Turvallisuutta ja seikkailua : yliopisto-opiskelijoiden työelämäorientaatio laadullisen asennetutkimuksen näkökulmasta tarkasteltuna.

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12601
Title: Turvallisuutta ja seikkailua : yliopisto-opiskelijoiden työelämäorientaatio laadullisen asennetutkimuksen näkökulmasta tarkasteltuna.
Author: Tuuttila, Leena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2008-05-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12601
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastelen yliopisto-opiskelijoiden työelämäorientaatiota, eli heidän suuntautumistaan koulutustaan vastaavaan työhön ja työelämään (Manninen & Luukannel, 2002). Tavoitteeni on selvittää, kuinka keskeisenä asiana työtä pidetään, millaisia odotuksia työhön kohdistetaan sekä miten muuttuvaan työelämään ja valmistumisen jälkeiseen työnsaantiin suhtaudutaan. Opiskelijoiden työelämäorientaatiota tutkin laadullisen asennetutkimuksen näkökulmasta, joka on sekä teoreettinen että menetelmällinen tutkimusote (Vesala & Rantanen, 2007). Laadullisen asennetutkimuksen teoreettinen painopiste on retorisessa (Billig, 1996) sekä relationaalisessa (Bateson, 1972; Goffman, 1974) sosiaalipsykologiassa. Näistä lähtökohdista käsin tarkastelen tutkielmani aineistoa välittömän argumentaation tasolla sekä suhteessa sosiaaliseen ja kulttuuriseen kontekstiinsa. Aineistonäytteeni koostuu kymmenen Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijan yksilöhaastatteluista, joissa haastateltavat kommentoivat työtä ja työelämää koskevia lauseväittämiä. Aineiston analyysi osoittaa, että työelämäorientaatiota on mielekästä tarkastella laadullisen asennetutkimuksen näkökulmasta. Analyysi tuo esiin orientaation laadullisen variaation ja kontekstisidonnaisuuden. Asenneväittämiä kommentoidessaan haastateltavat eivät ainoastaan ilmaise, vaan he myös rakentavat suuntautumistaan työhön ja työelämään. Samalla he jäsentävät suuntautumiselleen erilaisia kohteita ja ilmaisevat sitä vaihtelevista subjektiasemista käsin. Analyysin perusteella pääosa haastateltavista oli sitä mieltä, ettei työ ole heille elämän keskeisin sisältö. Toisaalta työhön suhtauduttiin silti vakavasti, siihen kohdistettiin monia henkilökohtaisia odotuksia ja toiveita. Myös työsuhteen pysyvyydellä oli merkitystä useimmille haastateltavista. Se liitettiin tyypillisesti turvallisuuden tuntuun. Huomionarvoista kuitenkin on, että osa haastateltavista antoi epätyypilliselle työlle myös myönteisiä merkityksiä. Haastateltaville työelämän muutos merkitsi pääasiassa kasvanutta epävakautta ja tehokkuusmentaliteettia. Näiden koettiin lisäävän epävarmuutta, uupumusta ja yleistä tyytymättömyyttä työntekijöiden keskuudessa. Muutokseen ei kuitenkaan suhtauduttu yksiäänisen kielteisesti. Osa haastateltavista nimittäin esitti, että työelämän viimeaikainen joustavuuskehitys on kasvattanut työntekijöiden liikkumavaraa ja mahdollisuutta omien kykyjensä monipuoliseen hyödyntämiseen. Valtaosa haastateltavista asennoitui työnsaantiinsa luottavaisesti. He uskoivat hyvään työtilanteeseen sekä oman tutkintonsa arvoon työmarkkinoilla. Lisäksi esitettiin, että oma aktiivisuus, vankka työkokemus sekä selkeä ammatti-identiteetti edesauttavat työelämään siirtymistä. Toisaalta ne haastateltavat, joiden työkokemus ja työelämäntietous olivat vähäisiä, eivät suhtautuneet työllistymiseensä yhtä luottavaisesti. Kokoavasti aineistossa voidaan jäsentää kaksi keskenään kiistelevässä suhteessa olevaa työelämäorientaatiota. Ensimmäisessä orientaatiossa muuttuvaan työelämään asennoidutaan uhkana, jonka nähdään lisäävän elämän ennakoimattomuutta ja epävarmuutta. Turvallisuutta haetaan pysyvästä työsuhteesta, jonka koetaan luovan jatkuvuutta elämään. Toisessa orientaatiossa korostuu sen sijaan seikkailu, autonomia ja riskien hyväksyminen. Muutokseen asennoidutaan mahdollisuutena, joka toimii väylänä uusiin haasteisiin sekä aiempaa laajempaan itsensä toteuttamiseen
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: työelämään tutustuminen
opiskelijat
koulutus
korkeakoulut
kvalitatiivinen tutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.47Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record