Competencies for an Ideal Public Manager in an International Environment and Evaluation of the Management Training Programme for the European Commission

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12657
Title: Competencies for an Ideal Public Manager in an International Environment and Evaluation of the Management Training Programme for the European Commission
Author: Hoffman, Monika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-11-01
URI: http://hdl.handle.net/10138/12657
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of the study was to find a set of competencies for an ideal public manager in an international environment by using a competency model. The validity of the model was tested through a case study. The case study - the Management Training Piogramme (MTP) for the European Commission, was evaluated by using the framework of the new competency model. The main questions answered by the study were: did the MTP fulfil the expectations of the competence model for an 'ideal public manager' in an international environment, and how well did the new model describe the competencies of an 'ideal public manager'. There was no theoretical model directly adaptable for this study. Therefore, different theories were combined front Mintzberg, Yukl, Lucia & Lepsinger, Virtanen and Mouritzen to find a more complete set of competencies for an ideal public manager in an international environment. A new model of competencies was created, witch included roles, practises and competencies of traditional manager, public manager and international civil servant. This new model was then used to evaluate the MTP. In order to better understand and analyse the competencies set for the MTP, the setting of the European Commission and its organisational culture was described. Organisational culture is briefly introduced and how it can affect attitudes, values, ideology, behaviour and practises in the European commission. This underlying organisational culture was reflected in the MTP. After deriving a new set of competencies for the middle managers of the European Commission and testing them through the new model, the conclusion was that the MTP covered almost all of the task-oriented competencies (setting objectives, delegating, prioritising) nearly all relations-oriented competencies (feedback, motivating, team building) and lacking some of the important change oriented and substantial roles (networking, negotiation). Many of the roles and competencies that I found missing were categorised by the ethical and politic competencies (co-operation with member states, best practises, organisational values). The focus of the MTP was on general management skills. According to the TNA, this focus matched the needs of the participants. In conclusion, the MTP was successful. The most significant finding of the study based on the new model was that the theme of Service Culture in the programme became the core competence for the middle managers of the Commission. Service Culture brought light into the more significant ethical and political value based competencies. It seemed to capture the essence of values for existence and purpose for the commission. Unfortunately, the conclusion was that Service Culture was not covered in depth in the MTP. Despite the fact that MTP as a data base provided only a narrow view of all international public manager, the competency model as a method worked well. Competency model can be an effective method in finding a set of competencies for an ideal public manager in an international environment. The approach of this study to take a wide perspective by combining the different theories worked well. The need for further development of the model to be suitable in a general context is obvious. The challenge for future studies is to conduct in-depth analysis of competencies in several international organisations to design a more generic model. Furthermore, the fact that no theory exist, which would look at competencies in as wide perspective as this ease required, already proves the need for further research in the field.Tutkimuksen tavoitteena oli löytää kompetenssialueet ihanteelliselle julkiselle