Työn ja yksityiselämän yhteensovittamista tukeva organisaatiokulttuuri - Ilmiön tarkastelua psykologisen sopimuksen valossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12958
Title: Työn ja yksityiselämän yhteensovittamista tukeva organisaatiokulttuuri - Ilmiön tarkastelua psykologisen sopimuksen valossa
Author: Korpinen, Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2002-01-09
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12958
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkasteltiin, kokeeko työntekijä, että organisaatiossa vallitsee työn ja yksityiselämän yhteensovittamista tukeva organisaatiokulttuuri. Tämän lisäksi selvitettiin, minkälainen yhteys organisaatiokulttuurilla on organisaatioon sitoutumiseen, prososiaaliseen organisaatiokäyttäytymiseen ja irtisanoutumisaikomuksiin. Oletuksena tutkimuksessa oli, että työn ja yksityiselämän yhteensovittamista tukeva organisaatio ennustaa sitoutumista, prososiaalisuutta sekä vähäisiä irtisanoutumisaikomuksia. Lisäksi oletettiin, että varsinkin niiden vastaajien parissa, jotka kuvaavat itseään perhesuuntautuneiksi tai "vapaa-aikasuuntautuneiksi", on organisaatiokulttuurin ja sitoutumisen välinen yhteys voimakkaampi kuin urasuuntautuneiksi itseään kuvaavien vastaajien parissa. Yhteensovittamista tukevan organisaatiokulttuurin odotettiin myös selittävän työn ja yksityiselämän yhteensovittamista helpottavien etujen käyttöä. Tutkimusasetelma rakennettiin psykologisen sopimusteorian puitteisiin. Psykologisen sopimuksen avulla voidaan kuvata työntekijän ja työnantajan välisiä keskinäisiä odotuksia. Tutkimusongelma- ja kysymykset muodostuivat aikaisempien samasta aihepiiristä tehtyjen tutkimusten pohjalta. Näissä tutkimuksista käytettyjä mittareita käytettiin tässäkin tutkielmassa hieman tutkimusongelman tarpeita varten muokattuina. Eräs keskeinen käytännön tavoite tutkielmalla oli testata suomalaisessa organisaatiokontekstissa mittaria, jolla mitataan työn ja yksityiselämän yhteensovittamista tukevaa organisaatiokulttuuria. Organisaatiokulttuuria tarkasteltiin viiden ulottuvuuden avulla, jotka syntyivät pääkomponenttianalyysin avulla. Nämä ulottuvuudet olivat uraseuraukset työn ja yksityiselämän yhteensovittamisesta, organisaation asettamat aikaodotukset koskien työtä ja vapaa-aikaa, organisaation ymmärrys työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen, yksityiselämän priorisoimisen salliminen käytännössä sekä organisaation kannustus ja rohkaisu yhteensovittamiseen. Vaikutussuhteiden tarkastelussa käytettiin lineaarista ja logistista regressioanalyysia. Tulokset olivat osittain odotetunlaisia. Organisaatiokulttuuri selitti sitoutumista ja prososiaalisuutta lisäävästi. Sen sijaan se ei selittänyt irtisanoutumisaikomuksia tai etujen käyttöä. Vaikutussuhteita identiteettiryhmittäin tarkasteltaessa, ainoastaan heikosti urasuuntautuneiden sekä heikosti vapaa-aikasuuntautuneiden vastaajien parissa organisaatiokulttuurin ja sitoutumisen välinen yhteys oli tilastollisesti merkitsevä. Koettua organisaatiokulttuuria, sitoutumista, prososiaalisuutta sekä irtisanoutumisaikomuksia tarkasteltiin lisäksi vastaajaryhmittäin. Vastaajaryhmien välisten erojen selvittämiseen käytettiin yksisuuntaista varianssianalyysia. Johtoporras toimi tulosten mukaan muita työntekijöitä prososiaalisemmin ja irtisanoutumisaikomuksia ilmoittivat muita enemmän nuoret miestyöntekijät. Tutkielman keskeisenä tuloksena voidaan pitää organisaatiokulttuurin merkittävää vaikutusta organisaation kannalta keskeiseen toimintaan eli sitoutumiseen ja prososiaaliseen käyttäytymiseen. Organisaatiokulttuuria tutkittaessa tulisi kuitenkin aina huomioida ympäröivä yhteiskunta ja organisaatiokulttuurien spesifisyys. Tämän vuoksi jatkotutkimuksissa mittaria työn ja yksityiselämän yhteensovittamisesta, olisi tarpeellista muokata tarpeisiin sopivammaksi. Tärkeimmät tutkielmassa käytetyt lähteet olivat kansainvälisiä alan artikkeleita.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen
organisaatiokulttuuri
organisaatioon sitoutuminen
prososiaalinen organisaatiokäyttäytyminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.17Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record