Aidosti asiaa vai viihteen vuoksi? Europarlamenttivaalien poliittinen julkisuus Suomen, Ruotsin ja Ison-Britannian sanomalehdissä vuonna 1999

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/13707
Title: Aidosti asiaa vai viihteen vuoksi? Europarlamenttivaalien poliittinen julkisuus Suomen, Ruotsin ja Ison-Britannian sanomalehdissä vuonna 1999
Author: Pehrman, Katja Pauliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2000-09-01
URI: http://hdl.handle.net/10138/13707
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa on tarkasteltu vuoden 1999 Euroopan parlamenttivaaleja koskevaa poliittista julkisuutta kolmen (Suomi, Ruotsi, Iso-Britannia) Euroopan unionin jäsenmaan ns. laatu- ja iltapäivälehdissä. Työn lähtökohtana on ollut kiinnostus tutkia sanomalehtien kansalaisille tarjoamaa poliittista julkisuutta sekä poliittisen journalismin mahdollisia viihteellistymis- ja popularisoitumistendenssejä poliittisilta ja journalistisilta kulttuureiltaan erilaisissa maissa. Poliittisen julkisuuden tutkiminen voidaan nähdä tärkeäksi, koska kansalaisten voidaan olettaa saavan tietoa kansainvälisistä vaaleista lähinnä medioiden, kuten kansallisten sanomalehtien välityksellä. Teoriaosuudessa lähtökohtana on ollut poliittisen julkisuuden ja sen merkityksen pohtiminen. Jürgen Habermasin (1962; Koivisto & Väliverronen 1987) poliittisen julkisuuden ideaalimallista on siirrytty tarkastelemaan hypoteeseja julkisuuden mahdollisista muutosprosesseista ja niiden ilmenemismuodoista (Fiske 1992, Blumler & Gurevitch 1995, Brants 1998, Bourdieu 1998, van Zoonen 1998a). Teoriaa esittelevässä osuudessa on käsitelty myös poliittista ja journalistista kulttuuria sekä niiden vaikutusta poliittiseen julkisuuteen. Tutkielman empiirinen osuus muodostuu kunkin tutkittavaksi valitun maan sanomalehtien europarlamenttivaaleihin liittyvien juttukokonaisuuksien (1414) määrällisestä sisällön erittelystä. Tutkimusmenetelmänä käytetty runsaalle materiaalille soveltuva sisällön erittely on toiminut myös tapauskohtaisemman ja yksityiskohtaisemman ns. lähiluvuksi kutsutun kuvailevan analyysin perustana. Tutkimustulosten perusteella maiden sanomalehtisisällöt eroavat toisistaan, joskin eroja on etenkin Pohjoismaiden ja Ison-Britannian välillä. Ruotsalaislehdissä vaaleja on käsitelty varsin monipuolisesti, jolloin sekä asiapainotteisia että viihteellisempiä, henkilön roolia painottavia journalismin muotoja on korostettu. Suomalaislehdissä aineisto on ollut melko epäpoliittista ja henkilöitä korostavaa. Pohjoismaisten laatu- ja iltapäivälehtien välillä ei ilmennyt suuria sisällöllisiä eroja, joskin uutiset korostuivat enemmän laatu- ja henkilöpainotteisemmat juttutyypit iltapäivälehdissä. Lisäksi ruotsalainen ja suomalainen iltapäivälehti erosivat toisistaan etenkin käsittelemiensä teemojen perusteella. Brittilehdissä eurovaaleja käsiteltiin Pohjoismaita vähemmän, ja aineistoissa keskityttiin pääasiassa uutisiin ja yleisönosaston kirjoituksiin. Erot sekä laatu- ja iltapäivälehden välillä Isossa-Britanniassa että iltapäivälehtien välillä Pohjoismaissa ja Britanniassa olivat suuret. Brittitabloidi sisälsi niukasti uutisia ja asiapitoisia teemoja, mutta ei korostanut pohjoismaisten iltapäivälehtien tapaan henkilöpainotteisuutta. Lehdissä ilmenneitä eroja juttutyyppien, teemojen ja toimijoiden osalta voidaan osittain selittää poliittiseen julkisuuteen vaikuttavien poliittisten ja journalististen kulttuurien kautta. Tutkielmassa tuli usein esille asiapitoisen ja viihteellisen aineiston yhteensulautuminen. Politiikan substanssin tai populaarien muotojen ei voida yksinään sanoa hallitsevan sanomalehtisisältöjä, vaan kyse on ennemminkin viihteellisten ja asiaa painottavien sisältöjen ja esitysmuotojen yhdistelmistä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: europarlamenttivaalit - julkisuus - EU-maat
viihteellistyminen - poliittinen journalismi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.33Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record