvu on myös sen kotimaisille työntekijöille eduksi. Huomataan, että mikäli kotimaassa säilytetty ja ulkomaille siirretty tuotanto ovat toisiaan korvaavia (ts. horisontaalinen investointi), on todennäköistä, että ammattiliitto ei hyväksy yrityksen kansainvälistymispäätöstä. Toisaalta vertikaalinen tuotannonsiirto voi johtaa paitsi palkkojen myös työllisyyden kasvuun yrityksen kotimaassa. Tutkielman päättää päätelmäluku, jossa kootaan tulokset yhteen ja tehdään päätelmiä esitellyistä malleista ja niiden relevanssista reaalimaailmaan. Lopulta pohditaan ammattiliittojen asemaa ja tulevaisuutta yritysten kansainvälistyessä yhä voimakkaammin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kansainväliset yritykset
suorat ulkomaiset investoinnit
ammattiliitot
palkkaneuvottelut


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.28Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record