Päiväkodin sisätilat liikunnallisena oppimisympäristönä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014061329230
Title: Päiväkodin sisätilat liikunnallisena oppimisympäristönä
Author: Kivelä, Lotta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014061329230
http://hdl.handle.net/10138/135251
Thesis level: master's thesis
Abstract: These days the physical activity of children has been reduced and the research show that most of the children are not active enough to fill the physical activity guidelines. The culture of kindergartens should change along the changes in society. There should be more physical education and children's physical activity should be added in everyday life and kindergarten's learning environments. This study is about how the learning environments inside the kindergarten could be more physically activating, and what the staff thinks about changing the environments physically more activating. This study is based on a qualitative research method, using theme interview. Four people who work in a kindergarten were interviewed. In the kindergarten they were about to start a project in order to develop their learning environments to be physically more activating. These four staff members were interviewed before the project started. They were asked questions about their opinions on physically activating indoor learning environments and how those environments could be improved to encourage children's physical activity. The results of this study show that the physical activity in learning environments depends mostly on the attitude of the staff; do they allow children to be physically active in their everyday life or do they prohibit their physical activity in the interest of safety, and do they offer opportunities for children to be physically active indoors. Other things that effect on increasing children's physical activity indoors are the rooms of kindergarten and the sporting equipment, the timetable of the day and human resources. The overall attitude towards physical education and children's physical activity among staff was positive and enthusiastic, but still until now the children hadn't been allowed to move indoors so that they would become breathless. This is the same result as in the former studies that have been done about children's physical activity; children aren t physically active enough in the kindergarten. All the interviewees thought that the project would be beneficial and could have a lasting impact on the culture of physical activity in their kindergarten. So the most important thing in developing learning environments to be physically more activating is to change the attitudes of adults so that they would allow children to be physically active indoors.Lasten fyysinen aktiivisuus on nykypäivänä vähentynyt ja tutkimusten mukaan suurin osa lapsista ei täytä liikuntasuositusten esittämiä päivittäisen liikunnan määriä. Yhteiskunnan muuttuessa myös päiväkodin toimintakulttuurin pitäisi muuttua. Lasten liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta tulisikin lisätä arjessa ja päiväkodin oppimisympäristöissä. Tämä tutkimus keskittyy liikunnallisten oppimisympäristöjen kehittämiseen päiväkodin sisätiloissa ja henkilökunnan ajatuksiin liikunnallisten oppimisympäristöjen kehittämisestä. Tutkimus on laadullinen tutkimus ja tutkimusmenetelmänä on teemahaastattelu. Haastateltavana oli neljä päiväkodin työntekijää, joiden päiväkodissa oli alkamassa liikunnallinen kehittämistehtävä. Haastattelut suoritettiin ennen päiväkodin kehittämistehtävän alkua. Haastateltavilta kyseltiin heidän näkemyksiään liikunnallisista oppimisympäristöistä päiväkodin eri tiloissa ja näiden tilojen kehittämisestä liikunnallisemmiksi. Tulosten mukaan oppimisympäristöjen liikunnallisuuteen vaikuttavat erityisesti henkilökunnan asenteet; sallitaanko liikuntaa arjessa vai kielletäänkö liikkuminen turvallisuuteen vedoten ja tarjotaanko lapsille mahdollisuuksia fyysiseen aktiivisuuteen päiväkodin sisätiloissa. Liikunnallisten oppimisympäristöjen kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat myös päiväkodin tilat ja liikuntavälineet, päiväkodin päivärytmi sekä henkilökuntaresurssit. Henkilökunnan yleinen asenne liikuntaa kohtaan ja sen lisäämiseen arjessa oli myönteinen ja innostunut, mutta tähän asti lapset eivät kuitenkaan olleet saaneet päiväkodin sisätiloissa liikkua niin, että he hengästyisivät. Sama tulos on saatu aiemmissa lasten liikuntaa koskevissa tutkimuksissa; lapset eivät liiku tarpeeksi päiväkotipäivän aikana. Kaikki haastateltavat kokivat kehittämistehtävän hyödyllisenä ja uskoivat, että sillä voidaan saada pysyvää muutosta aikaan päiväkodin toimintakulttuurissa. Liikunnallisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja liikunnan lisääminen lasten arkeen vaatisi siis erityisesti aikuisten asenteen muutosta siten, että lasten fyysinen aktiivisuus sallittaisiin myös päiväkodin sisätiloissa.
Subject: physical education
physical activity
learning environment
liikunta
fyysinen aktiivisuus
oppimisympäristö
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
paivakod.pdf 481.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record