johtajalle kansainvälisessä ympäristössä. Tutkimuksen viitekehyksenä toimi kompetenssimalli. Mallin pätevyys testattiin tapaustutkimuksen avulla. Tapaustutkimuksen kohde oli Euroopan komission johdon koulutusohjelma (MTP), joka samalla arvioitiin luodun kompetenssimallin avulla. Ongelman asettelun pohjana olivat kysymykset: täyttikö johdon koulutusohjelma kansainvälisen ihanteellisen julkisen johtajan kompetenssimallin odotukset, ja kuinka hyvin valittu viitekehys sopi tähän? Tutkimusaineisto koostui laajasta tutkimuskirjallisuudesta, MTP:n empiirisestä aineistosta, muutamista kyselyistä ja haastatteluista. Ainoatakaan teoreettista mallia ei ollut löydettävissä, joka olisi ollut suoraan sovellettavissa tähän tutkimukseen. Tutkimuksen ja viitekehyksen pohjana käytettiin Mintzbergin, Yuklin, Lucia & Lepsingerin, Virtasen ja Mouritzenin teorioita uuden kompetenssien mallin muodostamisessa, joka vastaisi ihanteellisen kansainvälisen julkisen johtajan kuvaa ja pätevyysalueita. Uusi kompetenssien malli koostui yhdistelmästä perinteisen johtajan, julkisen johtajan ja kansainvälisen virkamiehen rooleista, käytännöistä ja kompetensseista. Tätä uutta mallia sovellettiin komission johdon koulutusohjelman arviointiin. Jotta koulutusohjelman kompetenssit voitiin paremmin analysoida on myös sen toimintaympäristö kuvattu. Euroopan komission historia, rakenne ja organisaatiokulttuuri heijastuvat henkilöstön asenteissa, arvoissa, ideologiassa, käyttäytymissä ja käytännöissä. Organisaatiokulttuurin teoreettinen tausta on lyhyesti esitelty sekä miten se voi vaikuttaa organisaatiossa. Komission johdon koulutusohjelmassa organisaatiokulttuurin vaikutukset on selvästi nähtävissä. Arvioinnin tuloksena johdon koulutusohjelma kattoi lähes kaikki tehtäväpohjaiset kompetenssit (tavoitteiden asettelu, delegointi, priorisointi), lähes kaikki ihmissuhdepohjaiset kompetenssit (palautteen antaminen, motivointi, tiimijohtaminen) mutta oli puutteellinen joidenkin tärkeiden muutospohjaisten ja huomattavien roolien ja kompetenssien osalta (verkostojohtaminen, neuvottelutaito). Monet niistä rooleista ja kompetensseista, jotka puuttuivat täysin koulutusohjelmasta kuuluivat eettisiin ja poliittisiin kompetenssialueisiin (poliittinen yhteistyö, läpinäkyvyys, arvot ja ideologia). Johdon koulutusohjelman painotus oli selvästi perusjohtamistaidoissa. Osanottajien tarvekartoituksesta kävi ilmi, että tämä sisältö vastasi heidän odotuksiaan ja tärkeimpiä tarpeita. Näin ollen johtopäätöksenä voidaan esittää, että johdon koulutusohjelma oli onnistunut. Tutkimuksen merkittävin kontribuutio uuden mallin perusteella oli, että Palvelukulttuuri (Service Culture) nousi ohjelman ydinkompetenssiksi. Palvelukulttuuri loi linkin merkittävämpiin arvoihin perustuviin eettisiin ja poliittisiin kompetenssialueisiin. Palvelukulttuurin arvopohja on juuri komission olemassaolon ja tarkoituksen ydin – raison d'être. Valitettavasti analyysin johtopäätöksenä todettiin, että juuri tätä aihetta ei käsitelty riittävän syvällisesti johdon koulutusohjelmassa. Huolimatta siitä, että komission johdon koulutusohjelman aineisto antaa vain kapean kuvan kansainvälisestä julkisesta johtajasta, voidaan todeta, että kompetenssimalli metodina tutkimuksessa toimi hyvin. Kompetenssimalli on hyvä työkalu käsiteltäessä laajaa aineistoa ja soveltui hyvin keräämään joukon kompetensseja ihanteelliselle kansainväliselle julkiselle johtajalle. Jatkotutkimuksen tarve tästä aihepiiristä on kuitenkin ilmeinen koska teoriaa, joka tutkisi kompetensseja näin laajasta näkökulmasta ei ollut löydettävissä. Tulevien tutkimusten haasteena onkin johtaa kompetenssien syvällisempi analyysi useammissa kansainvälisissä organisaatioissa yleispätevän mallin luomiseksi.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: human resources
competencies
management training
public management
organisational culture
European Commission
henkilöstöhallinto
kompetenssit
johdon kehittäminen
julkinen hallinto
organisaatiokulttuuri
Euroopan komissio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 49.28Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 49.65Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record