Osakkeiden lyhyeksimyynnin sääntely ja sääntelyn vaikutukset (EU:n lyhyeksimyyntiasetus)

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063181
Title: Osakkeiden lyhyeksimyynnin sääntely ja sääntelyn vaikutukset (EU:n lyhyeksimyyntiasetus)
Author: Hovi, Marko
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063181
http://hdl.handle.net/10138/135472
Thesis level: master's thesis
Discipline: Commercial law
Kauppaoikeus
Handelsrätt
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan osakkeiden lyhyeksimyynnin sääntelyä ja sääntelyn vaikutuksia lainopilliselta ja oikeustaloustieteellisel- tä näkökulmalta tarkasteltuna. Tutkimuksen taustalla on finanssikriisi 2008-2012, ja siihen liittyneet markkinahäiriöt, joiden seura- uksena osakkeiden lyhyeksimyynnin sääntelyä EU- tasolla yhtenäistettiin vuonna 2012 voimaan tulleella EU:n lyhyeksimyyntiase- tuksella. Tutkimuskysymyksenä on, millaisia vaikutuksia osakkeiden lyhyeksimyynnin sääntelyllä mahdollisesti on. Tutkimuksessa esitetään keskeiset tekijät osakkeiden lyhyeksimyynnin osalta, kuten lyhyeksimyynnin toimivuus, osakelainaus, markkinoiden tehokkuus ja siihen liittyvät teoriat, käsitteet ja lyhyeksimyynnin yleiset edut ja haitat. Tutkimuksessa esitetään lyhy- esti sääntelyteoria, joka toimii tutkimuksessa ylätasona. Keskeisenä osana tutkimuksessa on EU:n lyhyeksimyyntiasetuksen kes- keisen sisällön esittäminen, sääntelyn yleisluonteinen tarkastelu kansainvälisesti, EU:n ja Yhdysvaltojen lyhyeksimyynnin säänte- lyn vertaileva esittäminen ja EU:n arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n tehtävien tarkastelu. Tutkimuskysymyksen eli lyhyeksimyynnin sääntelyn vaikutusten analysointi jakautuu sääntelyn positiivisiin ja negatiivisiin vaikutuk- siin. Osakkeiden lyhyeksimyynnin sääntely valmisteltiin ja pantiin täytäntöön kohtuullisen lyhyessä ajassa. Tutkimuksessa todetaan sääntelyn sisällön ja siitä tehtyjen johtopäätösten perusteella, että sääntelyllä on saavutettu selvästi positiivisia vaikutuksia lainsää- täjän tavoitteiden mukaisesti. Positiivisia vaikutuksia ovat mm. seuraavat: osakkeiden selvitysjärjestelmän toimivuus on parantu- nut, osakkeiden lyhyeksimyyntiin liittyvän informaation lisääminen on parantanut avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja on todennäköisesti pystytty myös vähentämään lyhyeksimyyntiin liittyviä markkinahäiriöitä sekä asetuksen myötä EU:n jäsenmaiden lyhyeksimyynnin sääntely yhtenäistettiin, mikä lisää arvopaperimarkkinoiden luottamusta ja ennakoitavuutta. Osakkeiden lyhyeksimyynnin sääntely on ollut voimassa kohtuullisen lyhyen ajan, joten lopullisten vaikutusten analysointi on vielä ongelmallista. Sääntely voi kuitenkin aiheuttaa joitakin negatiivisia vaikutuksia, joita lainsäätäjä joutuu tulevaisuudessa arvioimaan uudelleen. Yhtenäisen käytännön saavuttaminen vaatii jäsenmailta myös yhtenäistä soveltamista, mikä ei välttämättä ole selvää. Lisäksi sääntelyn vaikutus markki- nahäiriöihin ei välttämättä ole yksiselitteistä, ja tämä testataan seuraavassa markkinahäiriötilanteessa. Informaation ja julkistami- sen vaatimuksilla on myös mahdollisesti voitu aiheuttaa uusia ongelmia, joita lainsäätäjä joutuu arvioimaan uudelleen. Kysymyk- seen tulee informaation osalta, että onko liiallisella informaatiolla negatiivisia seurauksia esimerkiksi markkinoiden väärinkäytön osalta. EU:n lyhyeksimyyntiasetus ei sisällä sääntelyä mm. osakeantitilanteiden osalta, toisin kuin Yhdysvalloissa, ja kysymykseen tulee, tuleeko lainsäätäjä tulevaisuudessa arvioimaan sääntelyn tarpeen uudelleen osakeantitilanteiden osalta. Tutkimuksen vaikutusten perusteella esitetään myös ehdotuksia siitä, miten osakkeiden lyhyeksimyynnin sääntelyä tulisi tulevai- suudessa kehittää. Keskeisiä parannusehdotuksia tutkimuksen mukaan ovat mm. se, että sääntelyn ohella tulee huolehtia siitä, että markkinatakaajien asemaa ei ole sääntelyllä heikennetty liikaa, jolloin markkinoiden tehokkuus voi heiketä selvästi. ESMA:n ja jäsenmaiden tulee varmistaa sääntelyn mahdollisimman yhtenäinen soveltaminen, jotta markkinoiden luottamus säilyy. Informaa- tio- ja julkistamisvelvollisuuksien osalta lainsäätäjä voi joutua harkitsemaan uudelleen sääntelyn sisältöä, jotta negatiivisilta vaiku- tuksilta vältytään tai niitä pystytään vähentämään. Kokonaisuudessaan tutkimuskysymykseen vastataan jaottelemalla vaikutukset positiivisiin ja negatiivisiin., Lyhyeksimyynnin yhte- näinen sääntely oli tarpeellinen ja voidaan todeta, että se on myös joiltakin osin onnistunut sille asetetuissa tavoitteissa. Sääntely on ollut voimassa kuitenkin lyhyen ajanjakson, ja siihen saattaa sisältyä kohtia, joita joudutaan tulevaisuudessa harkitsemaan uudelleen. Jatkotutkimuksen kohteena ovat erityisesti tutkimuksessa todettujen negatiivisten vaikutusten jatkotutkimukset sekä EU:n jäsen- maiden vertaileva tutkimus lyhyeksimyynnin sääntelyn soveltamisesta eri jäsenmaissa.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ProGraduMarko Hovi .pdf 881.2Kb PDF View/Open
ProGradu-Marko Hovi .pdf 881.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record