"Mä tiedän et se ilmiö on siinä, mut mä en nää enkä mä kuule" : Opettajien kokemuksia etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien lasten välisestä rasismista ja kulttuurisista kategorisoinneista alakouluissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191042
Title: "Mä tiedän et se ilmiö on siinä, mut mä en nää enkä mä kuule" : Opettajien kokemuksia etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien lasten välisestä rasismista ja kulttuurisista kategorisoinneista alakouluissa
Author: Jääskelä, Nina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191042
http://hdl.handle.net/10138/153018
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The purpose of this research is to study and understand racism between ethnic minority group children as a phenomenon in schools. The goal is to study, through the speech of teachers, what kinds of cultural categories exist in schools and what factors, according to teachers, influence racist encounters between children from ethnic minority groups. This study is part of the research project Racism Between Ethnic Minority Groups, carried out by the youth education organization Non Fighting Generation. The intention of the project is to study racism between ethnic minority groups. The theoretical background of this study is in the theory of social identity, which focuses on group behaviour and out-group relations. It is based on the notion that people form evaluations about their own group by comparing it to other groups. The data of the research was collected from seven elementary school teachers in the Helsinki metropolitan area by using semi-structured interview method and the interviews were analyzed through discursive methods. The data show that there is hierarchy-based reasoning between ethnic minority groups. Considering one's own ethnic group to be better than other minority groups seems to help the individual strengthen his/her social identity. Based on cultural categorization children with Asian background were seen as calm survivors, more likely to stay in the background. Children with Russian roots were described to have a strong sense of cultural identity. Arrogant behaviour was also seen as a cause for why Russian boys got into trouble. The Somali children were the ones who stood out the most and who also separated themselves the most from other ethnic minority groups. Physical appearance, style of clothing, cultural habits and religious way of life defined the Somali children as a cultural category. In this study four factors were shown to influence racist conflicts between ethnic minority groups in school; religion, lack of a majority language, cultural habits and behavioural patterns learned at home. The results of this study indicate that racism exists between ethnic minority group children and that teachers feel they lack the means to tackle the issue. This research shows the need for a deeper understanding of the phenomenon, so that it can be prevented in the future.Tässä Pro gradu – tutkielmassa tarkastellaan etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien lasten keskinäistä rasismia koulussa tapahtuvana ilmiönä. Tavoitteena on tutkia opettajien puheen kautta kouluissa esillä olevia kulttuurisia kategorisointeja ja sitä, millaiset tekijät opettajien näkemyksen mukaan vaikuttavat rasististen konfliktien taustalla. Tutkimus on osa Etnisten vähemmistöjen välinen rasismi – tutkimushanketta, jonka toteuttajana toimii nuorisokasvatusjärjestö Non Fighting Generation. Hankkeen tarkoituksena on tutkia vähemmistöryhmien välistä rasismia ilmiönä, sekä kehittää sen ehkäisyyn soveltuvia toimintamalleja ja kasvatuksellisia menetelmiä. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä vaikuttaa sosiaalisen identiteetin teoria. Teoria keskittyy ryhmäkäyttäytymiseen sekä ryhmien välisiin suhteisiin ja pohjautuu ajatukseen, jonka mukaan ihmiset muodostavat arviointeja omasta ryhmästään vertailemalla sitä muihin ryhmiin. Tutkimuksen aineisto kerättiin 7:ltä pääkaupunkiseudulla työskentelevältä alakoulun opettajalta. Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena ja aineisto analysoitiin diskurssianalyyttisin keinoin. Tulokset osoittavat, että eri etnisten ryhmien välillä esiintyy hierarkkista ajattelua. Oman etnisen ryhmän pitäminen toista etnistä ryhmää parempana näyttää vahvistavan omaa sosiaalista identiteettiä. Kulttuurisen kategorisoinnin pohjalta aasialaistaustaiset nähtiin selviytyjinä, rauhallisina ja taustalla pysyttelevinä. Venäläislapsilla kuvattiin olevan vahva oman identiteetin tunne. Myös ylpeyden ja kielenkäytön koettiin saattavan venäläislapsia, etenkin poikia, ongelmatilanteisiin. Somaleista tuotettu puhe näyttäytyi erottumisena ja erottautumisen haluna. Pukeutuminen, ulkonäkö, kulttuuriset perinteet ja uskonnon rooli elämässä määrittivät somaleita kulttuurisena kategoriana. Tässä tutkimuksessa neljä eri tekijää nähtiin vaikuttamassa etnisten vähemmistöryhmien välillä ilmenevien rasististen konfliktien taustalla; uskonto, valtakielen taidon puute, kulttuuriset tavat ja kotona opittu käyttäytyminen. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että rasismi etnisten vähemmistöryhmien välillä tunnistetaan, mutta keinot siihen puuttumiseen koetaan vähäisinä. Tutkimus osoittaa ilmiön kokonaisvaltaisemman ymmärryksen tarpeellisuuden.
Subject: etnisyys
etniset vähemmistöryhmat
maahanmuuttajat
rasismi
koulu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
nina_jaaskela_progradu_2014.pdf 1.426Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record