Bloggaamisen merkitys ulkosuomalaisten elämässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014080732656
Title: Bloggaamisen merkitys ulkosuomalaisten elämässä
Author: Bergset, Heli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014080732656
http://hdl.handle.net/10138/135698
Thesis level: master's thesis
Abstract: Research objectives: As the use of social media has increased, writing a blog has become more and more popular in the recent years. For the writer, a blog is a means of communication, a diary, or enabler of writing as a hobby. One blogger group consists of Finnish expatriates. Emigrating means a life change, that according to previous research causes a process of culture shock that can last for years. Integration of expatriates has been studied quite a lot. Blogs and blogging as a relatively new phenomenon has already been the object of an amount of research, but blogging while living abroad has not received much attention, yet. The purpose of this study was to find out, how blog-writing Finnish expatriates experience the significance of blogging in their current situation in life. The meanings given to the blog were viewed in relation to the writers' background. The starting point for the study was an assumption, that blog-writing Finnish expatriates possibly use the blog as an aid in adaptation. Methods: The study involved 39 blog-writing Finnish expatriates, who wrote a free-form text about their blogging, guided by some general questions around the focus of this study. In addition, they answered some questions concerning their background. The texts were analyzed using content analysis. The results of the content analysis and the background information were quantified and cross tabulated to find out factors that might be connected to the significances given. Results and conclusions: The majority of significances given to blogging were connected to living abroad, especially when taking into account the subjects of blog posts and the target audience. The reasons for starting a blog were pragmatic, like communication and writing a diary, whereas the current significances also included deeper level functions. The latter were e.g. receiving peer support, pondering issues and using the Finnish language. The significances given to the blog change as time passes and integration proceeds, but it does not become less important to the writer. Many respondents indicated that communication with friends and family in Finland through the blog is often unidirectional. Communication with new connections acquired through the blog, however, was told to be bidirectional. Therefore, writing a blog may in a way close the writer outside of her former social network, but instead it helps to build a totally new network, including members in a similar situation in life. The results suggest that Finnish expatriates use the blog as an aid in integration process. The blog has instrumental value even when integration has come to an advanced stage and the difficult phases of culture shock have been passed.Tavoitteet: Internetin sosiaalisten medioiden käytön yleistyessä blogin kirjoittamisesta on viime vuosina tullut yhä suositumpaa. Blogi on kirjoittajalleen esimerkiksi yhteydenpidon väline, päiväkirja tai kirjoitusharrastuksen mahdollistaja. Eräs bloggaajaryhmä ovat ulkosuomalaiset. Ulkomaille muuttaminen on elämänmuutos, joka aiempien tutkimusten mukaan aiheuttaa jopa vuosia kestävän kulttuurishokkiprosessin. Ulkomaille muuttajien sopeutumista on tutkittu paljon ja blogeja ja bloggaamistakin jo jonkin verran ilmiön suhteellisesta uutuudesta huolimatta, mutta blogi ja ulkomailla asuminen on jäänyt vähälle huomiolle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaiseksi ulkosuomalaiset blogin kirjoittajat kokevat bloggaamisen merkityksen itselleen tämänhetkisessä elämäntilanteessaan. Blogille annettuja merkityksiä tarkasteltiin suhteessa kirjoittajien taustaan. Tutkimuksen lähtökohtana oli olettamus, että bloggaavat ulkosuomalaiset mahdollisesti käyttävät blogia sopeutumisen apuvälineenä. Menetelmät: Tutkimukseen osallistui 39 ulkosuomalaista bloggaajaa, jotka kirjoittivat vapaamuotoisen tekstin omasta bloggaamisestaan muutamien tutkimuksen aiheeseen liittyvien yleisten kysymysten ohjaamana. Lisäksi he vastasivat taustatietokysymyksiin. Vastaustekstejä analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysin tulokset sekä taustatiedot kvantifioitiin ja ristiintaulukoitiin blogin merkityksiin vaikuttavien tekijöiden selvittämiseksi. Tulokset ja johtopäätökset: Valtaosa blogille annetuista merkityksistä liittyi ulkomailla asumiseen, kun huomioitiin myös kirjoitusten aiheet ja blogin kohdeyleisö. Blogin aloittamissyyt olivat käytännöllisiä, kuten yhteydenpito ja blogi päiväkirjana, kun taas tämänhetkisissä merkityksissä myös syvätason funktiot tulivat esille. Viimeksi mainittuja olivat esimerkiksi vertaistuen saaminen, asioiden pohtiminen ja suomen kielen käyttäminen. Blogille annetut merkitykset muuttuvat ajan kuluessa ja integroitumisen edetessä, mutta sen tärkeys kirjoittajalleen ei vähene. Monet vastaajat ilmaisivat blogin kautta tapahtuvan yhteydenpidon läheisiin Suomessa olevan usein yksisuuntaista. Blogin kautta syntyneiden uusien yhteyksien kanssa kommunikoinnin sen sijaan kerrottiin olevan kaksisuuntaista. Täten blogin kirjoittaminen tavallaan jättää kirjoittajan hänen entisen sosiaalisen verkostonsa ulkopuolelle mutta auttaa rakentamaan täysin uuden verkoston, johon kuuluu myös muita samanlaisessa elämäntilanteessa olevia. Tuloksista voidaan päätellä, että ulkosuomalaiset käyttävät blogiaan apuna integroitumisprosessissa. Blogilla on ulkosuomalaisuuteen liittyvää välinearvoa vielä silloinkin, kun integroituminen on jo pitkällä ja kulttuurishokin vaikeat vaiheet on ohitettu.
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
bloggaam.pdf 1.054Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record