Päiväkoti ympäristökasvattajana - tutkimus helsinkiläisten päiväkotien ympäristökasvatuksesta päiväkodin johtajien näkemysten perusteella

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12538
Title: Päiväkoti ympäristökasvattajana - tutkimus helsinkiläisten päiväkotien ympäristökasvatuksesta päiväkodin johtajien näkemysten perusteella
Author: Mikkola-Kirilä, Eeva
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2001-04-18
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12538
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää päiväkodin johtajien näkökulmasta helsinkiläisten päiväkotien ympäristökasvatusta:sen päämääriä, sisältöjä ja menetelmiä ja muotoutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Sosiaalitoimi on linjannut Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet Helsingissä-dokumentissa päiväkotien ympäristökasvatusta. Suomalaisten asennetutkimuksien mukaan ihmisten ympäristöä koskevien positiivisten asenteiden ja käyttäytymisen välillä vallitsee ristiriita. Jo varhain lapsuudessa aloitettu ympäristökasvatus saattaisi olla ratkaisu tähän ongelmaan. Millaista on päiväkotien ympäristökasvatus, jonka tavoitteena on kasvattaa lapsista ympäristö-vastuullisesti käyttäytyviä aikuisia? Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu seitsemästä päiväkodin johtajille suoritetuista teemahaastatteluista. Haastatteluaineiston analyysissä käytettiin grounded theory -menetelmää, kuitenkin sitä soveltaen. Tutkimuksen tulosta, ympäristökasvatuksen substantiaalista mallia, tarkasteltiin ympäristöfilosofiselta kannalta, asennetutkimuksien ja ympäristökasvatusmallien avulla sekä pohtimalla sosialisaatioprosessin vaikutusta kasvatukseen. Aineiston analyysin perusteella muodostui päiväkotien ympäristökasvatuksen substantiaalinen malli. Tehtyjen tulkintojen perusteella löytyi kaksi tapaa toteuttaa ympäristökasvatusta: sitoutumaton ja syvällinen ympäristökasvatustaito. Päiväkodin ympäristökasvatustaito oli riippuvainen henkilökunnan kompetenssista, jolla oli vaikutusta sekä ympäristökasvatusstrategiaan että ympäristönäkökulmien huomioimiseen kaikissa kasvatus- ja hoitotoimissa. Henkilöstön arvot luontoa kohtaan nähtiin tutkimuksen perusteella päiväkodin ympäristökasvatuksen tärkeimmäksi muokkaajaksi. Henkilökunnan kompetenssiin sisältyi henkilöstön yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä keskenään että lasten vanhempien kanssa. Vanhempien kanssa laaditut kasvatussopimukset toimivat päiväkodinja vanhempien välisen yhteistyön hyvänä muotona.Tämä kasvatuksen kontekstualisuuden huomioimisen avulla päiväkodit saivat tietoa siitä, millaiselle perustalle lapsen kasvatus tulee rakentaa. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa tärkeältä, että lasten ympäristökasvatuksessa painotetaan eettistä kasvatusta ja arvot otetaan selvästi esille kasvatuksessa. Pelkkä henkilöstön luontoa koskevien arvojen ja myönteisten asenteiden kehittäminen ei ollut riittävää, vaan ne oli integroitaava tietoihin ja taitoihin: vain siten ne saatiin konkretisoitumaan kaikkeen kasvatus- ja hoitotoimintaan.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: ympäristökasvatus
luontosuhde
ympäristöarvot ja -asenteet
eettinen kasvatus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.92Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record