Betydelsen av det kvinnliga intresset i Finlands riksdag – En studie av riksdagens kvinnliga nätverk åren 1991-1999

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13001
Title: Betydelsen av det kvinnliga intresset i Finlands riksdag – En studie av riksdagens kvinnliga nätverk åren 1991-1999
Author: Lejonqvist-Jurvanen, Nina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-10-11
URI: http://hdl.handle.net/10138/13001
Thesis level: master's thesis
Abstract: Föremålet för denna pro gradu-avhandling är det kvinnliga nätverket i Finlands riksdag. Begreppet kvinnligt intresse innehar en central ställning i arbetet. Syftet är utreda huruvida nätverket i sin verksamhet utgår ifrån detta intresse och om det i så fall och på vilket sätt driver ett sådant intresse. Kärnan i avhandlingen är studera i vilken grad nätverket har praktiska påverkningsmöjligheter i den grad att den lyckas bryta partidisciplinen. Strävan är alltså att utreda om det kvinnliga intresset syns i innehållet i de stiftade lagarna. Materialet i avhandlingen utgörs dels av nätverkets protokoll förda vid arbetsutskottets möten under åren 1991-1999. Under denna period sammankom arbetsutskottet till 103 ordinarie möten. Dessa protokoll ger en helhetsbild av nätverkets verksamhet. Dels består materialet av riksdagens plenar- och utskottsprotokoll. Dessa protokoll för sin del berättar om hur riksdagens kvinnliga ledamöter förhållit sig till de konkreta förslag till lagar som arbetsutskottet gjort och genom dem får man en faktisk uppfattning om nätverkets påverkningsmöjligheter. Med hänvisning till undersökningar gjorda i de nordiska länderna ställdes följande hypotes upp: Riksdagens kvinnliga nätverk inriktar sin verksamhet på frågor som hör till området kvinnligt intresse och lyfter särskilt fram social- och jämställdhetsfrågor. Samtidigt driver de i liten grad lösningar som avviker från det egna partiets och den egna riksdagsgruppens ståndpunkt. Undersökningen bekräftade hypotesen. Av de frågor näverket hade på sin agenda under den undersökta perioden samlade rubriken allmän jämställdhet flest antal frågor. Därefter följde ekonomisk självständighet, kvinnligt perspektiv på olika frågor samt kroppslig integritet i nämnd ordning. Sålunda kan vi med fog säga att vad gäller innehållet driver nätverket frågor som faller inom området kvinnligt intresse. Den vanligaste formen för att bedriva verksamhet var att erbjuda möjlighet till diskussion och kontakter. Däremot gjordes konkreta förslag till lagstiftning endast nio gånger. Vidare visade undersökningen att det kvinnliga intresset nog ger upphov till parti- och blocköverskridande allianser. Men allianserna samlade endast en begränsad grupp kvinnor och i de flesta fallen var partiet viktigare än könet. I flera frågor finns det klara skillnader mellan könen men inga kategoriska sådana. Snarare kan vi säga att det är mera sannolikt att en kvinna agerar för en viss syn och en man för en annan.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: naiset
naisten etu
eduskunta
puoluerajat - ylittäminen
tasa-arvo
kvinnor
kvinnligt intresse
riksdagen
partiöverskridande allians
jämställdhet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.01Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record