"Se pahin juttuhan on, että minä en kelvannu, en ollu tarpeeks hyvä heille": Irtisanomisen viestintä irtisanottujen kokemana

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13696
Title: "Se pahin juttuhan on, että minä en kelvannu, en ollu tarpeeks hyvä heille": Irtisanomisen viestintä irtisanottujen kokemana
Author: Mäkelä, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2004-02-09
URI: http://hdl.handle.net/10138/13696
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmani käsittelee irtisanomisen sisäistä viestintää irtisanottujen ihmisten näkökulmasta. Tarkastelen sitä, miten irtisanotut irtisanomisensa ja sen sisäisen viestinnän kokivat ja minkälaisia tuntemuksia se heissä herätti. Näiden tarkastelujen kautta pohdin myös millaista sisäisen viestinnän tulisi olla, jotta irtisanomisista olisi helpompi selviytyä. Aineistoni koostuu kymmenen irtisanotun teemahaastattelusta. Näen irtisanomiset organisaatioiden reaktiona uuden yhteiskuntajärjestyksen mukanaan tuomiin vaatimuksiin. Kuvaan tutkielmassani lyhyesti tätä uutta järjestystä ja sen aiheuttajia. Irtisanomiskokemusten ymmärtämiseksi tuon esiin myös niitä käytännön toimenpiteitä, joita organisaatioiden olisi irtisanomisprosessissa noudatettava. Organisaatioviestinnän kuvauksessani korostan irtisanomisprosessiin keskeisimmin vaikuttavia ulottuvuuksia: organisaatiokulttuuria, sisäistä viestintää sekä muutos- ja johtamisviestintää. Analysoin haastattelut diskurssianalyysillä. Koska diskurssianalyysissä ihminen nähdään aktiivisena, valintoja tekevänä kielenkäyttäjänä, näin sen etuna mahdollisuuden korostaa yksilönäkökulmaa. Sen avulla koin pystyväni parhaiten vastaamaan tutkimuskysymyksiini ja syventämään irtisanomisen viestinnän ymmärtämistä. Analyysissäni pyrin vastaamaan kysymyksiin 1) minkälaisen kuvan irtisanomisesta ja viestinnästä haastateltavat puheessaan rakentavat sekä 2) minkälaisia minän positioita haastateltaville on irtisanomisen viestinnän kautta rakentunut. Analyysissäni käytin eniten Jokisen & al:n teoksia. Haastateltavien puheessa irtisanomisia toteuttava yritys rakentuu kahden voiman väliseksi taistelutantereeksi. Sotatantereena yritys näyttäytyy ennen kaikkea haastateltavien käyttämän sotasanaston kautta. Vastapuolipuheessa haastateltavat rakentavat vastakkaiset voimat irtisanotuista ”meistä” ja irtisanojajohtajista, ”niistä”. Irtisanominen rakentuu puheessa kriisiksi, josta täytyy selviytyä. Kriisillä on kaksi ulottuvuutta. Toisaalta irtisanominen jo itsessään näyttäytyy kriisin aiheuttajana, toisaalta kriisi rakentuu yrityksen alentavina koetuista menettelytavoista johtuvaksi. Kriisin ulottuvuuksista kertovat ennen kaikkea haastateltavien minä-positiot: arvoton minä, hylätty minä ja minun häpeäni. Haastateltavien kriisistä selviytymisen keinoina näyttäytyvät ennen kaikkea heidän itselleen rakentamansa selitykset irtisanomisista: kohtalo- ja arpapelipuhe. Jotta irtisanomisista olisi helpompi selviytyä, tulisi irtisanottujen saada tukea työtovereidensa lisäksi myös yritykseltä. Eettisesti kestävässä irtisanomisprosessin viestinnässä tulisi huomioida muun muassa tunteiden merkitys organisaatiossa ja koko henkilöstön selviytyminen. Irtisanomisprosessin hoitaminen ”läpimenojuttuna” vaikeuttaa koko organisaation selviytymistä. Pitkän tähtäimen eettinen toiminta ja eettisesti kestävän viestinnän toteuttaminen irtisanomisprosessissa olisi sekä henkilöstön että koko organisaation selviytymisen ja menestymisen kannalta merkityksellistä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: irtisanominen
sisäinen viestintä
diskurssianalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.17Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record