Ansiotulovähennys työhön kannustajana

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12869
Title: Ansiotulovähennys työhön kannustajana
Author: Ahlskog, Hanna-Lea
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2006-09-11
URI: http://hdl.handle.net/10138/12869
Thesis level: master's thesis
Abstract: 1990-luvun laman aikana lauennut suurtyöttömyys kirvoitti keskustelun työttömyyden syistä, työllisyyden edistämisestä, tulonsiirroista ja verotuksesta. Työttömyyden vastaisia toimia pohtimaan hallitus asetti vuonna 1995 ministeri Arja Alhon johdolla toimivan kannustinloukkutyöryhmän, joka esitti mm. ansiotulovähennyksen laajentamista kunnallisverotuksessa. Tämän ehdotuksen mukaan toimittiin. Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää ansiotulovähennyksen laajentamisen vaikutuksia työllisyyteen. Laajempana kehyksenä on verotuksen vaikutus työllisyyteen ja työttömyyteen. Perinteisesti taloustieteessä on pidetty positiivisia rajaveroasteita epä-optimaaalisina. Tutkielmassa esitellään kaksi artikkelia, joissa asia kyseenalaistetaan eri tavoin. Lisäksi esitellään empiiristä tutkimusta verotuksen ja työllisyyden yhteydestä sekä tehdään oma empiirinen tarkastelu veroasteiden vaikutuksista työllisyyteen. Ensin käydään läpi Emmanuel Saezin (2002) artikkeli, jossa näytetään, että tietyissä oloissa tulonjakauman pohjalla pitäisi olla alempia rajaveroasteita, negatiivisiakin. Tämä seuraa siitä, että erotetaan toisistaan ekstensiivinen ja intensiivinen työntarjontapäätös. Havaitaan, että optimaalista verojärjestelmää etsittäessä on olennaista huomioida ekstensiivisten ja intensiivisten joustojen suuruudet. Ekstensiivinen jousto tarkoittaa työelämään osallistumisen joustoa veromuutoksissa, intensiivinen työmäärän, esim. työtuntien, joustoa. Ekstensiivinen jousto reagoi keskimääräiseen veroasteeseen, intensiivinen rajaveroasteisiin. Varsinkin pienituloisten kohdalla ekstensiivinen jousto on tärkeä. Toinen pääartikkeli on Kanburin, Keenin ja Tuomalan (1994), ja siinä näytetään, miten optimaalinen verotus muuttuu, kun työn ei katsota olevan haitake toimijoille. Verot säätävä hallitus minimoi tuloköyhyyttä perinteisen hyvinvoinnin maksimoimisen sijaan. Tämäkin näkökulma mahdollistaa positiivisten rajaveroasteiden välttämättömyyden kyseenalaistamisen. Tutkielmassa käydään läpi muutamia empiirisiä tutkimustuloksia verotuksen vaikutuksista työllisyyteen. Verotuksen vaikutuksia on vaikea empiirisesti tutkia, koska verotus kohdistuu yleensä samanlaisena kaikkiin samanlaisiin yksilöihin. Siksi ei voida löytää vertailuryhmiä, joiden perusteella voisi varmuudella sanoa, mikä mahdollisista työllisyysmuutoksista johtuu verotuksesta, mikä jostain muusta. Tutkielmassa esitellään erityisesti tutkimusta Yhdysvaltojen palkkatukityyppisestä EITC-järjestelmästä. Näissä tutkimuksissa on havaittu järjestelmällä olleen positiivisia työllisyysvaikutuksia. Muuten erilaisten verokokeiluiden tulokset ovat olleet vaihtelevia. Tutkielman päättää empiirinen tarkastelu, jossa testataan differences-in-difference -menetelmällä työllisten ja ei-työllisten veroaste-eron muuttumisen vaikutuksia työssäolokuukausien muutoksiin. Tarkastelu tehdään laskemalla veroeron ja työkuukausien muutokset ryhmittäin ja ottamalla tuloksista regressioita. Aineistona ovat Tulonjakotilastot 1995 ja 2003. Merkitseviä tuloksia ei ilmene, mutta useimmilla asetelmilla saadaan positiivinen yhteys veroaste-eron pienenemisen ja työkuukausien kasvun välille.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: pienituloiset - verotus
työllisyysvaikutukset
verovähennykset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.23Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record