Mellan kunskap och kontext : en komparativ fallstudie om finska och svenska socialarbetares bedömningar av barnskyddsärenden

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13031
Title: Mellan kunskap och kontext : en komparativ fallstudie om finska och svenska socialarbetares bedömningar av barnskyddsärenden
Author: Corander, Clary
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Date: 2008-05-12
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/13031
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Abstract: Utgångspunkten för föreliggande fallstudie är att finna och skapa kunskap om socialarbetarnas bedömningar av barnskyddsärenden. Studien utfördes på barnskyddsenheter tillhörande kommunala socialbyråer i Finland och Sverige. Avsikten i den här undersökningen är att beskriva, analysera och jämföra den bild som utkristalliseras i professionskulturerna och de enskilda socialarbetarnas tankemönster vid processandet av fiktiva barnskyddsfall. I studien sökes svar på följande två frågor. För det första, på vilket sätt resonerar barnskyddets socialarbetare kring barnskyddsärenden, och vilka faktorer påverkar deras resonemang? För det andra, i vilka avseenden skiljer sig de finska och svenska socialarbetarna från varandra med avseende på bedömningarna? Fokus ligger på de faktorer som samspelar då en professionell bedömning och kontext möts. I den empiriska undersökningen har vinjettmetod och fokusgruppdiskussion fungerat som datainsamlingsmetoder. Sammanlagt 27 socialarbetare tog ställning till två hypotetiska fallbeskrivningar i studien. Datamaterialet har insamlats på barnskyddsenheter som är verksamma i respektive huvudstadsregion i Helsingfors och Stockholm. Samtliga socialarbetare som deltog i studien reagerar på vinjettinformationen på ett tämligen enhetligt sätt. Materialet visar även att socialarbetarnas bedömningar kan betraktas som en kollektiv utredningsprocess. De professionellas expertis om psykodynamisk teori, det utvecklingsekologiska perspektivet och anknytningsteori identifieras som viktiga byggstenar i bedömningsproceduren. Utredningsprocesserna fokuserar på att kartlägga befintliga risker och resurser i klientsfären. Barnets bästa och dess behov, barnperspektivet och helhetssynen, fungerar som riktlinjer vid bedömningarna av barnskyddsfall. I studien utformas en så kallad huvudmodell som representerar de väsentliga sfärerna i bedömningsprocessen och beskriver dialogen dem emellan. I jämförelse med den finska enheten verkar den svenska enheten ha ett mer formellt utredningsförfarande. Trots skillnader i de organisatoriska ramarna mellan barnskyddsenheterna i Finland och Sverige, kan man i socialarbetarnas resonemang återfinna en enhetlig professionell värdegrund.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: sosiaalityö
lastenhuolto
socialarbetarpraxis
barnskyddsutredning
vinjettmetod
fokusgrupp


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.84Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record