Mediebruk, identitet och tvåspråkiga finlandssvenskar

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13174
Title: Mediebruk, identitet och tvåspråkiga finlandssvenskar
Author: Nordqvist, Andrea
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära
Date: 2000-01-12
Language: swe
URI: http://hdl.handle.net/10138/13174
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Avsikten med detta pro gradu-arbete var att undersöka tvåspråkiga finlandssvenska hushålls mediebruk i Finland som ett av många uttryck för en tvåspråkig identitet. Eftersom det varken finns någon entydig definition på begreppet identitet eller begreppet tvåspråkighet användes en vid "hanteringsram". Identiteten granskades främst ur minoritets- och språksynvinkel; tvåspråkigheten utgående från den finlandssvenska befolkningsgruppen. För att öka förståelsen för varför dagens tvåspråkiga mediefält ser ut som det gör i Finland gavs en historisk tillbakablick på såväl finlandssvenskarna som de finlandssvenska medierna. I den empiriska delen granskades och jämfördes tvåspråkiga och enspråkigt svenska hushålls mediebruk i fyra regioner i Svenskfinland: Västra Nyland, Östra Nyland, Mellannyland samt Åboland. Undersökningen byggde på material som Finska Gallup-Media samlat in inom ramen för sin Regionmedieundersökning (Aluemediatutkimus). Det analyserade materialet bygger på undersökningar gjorda hösten 1998 samt vintern och våren 1999. Av den empiriska undersökningen framgick att mediebruket bland tvåspråkiga hushåll avspeglar en tvåspråkig identitet. Att så var fallet motiverades bland annat med att de flesta i undersökningen, såväl tvåspråkiga som enspråkigt svenska, hade en god förståelse av finska. Trots detta existerade skillnader i språk- och mediebruk mellan dessa grupper, vilket togs som en indikation på att en tvåspråkig identitet faktiskt existerar och bland annat avspeglar sig i bruket av medier. De medier vars användning undersöktes var dagstidningar, radio och TV. Det visade sig att de tvåspråkiga hushållens val av medier på endera språket dels kunde kopplas samman med mängden tillbudsstående alternativ, d.v.s. utbudet, dels med omgivningens språkbruk. Jämfört med finlandssvensk radio och TV är utbudet på tidningssidan digert och i förhållande till bruket av de två övriga medierna läses svenskspråkiga och finskspråkiga tidningar relativt jämnt, med en liten dominans för de svenskspråkiga alternativen. På radio- och TV-sidan dominerar däremot finskt lyssnande och tittande.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: joukkoviestimet
käyttö
suomenruotsalaiset
identiteetti
kaksikielisyys
mediebruk
finlandssvenskar
identitet
tvåspråkighet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.80Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record