Palkkausjärjestelmäuudistus Suomen puolustusvoimissa : Tutkimuskohteena Kaartin Jääkärirykmentti

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/13735
Title: Palkkausjärjestelmäuudistus Suomen puolustusvoimissa : Tutkimuskohteena Kaartin Jääkärirykmentti
Author: Koskela, Tuomas
Contributor: University of Helsinki, Department of Political Science
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Suomen valtionhallintoa on uudistettu voimakkaasti 1980-luvun lopulta lähtien. Uudistukset ovat koskeneet myös valtion palkkausjärjestelmiä. Valtion palkkapolitiikan uudistaminen alkoi tulosjohtamisuudistuksen yhteydessä, jolloin virastotasolle lisättiin itsenäistä toimivaltaa määrätä virkamiestensä palkkauksesta. Tavoitteena oli kehittää palkkapolitiikkaa tuloksellisuutta korostavaan suuntaan. Palkkausjärjestelmäuudistus on ulottunut myös puolustushallinnon alalle: suurin osa puolustusvoimien työntekijöistä siirtyi uuteen palkkausjärjestelmään vuonna 2003. Tämän pro gradu -tutkielman ensisijaisena tavoitteena on vastata tutkimuskysymykseen: Miten puolustusvoimien henkilöstö kokee palkkausjärjestelmäuudistuksen? Tutkielmassa tarkastellaan myös, toteutuvatko tulospalkkausmallin tavoitteet ja periaatteet käytännössä puolustusvoimissa. Tutkimuksen avulla pyritään luomaan uutta tietoa tutkimusaiheesta sekä tarjoamaan puolustusvoimille välineitä palkkausjärjestelmän kehittämiseen. Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuu valtionhallintoon käyttöönotetusta tulospalkkausmallista sekä sen taustalla vaikuttavista kaupallisista palkkausjärjestelmistä. Tulospalkkausmalli koostuu työkohtaisesta, henkilökohtaisesta ja ryhmäkohtaisesta (tulospalkkio) osasta. Valtion palkkausjärjestelmiä on uudistettu tämän tulospalkkausmallin mukaisesti. Kaupallisista palkkausjärjestelmistä käytetään tässä pro gradu -tutkielmassa puolestaan käsitettä konsulttimallit. Keskeisin teoreettisen viitekehyksen aineisto koostuu Valtion työmarkkinalaitoksen julkaisuista. Tutkielman empiirinen aineisto on kerätty pääosin survey-kyselyn avulla, joka toteutettiin Kaartin Jääkärirykmentissä tammikuun lopulla 2005. Kyselyn vastausprosentti oli 47,5 %. Tutkimuksessa ovat vertailun kohteena puolustusvoimien eri ammattiryhmien työntekijöiden kokemukset palkkausjärjestelmäuudistuksesta. Muita taustamuuttujia ovat vastaajien ikä, sukupuoli ja koulutusaste. Aineistoa analysoitiin laskemalla aritmeettisia keskiarvoja kysymyksittäin kunkin taustamuuttujan luokissa. Luokkien keskiarvojen tilastollista merkitsevyyttä testattiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä SPSS-ohjelmaa hyödyntäen. Survey-kyselyn aineistoa täydennettiin kahdella teemahaastattelulla, jotka toteutettiin Pääesikunnan henkilöstöosastolla. Empiirinen aineisto osoitti, että Kaartin Jääkärirykmentin henkilöstön kokemukset palkkausjärjestelmäuudistuksesta ovat olleet kokonaisuudessaan jokseenkin negatiivisia. Siviilityöntekijöiden kokemukset uudistuksesta ovat olleet kaikkein negatiivisimpia, ja vastaavasti vain upseerit ovat kokeneet palkkausjärjestelmäuudistuksen kokonaisuutena jokseenkin positiivisesti. Miehet ovat kokeneet uudistuksen selvästi naisia myönteisemmin. Ikäluokittain tarkasteltuna 30-39-vuotiaat ovat kokeneet palkkausjärjestelmäuudistuksen kaikkein positiivisimmin. Empiirinen aineisto osoitti myös, että tulospalkkausmallin mukaiset tavoitteet motivoivasta ja kannustavasta palkkausjärjestelmästä eivät ole toteutuneet Kaartin Jääkärirykmentissä, ja tavoite oikeudenmukaisesta palkkausjärjestelmästä on toteutunut vain upseerien osalla. Myöskään tavoite laadukkaamman työn tekemisestä aikaisempaan verrattuna ei ole toteutunut Kaartin Jääkärirykmentissä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/13735
Date: 2005-05-02
Subject: valtion palkkausjärjestelmäuudistus
tulospalkkausmallit
konsulttimallit
puolustusvoimat
Kaartin jääkärirykmentti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.16Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record