Kohti yhteistä ymmärrystä : Strategian viestintä asiantuntijaorganisaatiossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13510
Title: Kohti yhteistä ymmärrystä : Strategian viestintä asiantuntijaorganisaatiossa
Author: Stenberg, Tony
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2005-12-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/13510
Thesis level: master's thesis
Abstract: Strategian viestintää on tutkittu organisaatioissa vasta hyvin vähän. Strategiatutkimus onkin keskittynyt organisaation rakennetta ja järjestelmiä koskeviin kysymyksiin. Strategian toimeenpanoa on tutkittu tavallisesti myös johdon näkökulmasta, jolloin henkilöstön rooli toimeenpanoprosessissa on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan viestinnän roolia strategian toimeenpanossa erityisesti henkilöstön näkökulmasta. Työ on tapaustutkimus, jossa strategian viestintää tarkastellaan julkisen sektorin asiantuntijaorganisaatiossa. Tutkimusaineiston muodostaa 224 tapausorganisaation työntekijää, joiden näkemyksiä strategiasta ja sen viestinnästä kerättiin survey-lomakkeella. Aineisto kerättiin keväällä 2005. Aineiston analysoinnissa käytettiin sekä tilastollisia menetelmiä että sisällön erittelyä. Tutkimuksen teoriaosassa viestintää lähestytään kulttuuritutkimuksen näkökulmasta, jolloin kiinnostuksen kohteena on strategian toteutumista tukevan tiedon ja yhteistä ymmärrystä rakentavien merkitysten välittäminen. Keskeinen kysymys liittyy siihen, mikä on viestinnän rooli strategiaa koskevan ymmärryksen luomisessa ja strategian legitimoimisessa organisaatiossa. Teoriakirjallisuuden pohjalta laaditaan strategian viestinnän osa-alueita kuvaava malli, jonka avulla arvioidaan strategian viestinnän onnistumista. Empiirisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää tapausorganisaation henkilöstön näkemyksiä strategian tietolähteistä sekä viestinnän heikkouksista ja vahvuuksista. Tutkimuksessa tarkastellaan myös, miten henkilöstö on ymmärtänyt ja sisäistänyt viestityn strategian. Vertailemalla eri yksiköiden ja henkilöstöryhmien tuloksia keskenään pyritään selvittämään, liittyykö henkilöstön strategiaa ja sen viestintää koskeviin asenteisiin mahdollisia kulttuurisia eroja. Lisäksi tutkimuksessa pyritään selvittämään, onko strategian viestinnän ja strategian ymmärtämisen ja hyväksymisen välillä havaittavissa yhteyttä. Tutkimuksessa luodun teoriamallin mukaan strategian viestintä nähdään sosiaalisena prosessina, jossa yksilö pyrkii tuottamaan strategiaa koskeville viesteille merkityksiä organisaation muodostamassa kulttuurisessa viitekehyksessä. Sosiaalisena prosessina merkityksenanto perustuu vuorovaikutukseen ja sosiaalisesti hyväksytyille tulkinnoille. Tulosten mukaan strategian viestinnän haasteet asiantuntijaorganisaatiossa ovat pitkälti samanlaisia kuin muissakin organisaatioissa. Strategian viestinnän keskeiset ongelmat liittyivät tiedon heikkoon laatuun ja ymmärrettävyyteen. Myös vuorovaikutteinen viestintä ja johdon rooli koettiin keskeiseksi strategian toimeenpanoon vaikuttavaksi tekijäksi. Henkilöstön aktivoiminen strategiaa koskevan tiedon seuraamiseen voi kuitenkin olla asiantuntijaorganisaatiossa haasteellista. Tulosten mukaan strategian viestinnällä ja johdon toiminnalla on vaikutusta strategian ymmärtämiseen ja hyväksymiseen. Keskeisiä työssä käytettyjä lähteitä ovat Mantereen (2003) väitöskirja "Champion, citizen, cynic? Social positions in the strategy process", Maulan (2004) lisensiaatintyö "Johtaminen ja strategian viestintä tuotanto-organisaatiossa", Mintzbergin, Quinnin ja Sumantran (1995) toimittama teos "The Strategy Process", Scheinin (1985) teos "Organisaatiokulttuuri ja johtaminen" sekä Weickin (1995) teos "Sensemaking in Organizations".
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: strategia - tutkimus
organisaatioviestintä
organisaatiokulttuuri
organisaatiot
asiantuntijaorganisaatiot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.25Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record