Yliopisto-opettajien opetukselliset lähestymistavat : Opettajien selontekojen ja havainnoitavan opetustoiminnan vastaavuus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191015
Title: Yliopisto-opettajien opetukselliset lähestymistavat : Opettajien selontekojen ja havainnoitavan opetustoiminnan vastaavuus
Author: Leino, Seija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191015
http://hdl.handle.net/10138/136404
Thesis level: master's thesis
Abstract: Research on approaches to teaching has previously been based only on teachers' own reports of the planning of their teaching, action strategies and the intentions behind them. The purpose of the study was to increase understanding of the relationship between teachers' own reports and observed action, by comparing the correspondence of five university teachers' own reports and their observed teaching practices. The study sought to answer the following questions: 1. What kind of teaching profiles can be identified on the basis of teachers' own reports? 2. What kind of teaching practices can be identified in videotaped lectures? and 3. How do the teaching profiles and observed teaching correspond with each other? Methods. The data were received from the Helsinki University Centre for Research and Development of Higher Education. The interview and video data were collected in the autumn of 2009–2010 by the researchers in charge of the "The Interaction between Teaching and Learning in Higher Education" research project. The qualitative data chosen for the study were analysed with theory-based content analysis. Results and conclusions. The analysis of the teachers' individual teaching profiles showed that the approaches can be comprised of theoretically contradicting, dissonant, qualities. The contradictions may manifest at different levels, both in the conceptions of teaching and in the strategies concerning teaching and the purposes behind them. Observing the teaching showed that learning-focused conceptions of teaching are not always reflected in the planning and implementation of individual courses. Also learning-focused teaching strategies and intentions concerning an individual course may become considerably more content-focused in the implementation of teaching. Reports of content-focused strategies and plans for action, however, are more uniform with the observable action. Based on the data, it can therefore be stated that the individual teaching profiles of teachers and the action observable in teaching situations do not always coincide. Based on the teachers' reports and the observation of teaching, it can be assumed that the contradictions between verbal reports and realised action may be caused not only by situational factors, but also by little reflection of one's own action patterns, or by insufficient abilities to actualise intentions.Tavoitteet:. Opetuksellisten lähestymistapojen tutkimus on aiemmin perustunut vain opettajien omiin selontekoihin oman opetuksen suunnittelusta, toimintastrategioista ja niiden taustalla olevista intentioista. Tutkielman tarkoituksena oli laajentaa ymmärrystä opetuksellisten lähestymistapojen ja toteutuvan opetustoiminnan välisestä suhteesta, vertailemalla viiden yliopisto-opettajan opetusta koskevien kuvauksien ja havaittavan toiminnan vastaavuutta. Tutkimuksessa haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin 1. Millaisia opettajien opetukselliset profiilit ovat omien selontekojen perusteella? 2. Millaista opettajien havaittava toiminta on videoiduilla luennoilla? sekä 3. Miten yhdenmukaisia opettajien yksilölliset opetukselliset profiilit ovat havainnoitavan opetustoiminnan kanssa? Menetelmät: Tutkimusaineisto saatiin käyttöön Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikön "Opetuksen ja oppimisen välinen vuorovaikutus" -hankkeesta. Haastattelu- ja videoaineistot kerättiin syksyllä 2009–2010 hankkeen vastuullisten tutkijoiden toimesta. Tutkielmaan valittujen laadullisten aineistojen analysointi toteutettiin teorialähtöisellä sisällönanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset: Opettajien opetuksellisten lähestymistapojen tarkastelu osoitti, että lähestymistavat voivat koostua teoreettisesti ristiriitaisista eli dissonanteista piirteistä. Ristiriidat voivat ilmetä eritasoisesti käsityksien lisäksi myös opetusta koskevissa strategioissa ja niiden taustalla olevassa tarkoituksessa. Opetuksen havainnointi toi esiin, että opetusta ja oppimista koskevat oppimislähtöiset käsitykset eivät aina heijastu yksittäisten kurssien suunnitteluun tai toteutukseen. Myös tiettyä kurssia koskevat oppimislähtöiset toimintastrategiat ja aikomukset saattavat muuttua huomattavasti sisältölähtöisemmiksi opetuksen toteutuksessa. Sisältölähtöiset strategioiden ja toiminta-aikomuksien kuvaukset ovat sen sijaan havaittavan toiminnan kanssa yhdenmukaisempia. Tutkimusaineiston perusteella voidaan siten todeta, että opettajien opetusta koskevat selonteot ja opetustilanteissa havaittava toiminta eivät aina vastaa toisiaan. Opettajien selontekojen ja opetuksen havainnoinnin perusteella voidaan olettaa, että sanallisten kuvauksien ja toteutuvan toiminnan väliset ristiriidat voivat johtua tilannetekijöiden ohella myös omiin toimintatapoihin liittyvän reflektion vähäisyydestä tai aikomuksien toteuttamisen estävistä puutteellisista taidoista.
Subject: opetukselliset lähestymistavat
sisältölähtöinen lähestymistapa
oppimislähtöinen lähestymistapa
opetuskäsitykset
konsonantit ja dissonantit opetukselliset profiilit
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Leino Seija Pro gradu tutkielma 2014.pdf 1.453Mb PDF View/Open
Leino Seija Pro gradu -tutkielma 2014.pdf 392bytes PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record