Elintarvikealan yrityksissä kertyvä biojäte ja sen hyödyntäminen Etelä-Savon ja Satakunnan alueella

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212221
Title: Elintarvikealan yrityksissä kertyvä biojäte ja sen hyödyntäminen Etelä-Savon ja Satakunnan alueella
Alternative title: Food companies’ biowaste and it’s utilisation in Etelä-Savo and Satakunta
Author: Jauho, Jenny
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212221
http://hdl.handle.net/10138/135462
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktionsvetenskap (agroekologi)
Plant Production Science (Agroecology)
Kasvintuotantotieteet (agroekologia)
Abstract: Biojäte on elintarvike-, ruoka- tai puutarhajätettä, joka on monella tapaa hyödynnettävissä. Silti osa biojätteestä päätyy edelleen kaatopaikalle aiheuttaen ympäristölle haitallisia päästöjä ja valumia. Tämä tutkimus toteutettiin osana Etelä- Savon ja Satakunnan alueella tehtyä JaloJäte- tutkimushanketta, jossa pyrkimyksenä oli yhteiskuntavastuullisten liiketoimintamallien kehittäminen elintarvikeketjun eloperäisten jätteiden jalostamiseen energiaksi, kierrätyslannoitteiksi ja jätteidenkäsittelypalveluiksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Etelä- Savon ja Satakunnan alueella elintarvikealan yrityksissä kertyvän biojätteen määrää kuiva-aineena yritysten liikevaihtoon suhteutettuna. Tarkoitus oli tutkia, riippuuko syntyvän biojätteen määrää elintarvikealan yrityksen toiminnan volyymista eli liikevaihdon suuruudesta. Lisäksi tutkimus antaa viitteitä siitä, millä elintarviketoimialalla kertyy eniten biojätettä kuiva-aineena liikevaihtoon suhteutettuna. Biojätteen hyödyntäminen on selvitetty elintarviketoimialaluokittain. Tutkimusmenetelmä oli empiirinen ja tutkimus kvantitatiivinen. Keräsin tutkimukseeni tarvittavan tiedon puhelinhaastattelujen- ja sähköpostikyselyjen avulla yrityksiltä vuosilta 2007–2009. Haastatteluja sain tutkimukseeni tarvittavine tietoineen 102 yritykseltä. Saamani tulokset antavat viitteitä siitä, että liikevaihdon kasvaessa biojätemäärä vähenee kuiva-ainegrammoina liikevaihdon euroa kohden. Tutkimuksestani selviää, että maa- ja kalatalouden ja elintarviketeollisuuden toimialaluokissa syntyy yhtä liikevaihdon euroa kohden enemmän biojätettä kuiva-ainegrammoina, kuin vähittäiskaupan ja ravitsemuspalveluiden toimialaluokissa. Biojätteen hyödyntäminen ja sen tapa vaihteli elintarviketoimialaluokissa. Suosituimpia biojätteen hyödyntämismuotoja etenkin elintarvikeketjun alkupäässä olivat kompostointi, suora peltokäyttö ja rehukäyttö. Muita marginaalisempia hyödynnysmuotoja olivat polttaminen ja mädätys. Valitettavasti biojätettä päätyi edelleen myös kaatopaikalle. Näin ei kuitenkaan voi jatkua, koska biojätteen sijoittaminen kaatopaikalle kielletään vuodesta 2016 alkaen. Biojäte tulee mieltää sen seurauksena enemmän hyödylliseksi sivutuotteeksi kuin jätteeksi. Biojätteiden hyödyntämisen tutkimusta tulee jatkaa ja kehittää tehokkaita ja taloudellisia kierrätyksen muotoja.Biowaste is composed of food and garden waste, which can easily be utilized for energy and nutrient recovery. A part of biowaste, however, still goes to landfilling, which cause harmful emissions and leaks to the environment. This pro gradu study was carried out as a part of JaloJäte- project in Etelä- Savo and Satakunta. The purpose of JaloJäte- project was to develop models for biowaste exploitation with corporate social responsibility. The aim of my study was to examine if there was any correlation between the amount of biowaste as dry matter and the revenues of the food companies. My study also gives information on which food sector produces most amounts of biowaste amount as dry matter proportional to the revenues as euros of the food company. The utilization of biowaste is also reported in different food sectors. The method was empirical and the study qualitative. I collected the information for the study by phone and by emails from food companies from the years 2007 to the year 2009. I got 102 interviews from food companies. The results indicate that when the revenues as euros of the food companies grew the biowaste amount as dry matter decreased. According to the study agriculture with fishing and food industry sectors produce more biowaste as dry matter per euro than food stores and restaurants. The biowaste utilization varied in different food chain sectors. The most popular biowaste utilization forms were composting, direct field use and feeding animals. Others more marginal biowaste utilization forms were burning and rotting. Unfortunately a part of biowaste still goes into landfilling. This cannot continue for long, because placing biowaste into landfills will be forbidden from start of the year 2016. Hopefully this will change puplic opinion so that biowaste will be considered more as a useful byproduct than as waste. More researche is needed on biowaste utilization, so more effective and economical recycling forms can be develop.
Subject: biowaste
dry matter
revenue
food companies
utilization
biojäte
kuiva-aine
liikevaihto
elintarvikealan yritys
hyödyntäminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record