Ala-asteikäisten tyttöjen aggressiiviuus

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13618
Title: Ala-asteikäisten tyttöjen aggressiiviuus
Author: Mantela, Jaana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2000-03-07
URI: http://hdl.handle.net/10138/13618
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkielman tavoitteena on ollut tuottaa kuvailevaa tietoa ala-asteikäisten tyttöjen aggressiivisuuden ilmenemisestä ja siihen johtaneista syistä. Kouluikäisten aggressiivinen käytös liittyy läheisesti ystävyyssuhteissa ilmeneviin ongelmiin, joten selvitän myös tyttöjen ystävyyskulttuuria. Tämän lisäksi olen pyrkinyt kartoittamaan ympäristön suhtautumista tyttöjen aggressiiviseen käyttäytymiseen niin kotona kuin koulussakin. Koulussa koulun sosiaalityöntekijä, koulukuraattori, on usein mukana tyttöjen välisten ongelmien selvittelyissä, joten olen kysynyt tytöiltä heidän käsityksiään koulukuraattorin roolista ristiriitojen ratkaisemisessa. Tutkielmassani olen pyrkinyt tiedon tuottamiseen kysymällä asioita suoraan tytöiltä itseltään, jolloin olen halunnut korostaa juuri lasten omaa näkökulmaa. Toisaalta lasten haastatteluihin liittyy ongelmia ja eettisiäkin kysymyksiä, joita pohdin osana tätä tutkielmaa. Olen liittänyt tutkielmani tekoon myös sukupuolten väliset tasa-arvokysymykset, joilla on yhteys tyttöjen aggressioihin ja niiden käsittelemiseen. Tutkielman empiirisen aineiston muodostavat marras-joulukuussa 1999 tehdyt 18 tytön yksilö-, pari- tai ryhmähaastattelut. Haastateltavat olivat iältään 10-12-vuotiaita yhden helsinkiläisen ala-asteen tyttöjä. Haastateltavat on valittu koulun opettajien avustuksella, ja haastattelut on tehty koulussa nauhuria apuna käyttäen. Haastattelujen tekemiseen on saatu lupa Helsingin kaupungin opetusvirastosta sekä koulun rehtorilta. Keskeisempänä tuloksena nouseen esiin tunteista puhumisen tärkeys ja niiden syvällisempi käsittely tyttöjen aggressiivisen käyttäytymisen vähentämiseksi. Sekä tunteiden käsittelemisessä että uusien ongelmanratkaisutaitojen oppimisessa tyttöjä ei saisi jättää yksin, vaan he tarvitsevat niihin aikuisten tukea ja ohjausta. Tässä on oma roolinsa niin vanhemmilla, opettajilla kuin koulukuraattorillakin.Yksi syy siihen, että tytöt eivät edes kerro aikuisille ongelmistaan, on heidän kokemuksen myötä syntynyt uskonsa, ettei kukaan kuitenkaan puutu asioihin. Toisena tärkeänä tuloksena nousee esiin tyttöjen ystävyyssuhteissa tapahtuneet muutokset ja niiden yhteys empatiakykyyn ja aggressioiden esiintymiseen. Aiempiin tutkimuksiin verrattuna näyttää, että yhä harvemmalla tytöllä on perinteinen tiivis pariystävyyssuhde. Tytöt riitelevätkin ystävyyssuhteissaan varsin paljon. Vaikka tytöille tyypillisin tapa käyttäytyä aggressiivisesti on edelleen epäsuora, suoraa fyysistä ja verbaalistakin aggressiota esiintyy. Tutkielman lähdekirjallisuus on peräisin useammalta eri tieteenalalta. Keskeinen lähde on Karin Östermanin väitöskirja Developmental trends and sex differences in conflict behavior (1999). Muita merkittäviä lähteitä ovat olleet Sinikka Aapolan tutkimusYstävyyden keinulauta (1991), joka käsittelee helsinkiläistyttöjen ystävyyskulttuuria sekä Sari Näreen ja Jaana Lähteenmaan teos Letit liehumaan (1992). Tyttöjen haastattelemiseen olen saanut paljon tukea Anne Greigin ja Jayne Taylorin teoksesta Doing research with children (1999).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: tytöt
aggressiivisuus
ystävyys
haastattelututkimus
lapset
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.28Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record