Own pace, own space, own face, human, and tool support : Mediators in web-based self-regulation learning

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN: 978-952-10-9377-7
Title: Own pace, own space, own face, human, and tool support : Mediators in web-based self-regulation learning
Author: Latva-Karjanmaa, Raija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-09-12
Belongs to series: URN:ISSN:1798-8322
URI: http://urn.fi/URN:ISBN: 978-952-10-9377-7
http://hdl.handle.net/10138/135795
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The focus of the study is to identify how mediation supports a web-based course on self-regulation. In the context of education, mediation can be defined as a supporter or promoter of learning. Mediation selects, interprets, and amplifies objects for human learners. The study creates an integrated view of mediators as learning promoters based on Vygotsky s (1978) and Feuerstein s theories (1990, 1991) for studying mediators in web-based learning. This study presents an integrated definition of mediators which focuses on the task, quality and types of mediators and suggests the following: (1) mediators are learning promoters who trigger, support, and amplify learning; (2) learning requires high-quality mediators, and the quality of mediation is ensured by mediated learning experiences; and (3) mediators can be social/human mediators or tool/symbolic mediators. This integrated view is then evaluated based on the empirical research results. The study analyzes an asynchronous web-based learning environment (IQ Form) from the perspective of mediation; this learning environment was designed for the Finnish Virtual University (FVU). The research setting involves students from the Karelia University of Applied Sciences. The IQ Form environment aims to help students take charge of their own learning process, i.e., develop their self-regulative strategies and skills. The IQ Learn section of IQ Form includes tests, a tutorial with assignments, and a diary to develop students learning skills and strategies. The research focuses on mediators that support learning self-regulation by analyzing students' experiences of learning support on a web-based course for learning self-regulation. The methodological approach used, on a philosophical level, qualitatively relies on phenomenology, while at the methodological level, the approach relies on the qualitative research tradition. The study includes two pre-studies and one actual research phase. The main source of data was 14 interviews of first-year students in a Business Information Technology degree program. In addition, 12 students were included in the two pre-studies. The interview data were also supported by the students 56 diary texts, which were comprised of written assignments sent to their online teacher and background information collected from the students. The data analysis developed into a triangulation between qualitative clustering, a structured empirical phenomenological analysis, and a narrative analysis. The phenomenological analysis was decisive for finding the mediators. The research results suggest five kinds of mediators in this web-based self-regulation setting. The phenomenological analysis made it possible to discover the mediators supporting or triggering students learning processes. The mediators found were the following: own pace, own space, own face, human and tool. The mediators own pace, space and face were born situationally due to the special circumstances of web-based learning; they were not pre-designed or arranged as were the human and tool mediators. As a mediator, own pace promoted experiences of being able to study when the time and the mood of the student were right for studying and made it possible to pause and let the student s thoughts to mature. Own space promoted concentration and informal studying experiences. It provided the students with the experience of having their own place in which to think deeper without disturbances from the classroom or peer students. Own face triggered experiences of daring to having private, personal thoughts among the students about their learning. The human and tool mediators are the traditional mediators connected to the learning context and pedagogical idea of the course. They are, to an extent, uncontrollable by the student. The human mediator (online teacher) triggered the experience of trust, guidance, and monitoring. In terms of the tool mediator (tests, tutorial, and diary), the tests promoted students understanding of themselves as learners, the tutorial helped students to analyze themselves as learners via the assignments, and the diary made students to elaborate and produce thoughts about themselves as learner, which many students experienced as very demanding. The mediators found in the study increased the students sense of being in charge of their studies and learning. This