Käyttöliittymä kulttuuriin : taidelaitosten retoriikka verkossa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/12806
Title: Käyttöliittymä kulttuuriin : taidelaitosten retoriikka verkossa
Author: Kangasluoma, Sanna
Contributor: University of Helsinki, Department of Communication
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Opinnäytetyössä tarkastellaan taidelaitosten verkkosivustojen retoriikkaa. Verkkosivusto on diskursiivinen tila, jossa taidelaitos puhuu itsestään tietyllä tavalla, pyrkii houkuttelemaan yleisöä, kertomaan oleellista informaatiota ja motivoimaan taiteen kuluttamiseen. Oma verkkosivusto on sille myös ikään kuin oma media, jossa se pyrkii hallitsemaan itseensä ja ohjelmistoonsa liitettäviä tulkintoja ja merkityksiä. Keskeinen tutkimusongelma tutkimuksessa on, miten taidelaitosten sivustoilla tuotetaan merkityksiä ja millaisia merkityksiä sivustoilta yleisölle välittyy. Tutkimusaineistona ovat kolmen kävijämääriltään suurimman suomalaisen teatterin ja kolmen suurimman taidemuseon verkkosivustot. Suurin osa taide- ja teatteriyleisöstä kohtaa taidetta nimenomaan taidelaitoksissa, joten se, millaista retoriikkaa ne taiteen välittäjinä ja levittäjinä käyttävät, vaikuttaa merkittävästi siihen, miten taidetta kulutetaan ja millaista yleisöä taiteelle tuotetaan. Verkkosivustojen tutkimusmenetelmänä on käytetty laadullista sisällönanalyysiä, jossa on hyödynnetty kriittisen tekstianalyysin ja retoriikan näkökulmia. Laadullista tutkimusta on tukenut myös sivustojen määrällinen sisällönerittely. Verkkotekstiä tutkittaessa on otettu huomioon verkkoviestinnän erityisominaisuudet, hypertekstuaalisuus ja interaktiivisuus, ja erityisesti on pohdittu merkityksenmuodostamisprosesseja verkossa. Tutkimus sijoittuu sekä taiteensosiologiseen että viestinnäntutkimuksen viitekehykseen, ja siinä on hyödynnetty myös kulttuurintutkimuksen, museologian ja semiotiikan näkökulmia. Tutkimuksessa verkkosivua ajatellaan käyttöliittymänä, rajapintana ihmisen ja esitetyn maailman välillä. Samalla kun käyttöliittymässä esitetään sivuston sisältöä, siinä välittyy kokonainen maailmankuva. Tutkimuksessa keskeinen ajatus käyttöliittymästä sisällön materialisaationa, merkitysten ruumiillistumana ja ainutlaatuisena käyttäjäkokemuksena on peräisin digitaalisen median kieltä tutkineelta Lev Manovichilta (2001), joka on yksi keskeisistä tutkimuksen teoriataustan vaikuttajista. Työssä pohditaan taidelaitoksia taiteen kentän osana, mutta myös sitä, mitä niiden retoriikka kertoo niiden suhteesta populaari- tai korkeakulttuuriin. Tutkimustuloksena esitetään kolme taidelaitoksen verkkosivustotyyppiä: kulttuurin linnake, taiteen temppeli ja kulttuurin tavaratalo. Taidelaitosten retoriikassa korostuu joko organisaatio, status ja valta taiteen kentällä tai yleisönsuosio ja yhteys mediakulttuuriin. Taiteesta argumentoidaan melko vähän eikä informaatio ole fokuksessa taidelaitosten verkkosivuilla. Tulosta tulkitaan siten, että enimmäkseen sivustojen tarkoitus on parantaa organisaation ja palvelujen tehokkuutta, toimia markkinointiviestinnän välineenä ja lisätä kävijöiden määrää taidelaitoksessa. Tuloksena todetaan myös, että taidemuseoiden retoriikassa merkitykset sijoittuvat korkeakulttuurin kenttään, kun taas teatterin ja oopperan verkkoviestinnässä usein käytetään populaarikulttuurista tuttua retoriikkaa. Jako korkeaan ja populaariin on tutkimuksen perusteella siis edelleen olemassa, vaikka niiden välinen raja on heikentynyt ja niiden sisältö on hieman muuttunut. Tärkeimpiä lähteitä opinnäytetyössä ovat: Bourdieu, Pierre 1992: Les Règles de l’art; Hall, Stuart 1992: Kulttuurin ja politiikan murroksia; Jones, Steve G. (toim.) 1999: Doing Internet Research; Manovich, Lev 2001: The Language of New Media.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/12806
Date: 2008-05-12
Subject: WWW-sivut
kulttuurilaitokset
taide
viestintä
retoriikka
kulttuuriteollisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.43Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record