Onni - mitä se voisi olla, Empiiris - esseistinen tutkielma onnen olemuksesta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12785
Title: Onni - mitä se voisi olla, Empiiris - esseistinen tutkielma onnen olemuksesta
Author: Paasio, Arja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2001-04-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12785
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä työssä tutkimuksen kohteena ovat onni ja onnellisuus. Työ jakautuu kahteen osaan; onnea käsittelevän kirjallisuuden tutkimukseen ja empiiriseen osioon. Lähtökohtana ovat eri alojen tutkijoiden käsitykset onnesta. Onnea tarkastellaan mm. sellaisten käsitteiden kannalta kuin hyve, mielihyvä, tyytyväisyys, elämänhallinta, produktiivisuus, elämänilo ja puhdas onni. Työssä pohditaan myös sekä onnellisuuden saavutettavuutta että mahdollisia onnen esteitä. Jonkin verran pohditaan myös onnea emotionaaliselta kannalta ja esitellään yleisellä tasolla muutamia emootiotutkimusmenetelmiä. Tärkeimpinä lähteinä on käytetty Freudin, Frommin, Spinozan ja Aristoteleen kirjoituksia ja heidän näkemyksiään onnesta. Näiden näkemysten pohjalta on laadittu teoria onnenympyrästä. Tutkimuksen empiirisessä osassa pyritään kyselylomakkeen muodossa selvittämään Helsingin yliopiston oikeustieteen ja sosiaalipolitiikan opiskelijoiden käsityksiä onnesta. Kyselylomake sisälsi 15 väittämää, mm. Freudin, Frommin, Russellin ja Horatiuksen onnenkäsityksistä. Väittämiin vastattiin välillä täysin samaa mieltä (5) - täysin eri mieltä (1). Jokaisen väittämän kohdalla oli mahdollisuus kommentoida kyseistä väittämää. Kyselylomake sisälsi myös avokysymyksen, jossa vastaajaa pyydettiin kommentoimaan senhetkistä onnellisuuttaan. Väittämiin annettuja arvoja tutkittiin sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. Väittämistä laskettiin ääriarvot, keskiarvot ja keskihajonta. Faktorianalyysimenetelmällä (varimax ratkaisu) saatuja tuloksia tulkittiin neljän faktorin ratkaisulla. Väittämiin annettuja kommentteja tarkasteltiin niitten väittämien osalta, jotka olivat saaneet vastaajat reagoimaan voimakkaasti joko puolesta tai vastaan. Avokysymykseen annettuja kommentteja tarkasteltiin tekstianalyysimenetelmän avulla. Lopuksi pyrittiin suhteuttamaan tutkimustuloksia onnenympyrään. Opiskelijaryhmien välille ei muodostunut kovinkaan suuria eroja onni -käsityksestä. Onni ei vastaajien mielestä ole äkillistä tarpeiden tyydyttymistä (Freud), ei siis hetken hurmaa eikä mielihyvää. Sen sijaan useat vastaajat olivat sitä mieltä, että onnellisuus liittyy produktiivisuuteen (Fromm). Väittämän: Onnellisuuden voidaan sanoa olevan jatkuvaa ja eheää ilon kokemista (Fromm) kohdalla mielipiteet jakaantuivat suhteellisen tasaisesti puolesta ja vastaan. Oli myös niitä, jotka eivät osanneet määritellä, mitä onni on. Selvimmin tämän tutkimuksen valossa nousi esiin käsitys siitä, että onnea, jota voitaisiin nimittää arkionneksi, on tyytyväisyys (mm. Argyle), jota koetaan jokapäiväisten, kullekin henkilökohtaisesti tärkeiden asioiden onnistumisesta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Freud
Fromm
Aristoteles
Spinoza
onni
onnellisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.10Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record