study proposes that attention should be given to mediating tools and their particular features in web-based learning. Mediators should be offered that encourage learners to take charge, make their own space in learning and carry their personal thoughts without fear of being criticized. The role of the human mediator in web-based learning of self-regulation should also be further developed. The future research tasks need to focus on learners experiences of mediation in order to identify the mediators in various settings. Research is needed on which mediators are functional in technology enhanced instruction, it s individual and social learning spaces. Studies are also needed about how technology based mediators can be adapted to the needs of various groups of learners.Internet-pohjainen oppimistaitojen tukikurssi voi edistää oppimistaitoja. Opiskelija saa uskallusta tuottaa omia ajatuksia ja ilmaista henkilökohtaisiakin asioita oppimisesta verkko-opettajalle. Sosiaalisessa mediassakin opiskelija tarvitsee oman henkilökohtaisen tilansa. Kun some-pohjainen opiskelu lisääntyy, on varmistettava, että kaikenlaiset oppijat saavat siitä parhaan mahdollisen hyödyn. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa, miten välittyneisyys (engl. mediation) ja välittäjät (engl. mediatorit) toimivat oppimisen tukena web-pohjaisella itsesäätelyn kurssilla. Välittyminen valikoi, tulkitsee ja korostaa opittavia asioita oppijalle. Perustuen Vygotskyn (1978) ja Feuersteinin (1990, 1991) teorioihin tutkimuksessa luotiin integroitu määritelmä välittyneisyydestä. Tutkimuksessa luodun integroidun näkemyksen mukaan välittäjät ovat virittävät, tukevat ja vahvistavat oppimista; (2) Oppimisessa tarvitaan korkealaatuisia välittäjiä takaamaan hyvät oppimiskokemukset. (3) Välittäjinä voi toimia ihminen ja/tai verkkotyökalu. Tutkimus toteutettiin analysoimalla Suomen virtuaaliyliopistolle kehitettyä ei-reaaliaikaista oppimisympäristöä (IQ Form) ja sen kautta saatuja välittyneisyyden kokemuksia. Tutkimuksen kohderyhmänä oli Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoita. IQ Form oppimisympäristön IQ Learn -osion tavoitteena on auttaa opiskelijoita ottamaan vastuu omasta oppimisprosessistaan. IQ Learn -osio sisältää testejä, tutoriaalin oppimistehtävineen sekä päiväkirjan opiskelijoiden oppimistaitojen ja -strategioiden kehittämiseksi. Työ sisältää kaksi esitutkimusta ja yhden varsinaisen tutkimusvaiheen. Päätiedonlähteinä ovat 14 ensimmäisen vuoden liiketalouden tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijan haastattelua. Lisäksi kahdessa esitutkimusvaiheessa oli mukana 12 opiskelijaa. Haastattelujen lisäksi tutkimusaineistona olivat myös opiskelijoiden verkko-opettajalle toimittamat 56 päiväkirjatehtävää, sekä heistä kootut taustatiedot. Aineiston analyysi muodostui triangulaatioksi ja siinä sovellettiin laadullista klusterointia, empiiristä fenomenologista analyysia ja narratiivista analyysia. Tutkimustuloksina web-pohjaisessa itsesäätelyn oppimisympäristöstä löydettiin viisi välittäjää. Fenomenologinen analyysi mahdollisti oppimista tukevien ja virittävien välittäjien löytymisen. Välittäjät, jotka löydettiin ovat: oma tahti, oma tila, omat kasvot sekä ihminen ja työkalut. Välittäjänä oma tahti edisti opiskelijan kokemuksia siitä, että hän voi opiskella ajasta ja paikasta riippumatta, silloin, kun on tunnetila on oikea. Se mahdollisti myös tauot oppimisessa ja salli ajatuksille aikaa kypsyä. Omat kasvot toivat uskallusta yksityisille ja henkilökohtaiselle ajatuksille omasta oppimisesta. Ihmisen ja työkalu olivat perinteisiä välittäjiä, jotka liittyivät oppimisen kontekstiin. Ne ovat vain vähissä määrin opiskelijoiden kontrolloitavissa. Ihminen välittäjänä, eli tässä tapauksessa verkko-opettaja, aikaansai kokemuksia luottamuksesta, opastamisesta ja opintojen seurannasta. Työkalu-välittäjät kuten testit, tutoriaali ja päiväkirja edistivät itsen ymmärtämistä oppijana. Testien avulla opiskelija sai tietoa siitä, millainen on oppijana. Tutoriaali haastoi opiskelijat analysoimaan itseään oppijoina. Päiväkirjan kautta opiskelijat joutuivat työstämään sekä tuottamaan omia ajatuksia kirjoittamisen kautta, mikä oli monista hyvin vaativaa. Tutkimuksessa löydetyt välittäjät lisäsivät opiskelijoiden kokemusta siitä, että he voivat hallita opiskeluaan ja oppimistaan. Tutkimus suosittaa, että web-pohjaisessa opiskelussa välittäviin tekijöihin ja niiden ominaisuuksiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Tarjolla tulisi olla välittäjiä, jotka rohkaisevat opiskelijoita ottamaan vastuuta ja luomaan oman oppimistilansa sekä tuottamaan esille omia ajatuksiaan vailla arvostelun pelkoa. Tulisi myös kehittää ihmisen roolia välittäjänä verkkopohjaisilla oppimaan oppimisen kursseilla.
Subject: educational Sciences
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ownpaceo.pdf 1.232Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record