Veikkaus Oy:n urheiluvedonlyöntipelit – myynnin ekonometrinen mallintaminen liikeyrityksessä ja sektoriyhtälöistä aggregoidut makromallit

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/13622
Julkaisun nimi: Veikkaus Oy:n urheiluvedonlyöntipelit – myynnin ekonometrinen mallintaminen liikeyrityksessä ja sektoriyhtälöistä aggregoidut makromallit
Tekijä: Palmu, Petri
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkimuskohteena on Veikkaus Oy:n urheiluvedonlyöntipelien makromyyntisuhdanteiden empiirinen ekonometrinen mallintaminen vuosien 1994-2001 alueellisten (maakunnat + 10 suurinta kaupunkia) ja tuoteryhmäkohtaisten neljännesvuositietojen pohjalta. Tutkimuksen tavoitteena on ulottaa ekonometriset menetelmät käytännön liikeyrityksen päätöksenteon tueksi ja parantaa myyntimallien ennustustarkkuutta verrattuna tavanomaiseen makromallilähestymistapaan, jossa mikrotason informaatiota ei ole hyödynnetty. Ilmiötä tutkitaan vuositasolla tapahtuvien suhteellisten muutosten näkökulmasta, kuvaamalla ja selittämällä myynnin logaritmista vuosimuutosta erilaisten taloudellisten ja yritysspesifien tekijöiden avulla. Veikkaukselle ainoalaatuisessa työssä voitiin ensimmäistä kertaa arvioida tilastollisten historiatietojen avulla mm. vedonlyöntituotteiden markkinointiin ja tuotekehittelyyn liittyvää epävarmuutta ja näin tukea yrityksen tulevaisuutta koskevaa strategista päätöksentekoa. Erityisesti työssä osoitetaan, että kun makrotaso ositetaan 29:ään myyntialuesektoriin ja aggregoidaan aggregoinnin peruslauseen mukaisesti, niin sektoriyhtälöistä aggregoidun makromallin (SYAMM) regressiokertoimien estimaattorien keskivirheet pienevät keskimäärin jopa 8-osaan verrattuna tavanomaiseen, aggregaattimuuttujien väliseen makromalliin. Yhtenä syynä tähän eroon, mikrokäyttäytymisen heterogeenisuuden lisäksi, on se, että tavanomaista makromallia (TMM) vaivaa multikollineaarisuusongelma, josta aiheutuu parametriestimaattien kyseenalaisia arvoja ja tilastollista tehottomuutta. Vertailukohteeksi SYAMM:lle ja TMM:lle paneelidatasta estimoidaan ns. paralleeli makromalli (PMM), joka on huomattava parannus TMM:stä, mutta silti kontrafaktuaalinen verrattuna SYAMM:iin. Sen lisäksi, että ilmiön informaatiopohja laajenee osittamisen ansiosta ja lisää tilastollista tarkkuutta makrotasolla, tarjoaa SYAMM joustavia mallintamisstrategisia mahdollisuuksia syventyä mikroyksilölliseen heterogeenisuuteen, ts. selittää alueellista myyntiä varsin vapaalla mallilla. Tästä “sukeltamisesta” huolimatta menetelmän avulla kyetään tekemään päätelmiä kokonaistason myyntikäyttäytymisestä siten, että se loogisesti sopii yhteen sektorikäyttäytymisen kanssa, jolloin vältytään mahdolliselta edustavan agentin paradoksilta. Lähdemateriaali käsittää ekonometrista kirjallisuutta sekä liiketoimintasuhdanteita ja tutkimusongelmaa koskettavia taloustieteellisiä artikkeleita. Erityisen keskeisessä roolissa ovat ekonometrian prof. Yrjö Vartian kanssa vuosien 2001-2002 aikana käydyt henkilökohtaiset keskustelut, joissa useat sektoriyhtälöistä aggregoituun makromalliin liittyvät, täysin uudentyyppiset, käytännön ongelmat ratkaistiin. Tilastollinen informaatio on peräisin Tilastokeskuksesta ja Veikkauksen tietopalvelusta. Tilastolliset ajot suoritettiin pääasiallisesti SPSS:llä, mutta aggregoituun makromalliin tarvittavat laskelmat tehtiin Excel-taulukkolaskentaohjelmalla.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/13622
Päiväys: 2002-09-23
Avainsanat: sektoriyhtälöistä aggregoitu makromalli
liiketoimintasuhdanteet
differenssimallit
paneeliaineisto


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.pdf 49.32KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot