Effects of BIS/BAS on achievement goal orientations

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014100945124
Title: Effects of BIS/BAS on achievement goal orientations
Author: Rawlings, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014100945124
http://hdl.handle.net/10138/136129
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims. The Behavioural Inhibition/Behavioural Approach System (BIS/BAS) is a neurological approach-avoidance system, where BIS depicts inhibition, anxiety, and fear of failure. The BAS system was in this study divided into BAS Inter (seeking social approval and rewards), BAS Impulse (impulsivity, immediate rewards), and BAS Intra (excitement at novel situations, own successes as a reward). Achievement goal orientations describe motivational tendencies to choose certain types of goals in a learning situation. Of the achievement goal orientations, mastery intrinsic describes the aim to learn with subjective, and mastery extrinsic with absolute criteria of success, performance approach the aim to outperform others and performance avoidance to avoid situations where one can fail. The avoidance orientation describes a disinterest in academic achievements and the goal of exerting as little effort as possible on school. The aim of the study was to examine how dispositional sensitivities affect the motivational aims of students. The research hypothesis is that BIS/BAS sensitivities predict the achievement goal orientations students adopt and exhibit. The research task is to examine how the Motivation and Sensitivity to Reward and Punishment questionnaire (MSRP) not yet used in published research succeeds in defining and measuring aspects of BIS/BAS. Method. The data was collected from five classes of eighth-graders in a school in Helsinki (N=78) in 2008 as a self-response survey, where BIS/BAS was measured using the new MSRP questionnaire, and achievement goal orientations with the achievement goal orientation questionnaire. The effects of BIS/BAS on the achievement goal orientations were examined by means of regression analyses. The MSRP was evaluated by examining the construct validity of the measurement, considering its descriptive capacity in relation to the background theories, and comparing the results with those from research conducted with other instruments. Results. The MSRP functioned relatively well. The mastery orientations were related to a tendency for low impulsivity, mastery intrinsic also to sensitivity to enjoy novel situations and challenges. The performance-approach orientation was predicted by the tendency to seek social approval, and performance-avoidance was connected to the punishment-sensitive inhibitory system. The avoidance orientation was linked with high impulsivity and low levels of excitement in personal successes and novelty in situations. Dispositional tendencies and sensitivities have a predictive effect on motivational achievement goal orientations, and generalised attitudes towards learning at school are to some degree affected by individuals' inherent qualities. These effects should be considered in school practices, to support and meet the needs of students of all dispositions.Tavoitteet. Behavioural Inhibition/Behavioural Approach System (BIS/BAS) on neurologinen lähestymis-välttämissysteemi, jossa BIS kuvaa estyneisyyttä, ahdistuneisuutta ja epäonnistumisen pelkoa. BAS -systeemi oli tässä tutkielmassa jaettu kolmeen: BAS Inter (alttius hakea sosiaalista hyväksyntää ja palkkiota), BAS Impulse (impulsiivisuustaipumus, välitön palkkiohakuisuus) ja BAS Intra (uusiin tilanteisiin liittyvä innostuneisuus ja omat onnistumiset palkkiona). Tavoiteorientaatiot ovat motivaatiotaipumuksia, jotka säätelevät alttiutta valita tiettyjä tavoitteita oppimistilanteessa. Tavoiteorientaatioista sisäinen oppimisorientaatio kuvaa tavoitetta oppia subjektiivisten kriteerien ja ulkoinen oppimisorientaatio absoluuttisten kriteerien mukaan määriteltynä. Suoritus lähestymisorientaatio kuvaa tavoitetta suoriutua paremmin kuin muut, ja suoritusvälttämisorientaatio niiden suoritustilanteiden välttelyä, joihin sisältyy epäonnistumisen mahdollisuus. Välttämisorientaatio kuvastaa kiinnostuksen puutetta ja koulutyön minimointia. Tutkimuksen tarkoitus oli tarkastella, miten temperamenttitaipumukset vaikuttavat oppilaiden motivationaalisiin taipumuksiin. Tutkimushypoteesinä on, että BIS/BAS - taipumukset ennustavat oppilaiden tavoiteorientaatiovalintoja. Tutkimustehtävänä on tarkastella Motivation and Sensitivity to Reward and Punishment -mittarin (MSRP) toimivuutta BIS/BAS -ulottuvuuksien määrittelyssä ja mittaamisessa. Mittaria ei ole vielä käytetty julkaistuissa tutkimuksissa. Menetelmät. Aineisto kerättiin viideltä peruskoulun kahdeksannelta luokalta Helsingissä (N=78) vuonna 2008 itsearviointilomakkeella, jossa BIS/BAS -alttiuksia mitattiin uudella MSRP -mittarilla, ja tavoiteorientaatioita tavoiteorientaatiokyselylomakkeella. BIS/BAS -tekijöiden vaikutusta tavoiteorientaatioihin tarkasteltiin regressioanalyysin avulla. MSRP -mittaria arvioitiin tutkimalla mittauksen rakennevaliditeettia, sen ilmiötä kuvailevaa kapasiteettia verrattuna taustateorioihin sekä vertailemalla tuloksia aiempiin, muilla mittareilla kerättyihin tuloksiin. Tulokset. MSRP -mittari toimi suhteellisen hyvin BIS/BAS -taipumusten mittauksessa. Oppimisorientaatiot olivat yhteydessä alhaiseen impulsiivisuuteen, sisäinen oppimisorientaatio myös herkkyyteen nauttia uusista tilanteista ja haasteista. Suorituslähestymisorientaatio liittyi rangaistuksille herkkään ihibitiotaipumukseen. Välttämisorientaatio liittyi korkeaan impulsiivisuuteen ja alhaiseen innostuneisuuteen omien onnistumisten ja uusien tilanteiden suhteen. Dispositiotaipumuksilla ja -alttiuksilla on ennustava vaikutus motivaatioon liittyviin tavoiteorientaatioihin, ja sisäiset taipumukset vaikuttavat jossain määrin yleistyneisiin koulussa tapahtuvaa oppimista kohtaan liittyviin asenteisiin. Nämä vaikutukset tulisi ottaa huomioon koulun käytännöissä, kaikkia temperamenttipiirteitä edustavien oppilaiden huomioimisen ja tukemisen mahdollistamiseksi.
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
effectso.pdf 1.550Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record