Arvot virkamiehen arjessa : Tutkimus virkamiesetiikan nykytilasta suomalaisessa valtionhallinnossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12618
Title: Arvot virkamiehen arjessa : Tutkimus virkamiesetiikan nykytilasta suomalaisessa valtionhallinnossa
Author: Peiponen, Mirva
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2007-03-26
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12618
Thesis level: master's thesis
Abstract: Valtionhallinnon toiminnan tuloksellisuuden, tehokkuuden, laadun ja asiakaslähtöisyyden kehittämisvaatimukset ovat lisänneet tarvetta virkamiesten eettisen ja arvolähtöisen toiminnan arvioinnille. Vuonna 2001 valtionhallinnon tavoitteeksi asetettiin toiminnan arvolähtöisyys ja virkamiesetiikan korkean tason säilyttäminen. Samalla vahvistettiin valtionhallinnon yhteinen arvoperusta. Suurella osalla valtionhallinnon toimintayksiköitä on näiden yhteisten periaatteiden lisäksi omat arvonsa, jotka täydentävät yhteisiä periaatteita tehden ne konkreettisemmin osaksi jokapäiväistä työtä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää virkamiesetiikan nykytilaa suomalaisessa valtionhallinnossa. Tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, kuinka valtionhallinnon yhteiset ja toimintayksiköiden omat arvot näkyvät virkamiesten arjessa ja onko arvoissa ja eettisissä periaatteissa tapahtunut muutoksia aikaisempien virkamiesetiikkaa ja arvoja selvittäneiden tutkimusten tuloksiin verrattuna. Tutkimuksen aihepiiriä lähestyttiin valtionhallinnon toimintakulttuurissa tapahtuneiden muutosten tunnistamisen kautta kuvaamalla lisäksi virkamiesten toimintaa ohjaavia periaatteita. Tutkimuksessa korostettiin, että valtionhallinto on kokonaisuus, jossa yhteiskunnallisen ympäristön haasteet ohjaavat valtionhallinnon uudistustarpeita, jotka puolestaan heijastuvat valtionhallinnon kulttuuriin sekä virkamiesten toimintaan sen osana. Toimintakulttuurin käsitettä tarkasteltiin organisaatiokulttuuriteorian kautta, sillä se sisältää myös keinoja saada arvot konkreettiseksi osaksi arjen toimintaa. Koska toimintakulttuuri on monisäikeinen käsite, organisaatiokulttuuriteoriaa täydennettiin johtamisen ja sosiaalisen pääoman teorian käsittein. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin postikyselynä, joka lähetettiin kaikkiin ministeriöihin ja niiden hallinnonalaisiin virastoihin ja laitoksiin, yhteensä 177 keskushallinnon toimintayksikölle. Kysely toteutettiin yhdessä Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa. Empiirisen aineiston analyysiin käytettiin pääasiassa kuvailevia tilastollisia analyysimenetelmiä. Tutkimus osoitti, että aikaisempiin tutkimustuloksiin verrattuna valtionhallinnon arvot ovat muuttuneet. Perinteiset valtionhallinnon arvot – laillisuus, oikeudenmukaisuus ja puolueettomuus – ovat juurtuneet syvälle virkamiesten toimintaan, mikä mahdollistaa myös uusien arvojen – luotettavuus, laatu ja asiantuntemus, avoimuus, tasa-arvo – vahvistamisen toimintayksiköiden tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi. Toimintayksiköt ovat päässeet arvotyössään jo hyvin eteenpäin. Yhtenäisen toimintakulttuurin saavuttamiseksi on kuitenkin vielä kehitettävä toimintayksiköiden jokapäiväistä arvolähtöistä työskentelyä. Saatujen tutkimustulosten mukaan johtaminen on tärkein keino, joka kannustaa virkamiehiä arvojen mukaiseen toimintaan. Tutkimustulokset osoittivat, että, lainsäädännön keinot eivät yksin riitä virkamiesetiikan kehittämiseen, vaan lisäksi tarvitaan entistä avoimempaa keskustelua arjen toimintatilanteissa, yhteistyön vahvistamista, perehdyttämistä ja koulutusta. Näin voidaan vastata myös sukupolvenvaihdoksen tuomaan haasteeseen. Yhtenäisen toimintakulttuurin saavuttamisen tulee olla vahva tavoite, sillä sen avulla voidaan lisätä sekä virkamiesten toiminnan ennustettavuutta että vahvistaa valtionhallinnon vakautta ja asemaa muuttuvassa yhteiskunnallisessa ympäristössä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: valtionhallinto
virkamiehet
etiikka
arvot
organisaatiokulttuuri
johtaminen
sosiaalinen pääoma


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.28Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record