Opettajan hiljainen pedagoginen tietäminen ja toimintamenetelmät uuden luokan ryhmäyttämisessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191057
Title: Opettajan hiljainen pedagoginen tietäminen ja toimintamenetelmät uuden luokan ryhmäyttämisessä
Author: Heikkinen, Kirsi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191057
http://hdl.handle.net/10138/152977
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The main task of the study was to find out what kind of pedagogical knowledge, methods, practices and models does a teacher take advantage of when building a class into a well-functioning group. This study investigated primary school teachers' use of pedagogical theories and practices in creating a communal and supportive classroom atmosphere. The research problem was formulated into two research questions: What kind of pedagogical knowledge does a teacher use in grouping a class? What kind of methods, practices and models does a teacher use in building a cooperative attitude in a class and a safe and positive learning atmosphere? Methods. The research strategy was based on a qualitative study. The data collection strategy was based on reminiscence and reports methods. The data was collection by requesting essays from experienced teachers. The call for essays was published in the Teacher-journal and in Facebook. Also other methods were used in the data collection. Eight essays were received. The teaching experience of the surveyed teachers ranged from 3 to 38 years. The teachers were all women and they lived in different parts of Finland. The essays were analyzed through a data based content method in which the results were constructed based on the essays. The data was grouped and classified into themes and the results were reported based on the research questions and the used theory. Results and conclusions. The essays revealed the teachers' pedagogical knowledge and common methods in creating a class into a well-functioning group. The key concepts of teacher's pedagogical knowing were e.g. encouragement, positive feedback, building trust, teacher's own role, enticing students into trying, and noticing an individual student as a person. The used methods were e.g. common rules, responsibility and involvement of students, cooperation in the class, emphasizing belonging into a group and active participation. Group formation of a class was considered as an important part in teachers' work. However, not all teachers in the teacher profession see the class formation process so important.Tavoitteet. Tutkimuksen päätehtävä oli selvittää, minkälaista pedagogista tietämistä ja menetelmiä, harjoitteita ja toimintamalleja opettaja hyödyntää rakentaessaan uutta luokkaa toimivaksi ryhmäksi. Tutkielmassa selvitettiin ala-asteopettajien käyttöteorioita ja pedagogisia käytänteitä yhteisöllisen ja kannustavan luokkahengen luomisessa. Tutkimusongelma muotoiltiin kahden tutkimuskysymyksen muotoon seuraavasti: Millaista pedagogista tietämistä opettaja hyödyntää uuden luokan ryhmäyttämistyössä? Millaisilla menetelmillä, harjoitteilla ja toimintamalleilla opettaja rakentaa luokan yhteistyöhenkeä sekä turvallista ja myönteistä opiskeluilmapiiriä? Menetelmät. Tutkimusstrategiana oli tehdä laadullinen tutkimus, jossa aineistokeruustrategiana oli muistelutyö ja selontekojen kirjoittaminen. Aineistonkeruumenetelmänä oli kokeneilta opettajilta pyydetyt kirjoitelmat. Aineistopyyntöilmoitus julkaistiin Opettaja-lehdessä ja Facebookissa. Aineiston keruussa käytettiin myös muita keinoja. Kirjoitelmia saatiin yhteensä kahdeksan. Tutkimukseen osallistuneiden opettajien opetuskokemus vaihteli 3 ja 38 vuoden välillä. Opettajat olivat kaikki naisia ja he asuivat eri puolilla Suomea. Kirjoitelmat analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmällä, jossa tulosten rakentumista tavoiteltiin aineistolähtöisesti. Aineistossa esitettyjä ilmaisuja ryhmiteltiin ja luokiteltiin teemoittain ja ne raportoitiin lopuksi tutkimuskysymyksittäin teoriaohjautuvasti. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustuloksista nousi esiin opettajien työssä kertynyttä pedagogista tietämistä sekä erilaisia menetelmiä uuden luokan ryhmäyttämiseksi hyvin toimivaksi luokkayhteisöksi. Keskeisiä käsitteitä opettajan pedagogiseen tietämiseen liittyen olivat mm. kannustaminen, myönteinen palaute, luottamuksen rakentaminen, opettajan rooli, yrittämiseen houkuttelu sekä yksilön huomioiminen. Menetelmiä olivat mm. säännöt, oppilaiden vastuullisuuden sekä osallisuuden korostaminen, yhdessä tekeminen ja yhteenkuuluvuus sekä toiminnallisuus. Uuden luokan ryhmäyttäminen koettiin omassa työssä tärkeäksi. Kaikki opettajat kentällä eivät kuitenkaan välttämättä ymmärrä uuden luokan ryhmäyttämisen merkitystä.
Subject: opettajan pedagoginen tietäminen
ryhmäytyminen
kannustus
luottamus
yrittäminen
säännöt
vastuullisuus
osallisuus
yhteenkuuluvuus
kunnioittava ilmapiiri
toiminnallisuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record