Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehitysprojektin merkitykset Ukombozin koulussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191037
Title: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehitysprojektin merkitykset Ukombozin koulussa
Author: Pakarinen, Saila
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191037
http://hdl.handle.net/10138/153012
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of this study was to examine what relevance a research and development project about the educational use of information and communication technology (ICT) had in Ukombozi school, a public primary school in rural Tanzania. Introducing ICT in a school organization can result in many changes through various change mechanisms. The changes can be observed at the classroom level, school level or the school's surrounding community level. Especially in developing countries, ICT projects are often targeted to facilitate changes on various levels of a school's development. This research was conducted by interviewing teachers and collecting field notes during a project conducted at Ukombozi school. The research data were collected between November 2010 and March 2012. Thematic interviews were conducted among teachers of Ukombozi school and with one of the parents of a pupil at Ukombozi school. Three individual interviews and one group interview with three teachers were conducted by utilizing a thematic interviewing technique. The interviews were conducted in March 2011, January 2012, and February 2012. The collected data were analyzed using qualitative content analysis. The results show that the relevance of the educational use of ICT in this research and development project included improvements in the school's work culture and changes in the classroom dynamics. Improvements in the school's work culture included establishing co-operation with new partners and networks, clarification of the school's ICT vision, and increased support to help the work of the school's management. Changes at the classroom level involved teachers' capacity-building, pupils' new active role in classroom interaction, and changes in the dynamics of communication in the classroom. The results of this study show that supporting the educational use of ICT can have many effects in school organizations in developing countries. The results also show that more research and development activities are needed in order to gain a better understanding of the aspects of the educational use of ICT in schools in developing countries.Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, mitä merkityksiä tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäytön tutkimus- ja kehitysprojektilla oli tansanialaisessa Ukombozin koulussa. TVT:lla on monia kouluorganisaatiota muuttavia voimia, jotka voivat näkyä koulun toimintatapojen muutoksena niin luokkahuoneessa, koulussa kuin koulua ympäröivässä yhteisössä. Erityisesti kehitysmaiden kouluissa TVT:lla tavoitellaan koulujen toiminnan kehittymistä ja tehostumista. Tutkimus toteutettiin osallistuvan havainnoinnin sekä teemahaastattelujen avulla. Osallistuvaa havainnointiaineistoa kerättiin koko tutkimus- ja kehitysprojektin toteutusvaiheen ajan eli marraskuusta 2010 maaliskuuhun 2012. Teemahaastatteluihin osallistui Ukombozin koulun opettajia sekä yksi oppilaan vanhempi. Teemahaastattelut toteutettiin kolmena yksilöhaastatteluna sekä yhtenä kolmen opettajan ryhmähaastatteluna. Haastattelut tehtiin maaliskuussa 2011 sekä tammi- ja helmikuussa 2012. Tutkimusaineisto analysoitiin laadullisen aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Ukombozin koulussa TVT:n opetuskäytön tutkimus- ja kehitysprojektin merkityksiksi osoittautui tutkimusaineiston mukaan koulun toimintaedellytysten kehittyminen sekä muutokset luokkahuoneessa. Uusien yhteistyökumppanuuksien ja -verkostojen syntyminen, koulun TVT:n toimintavision selkeytyminen sekä johdon tukena toimiminen kuvasivat koulun toimintaedellytysten kehitystä. Muutokset luokkahuoneessa liittyivät opettajien osaamisen kehittymiseen, oppilaiden aktivoitumiseen sekä muutoksiin luokkahuonedynamiikassa. Tulokset osoittavat, että TVT:n opetuskäytöllä on kehitysmaiden kouluissa monia kouluorganisaanisaatiota ja luokkahuoneen toimintaa kehittäviä mahdollisuuksia. Tarvitaan enemmän pitkäjänteistä kansainvälistä tutkimus- ja kehitysyhteistyötä kehitysmaiden koulujen TVT:n opetuskäyttöön vaikuttavien ilmiöiden ymmärtämiseksi.
Subject: koulu
muutos
tieto- ja viestintätekniikka (TVT)
kehitysmaat
Tansania


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
saila_pakarinen_pg_2014.pdf 785.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record