Työntekijän sitoutuminen organisaation eri osiin : laadullinen kuvaus

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12533
Title: Työntekijän sitoutuminen organisaation eri osiin : laadullinen kuvaus
Author: Sireeni, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2008-05-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12533
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa kuvataan organisaatioon sitoutumista työntekijöiden näkökulmasta. Sitoutumissuhteiden tarkastelun lisäksi selvitetään, millaisia käsityksiä työntekijöillä on sitoutumisesta. Työntekijöiden suhdetta organisaatioon voidaan tarkastella sitoutumisteorian, sosiaalisen identiteetin teorian (Tajfel & Turner, 1986) ja ryhmään kiinnittymisen mallin kautta (Tyler & Blader, 2003). Meyerin (1997) mukaan organisaatioon sitoutuminen muodostuu organisaation eri osiin kohdistuvan affektiivisen, normatiivisen ja jatkuvuuteen perustuvan sitoutumisen yhdistelmästä. Tutkimukseen haastateltiin kahdeksaa julkisella ja yksityisellä sektorilla eri aloilla työskentelevää henkilöä. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Aineisto analysoitiin teoriasidonnaisesti peilaamalla kerättyä aineistoa tutkimuksen taustateorioihin. Sitoutuminen on haastateltavien mukaan positiivinen asia, kunhan se ei mene liiallisuuksiin. Liika sitoutuminen liitettiin loppuun palamisen riskeihin. Sitoutuneiden ihmisten kanssa on mukava tehdä töitä, heitä pidetään innostavina ja luotettavina työtovereina. Organisaatioon sitoutumattomuutta ei pidetty hyvänä asiana. Haastateltujen sitoutumissuhdetta työnantajaorganisaatioon voidaan kuvata sitoutumissuhteiden monimuotoisena kimppuna. Affektiivinen, normatiivinen ja jatkuvuussitoutuminen kohdistuvat eri tavoin organisaation eri osiin, kuten työtovereihin, esimieheen, organisaation ylimpään johtoon tai työtehtäviin. Nämä sitoutumistyypit toimivat keskenään vuorovaikutuksellisessa suhteessa, jolloin esimerkiksi affektiivinen sitoutuminen edesauttaa jatkuvuussitoutumisen syntymistä. Organisaation eri osilla on erilainen vaikutus haastateltavien identiteettiin. Organisaation eri osista kerätään identiteettiin vaikuttava tieto siten, että saadulla tiedolla olisi olisi mahdollisimman positiivinen vaikutus minäkuvaan. Organisaation positiivisia puolia ja niiden merkitystä itselle pyritään korostamaan. Tutkimuksessa löytyi kolme erilaista sitoutumisprofiilia, jotka kuvaavat haastateltavien henkilökohtaista suhdetta työnantajaorganisaatioonsa. Haastateltavissa oli työnsä motivoivia, joille työ muodostaa tärkeimmän sitoutumiskohteen organisaatiossa, sekä organisaatiostaan ylpeitä, joiden tehtävät eivät ehkä olisi riittävän kiinnostavia organisaatioon sitoutumisen perustaksi. Osalle haastateltavia organisaatiojäsenyys perustui tottumukseen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: organisaatiot
työnantajat
työntekijät
sitoutuminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.82Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record