Äitiyden ja työn palapeli : naisten kokemuksia työn ja perheen yhteensovittamisesta

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/13036
Title: Äitiyden ja työn palapeli : naisten kokemuksia työn ja perheen yhteensovittamisesta
Author: Hakkarainen, Paula
Contributor: University of Helsinki, Department of Social Policy
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan pienten lasten äitien kokemuksia työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta. Sen tavoitteena on selvittää minkälaisia odotuksia ja paineita tavalliset työssäkäyvät äidit arjessaan kohtaavat, minkälaisia haasteita työn ja perheen yhteensovittaminen synnyttää sekä sitä, minkälaista tukea äidit ovat saaneet vanhemmuutensa avuksi. Tutkielma lähestyy työn ja perheen yhteensovittamisen teemaa sosiologi Ulrich Beckin (1995) yksilöllistymisteoriaa apuna käyttäen. Naisten elämässä on tapahtunut perustavanlaisia muutoksia suhteessa perheeseen, koulutukseen, työhön ja julkiseen elämänpiiriin. Individualismin myötä isät ovat kiinnittyneet koteihin yhä enemmän. Beckin mukaan nais- ja mieselämäkerrat ovat lähentyneet toisiaan. Yksilöitymiskehitys muodostaa tutkielman teoreettisen viitekehyksen ja taustateorian, jota vasten naisten ansiotyön ja perheen yhteensovittamisen kysymyksiä peilataan. Yksilöitymiskehitys on modernisaation keskeisin prosessi, joka on vaikuttanut vahvasti työelämän ja perhekulttuurin muutoksiin. Tutkimusaineisto koostuu yhdeksän pääkaupunkiseudulla asuvan äidin haastatteluista. Jokainen äiti oli haastatteluhetkellä mukana työelämässä ja jokaisen perheessä on alle kouluikäisiä lapsia. Aineisto on kerätty teemahaastattelun menetelmällä ja se on analysoitu temaattisen sisällönanalyysin avulla. Tutkielman keskeisten tulosten perusteella työelämän ote elämän kokonaisuuteen on vahvasti läsnä äitien arjessa ja perheelle jäävä aika on sen vuoksi vähäistä. Äidit kokivat arjessa vallitsevan aikapulan haasteellisena ja paineita luovana tekijänä. Pääasiassa äitien kokemat haasteet ja paineet olivat itse asetettuja ja ne liittyivät äitinä toimimiseen ja olemiseen. Haastattelujen kautta ilmeni tarvetta vanhemmuuden tukemiselle. Ystävien ja lähipiirin lisäksi tukea kaivataan julkisten palvelujärjestelmien muodossa. Erityisen suurta tarvetta vanhemmuuden tukemiselle kokivat äidit, jotka elämäntilanteidensa vuoksi vastasivat yksin arjesta. Näiden esimerkkien myötä korostui myös puolison ja jaetun vanhemmuuden merkitys arjen sujumisen kannalta. Työn organisoinnilla ja työpaikalla vallitsevalla kulttuurilla on merkittävä vaikutus siihen, kuinka työn ja perheen yhteensovittaminen arjessa onnistuu. Nais- ja miesvaltaisilla aloilla on eroja siinä, miten perheelliset työntekijät huomioidaan. Työmatkat, työhön liittyvät iltamenot, tiukat aikataulut sekä lasten sairastelut aiheuttivat työn ja perheen yhteentörmäyksiä. Arjen aikatauluttaminen, suunnittelu ja järkeily nousivat keskeisiksi selviytymiskeinoiksi arjen rutiinien keskellä. Työn ja perheen ristipaineessa perheelle jäävä aika hupenee. Osa äideista oli ratkaissut ongelman käyttämällä ostopalveluita.
Description: Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche.Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans.Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä
URI: http://hdl.handle.net/10138/13036
Date: 2008-02-15
Subject: individualismi
yksilöllisyys
äidit
äitiys
perhe-elämä
työ


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.12Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record