Terveyspolitiikan ja kilpailun väliset jännitteet Suomessa : Julkinen terveydenhuolto kilpailu- ja teknologiapolitiikan puristuksessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12669
Title: Terveyspolitiikan ja kilpailun väliset jännitteet Suomessa : Julkinen terveydenhuolto kilpailu- ja teknologiapolitiikan puristuksessa
Author: Tuominen, Terhi
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen
Date: 2007-09-10
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12669
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan kilpailun ilmenemistä Suomen julkisessa terveydenhuollossa sekä terveys- ja kilpailupolitiikan välisiä jännitteitä. Lisäksi tutkimuksessa pohditaan teknologiapolitiikan mukanaan tuomaa painetta muokata terveydenhuoltojärjestelmää tehokkaammaksi ja tuottavammaksi lisäämällä yritystoimintaa alalla. Tutkimuksen yleisenä viitekehyksenä toimivat hyvinvointivaltion poliittis-ideologiset ja hallinnolliset muutokset, joiden pohjalta Suomessa on siirrytty kohti vapaita markkinoita ja kilpailua korostavaa ajattelutapaa. Kansalliseen tasoon vaikuttavana tekijänä on huomioitu myös Euroopan unionin linjaukset. Teoreettisena lähtökohtana on uusi governance-teoria, jossa Gerry Stokerin mukaan hallinnolliset muutokset ovat merkinneet hallinnon pirstaloitumista, sosiaalisten ja taloudellisten aihepiirien sekoittumista sekä valtariippuvuuksia eri toimijoiden välillä. Tutkimuskohteiksi on valittu kolme tahoa: sosiaali- ja terveysministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes. Aineistona on käytetty terveys-, kilpailu- ja teknologiapoliittisia asiakirjoja sekä haastatteluaineistoa. Haastatteluaineisto koostui 10 asiantuntijahaastattelusta, jotka käsittelivät teknologisten ratkaisujen merkitystä terveydenhuollon toiminnan kehittämisessä sekä teknologiaohjelmien kautta tapahtuvaa yrittäjyyden ja kilpailukyvyn lisäämistä terveydenhuollossa. Tutkimuksen metodiset lähtökohdat ovat diskurssianalyysissä ja sisällönanalyysissä. Ajallisesti tarkastelujakso alkaa 1990-luvulta ja päättyy 2000-luvulle. Valtion vetäytyminen, joka tapahtui Euroopassa 1970- ja 1980-luvuilta lähtien on liittynyt uusliberalistiseen ideologiaan ja ajatukseen markkinoista ohjauksen välineenä. Governance-näkökulman mukaisesti vastuu hajautuu useille eri toimijoille, mikä näkyi tässä tutkimuksessa Suomen terveydenhuollon rakenteen ja palvelujen järjestämisvastuun hajauttamisena kuntatasolle sekä asiakkuuden ja omatoimisuuden korostamisena. Terveydenhuollon ongelmina ovat säilyneet alueelliset terveyserot sekä ohjauksen koordinaatio-ongelmat. Tutkimus osoittaa, että terveyspoliittisista linjauksista ei löydy kilpailua korostavia näkökulmia, vaan nämä tavoitteet tulevat pääsääntöisesti kilpailu- ja teknologiapolitiikan puolelta. Kilpailulla ei ole yksiselitteisesti saavutettu haluttuja kustannushyötyjä. Kilpailu ja teknologia nähdään kilpailu- ja teknologiapoliittisissa linjauksissa välineinä, joilla saavutetaan tehokkuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Tavoitteissa ei kuitenkaan ole tarpeeksi huomioitu terveydenhuollon erikoispiirteitä eikä terveyspoliittisia tavoitteita. Ministeriöiden näkemyserot liittyvät toisaalta hyvinvointivaltiolliseen ajatteluun (STM) ja toisaalta taloutta ja tuottavuusnäkökohtia painottavaan ajatteluun (KTM). Näkökulmien välinen kuilu näyttää säilyvän lisääntyneestä yhteistyöstä huolimatta. Tutkimus osoittaa myös, että teknologiapolitiikan tavoitteet terveydenhuollossa ovat olleet liian yritysinnovatiivisia, eikä teknologiaohjelmissa ole huomioitu riittävästi terveydenhuollon erityispiirteitä. Jäykäksi koettu terveydenhuoltojärjestelmä ei myöskään sopeudu muutoksiin nopeasti. Yhtenäistä foorumia teknologian kehittämiselle terveydenhuollossa ja yhteisten tavoitteiden löytämiselle eri toimijoiden välillä ei ole. Uuden governance-teorian ongelmakohdat liittyvät koordinaatioon ja ohjaukseen sekä vastuukysymyksiin, joiden osalta teoria on pulmallinen. Hallintorajojen ylittäminen ja yhteisten tavoitteiden luominen on terveydenhuollon alueella hankalaa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: governance
terveydenhuolto
terveyspalvelut
julkiset palvelut
terveyspolitiikka
kilpailupolitiikka
teknologiapolitiikka
hyvinvointivaltio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.44Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record