Changing names and identities - case from Varma-Sampo to Varma

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13275
Title: Changing names and identities - case from Varma-Sampo to Varma
Author: Aaltonen, Suvi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2006-02-06
URI: http://hdl.handle.net/10138/13275
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän työn aiheena on organisaation identiteetti ja mahdollisuus sen muutokseen muuttamalla organisaation nimeä. Tarkoitus on, eri tulkintojen kautta, tutkia mikä organisaation identiteetti on ja mitä se merkitsee organisaatiolle. Tätä selvennetään myöhemmin tapaustutkimuksella Varma-Sammon nimenmuutoksesta Eläkevakuutusyhtiö Varmaksi. Teoreettinen viitekehys on organisaatioista tehty tutkimus, joka selvittää miten identiteetti muodostuu ja vaikuttaa organisaatioon. Lisäksi tutkimus selvittää miten organisaation identiteettiä voidaan johtaa, sekä muutosviestinnän ja muutosjohtamisen tärkeyttä muutoksien aikana. Tutkimus jakautuu teoreettiseen ja empiriseen osaan. Teoreettinen osuus tarkastelee eri tutkijoiden näkemyksiä organisaation identiteettiin ja empiriinen osuus keskittyy tapaustutkimukseen yrityksen nimenmuutoksesta. Tutkimusmetodit ovat tietysti relevantti kirjallisuustutkimus, tutkimus Varman sisäisestä ilmapiiristä, kyselyt henkilökunnalle Varman Intranetissä sekä teemahaastattelut (strukturoimattomat). Tärkeimmät johtopäätökset liittyvät organisaation identiteetin joustavaan ja muuttuvaan luonteeseen, sekä muutosviestinnän tärkeään rooliin muutosten toteuttamisessa. Organisaation identiteetti muodostuu mm. imagosta, historiasta, organisaation tehtävästä ja luonteesta, joten se on altis muutoksille. Tutkimuksesta on myös pääteltävissä kuinka yrityksen nimenmuutoksen on mahdollista vaikuttaa ja vaikuttaakin organisaation identiteettiin. Empiirinen osuus osoittaa mitä johtajisto ja henkilökunta ajattelevat nimenmuutoksesta ja sen suhteesta yritykseen. Tärkeimmät lähteet ovat: Albert, S. & Whetten, D. A. (1985) 'Organizational Identity' in Cummings, L. L. & Staw, B. M. eds., Research in Organizational Behavior. An Annual Series of Analytical Essays and Critical Reviews, vol. 7 (1985), Jai Press, UK. Balmer, J. M. T. & Greyser, S. A. (2003) Revealing the corporation, Routledge, UK Ind, N. (1992) The Corporate Image: Strategies for effective identity programmes, revised edition, Kogan Page, UK. Markkanen, T.-R. (1999) Yrityksen identiteetin Johtaminen, WSOY, Finland.The object of this study is organisational identity and the possibilities of changing it through changing the organisation's name. The purpose is, through different interpretations, to examine what organizational identity is and what it means to an organisation. This is farther examined in the case study of Varma-Sampo's name change to Mutual Pension Insurance Company Varma. Theoretical frame work is studies made of organisations, which examine how identity is formed and what is its impact on the organisation. The work examines how organisational identity can be influenced or managed, and the importance of change communication and change management within a company in times of change. The study is divided to theoretical and empirical sections. Theoretical part examines different researchers' views on organisational identity and the empirical part concentrates on case study on the name change of Mutual Pension Company Varma. Methods used are of course general literary study, examination of Varma's study of internal atmosphere, Intranet questionnaires to the personnel and theme (unformatted) interviews. The most important conclusions refer to the flexible and changeable nature of organisational identity and to the importance of change communication to a successful execution of organisational change. Organisational identity is formed by for example image, history, organisations mission and nature. Thus it is highly susceptible to change. The work also concludes that changing a company's name can and probably does have an influence on the organisational identity. The empirical part demonstrates how management and personnel view name change and its relationship with the company. Most significant sources are: Albert, S. & Whetten, D. A. (1985) 'Organizational Identity' in Cummings, L. L. & Staw, B. M. eds., Research in Organizational Behavior, An Annual Series of Analytical Essays and Critical Reviews, vol. 7 (1985), Jai Press, UK. Balmer, J. M. T. & Greyser, S. A. (2003) Revealing the corporation, Routledge, UK Ind, N. (1992) The Corporate Image: Strategies for effective identity programmes, revised edition, Kogan Page, UK. Markkanen, T.-R. (1999) Yrityksen identiteetin Johtaminen, WSOY, Finland.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: organisaatiot - identiteetti
muutos - organisaatio
organisaatioviestintä
muutosviestintä
johtaminen
muutosjohtaminen
organisational identity
identity change
change communication
change management


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 48.77Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 48.74Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record