Nordic experiences : What do short-term Study Abroad programs have to offer?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201502241704
Title: Nordic experiences : What do short-term Study Abroad programs have to offer?
Author: Rahikainen, Katariina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2009
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201502241704
http://hdl.handle.net/10138/153472
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The purpose of this study was to investigate Finnish high-school students and teachers perceptions about what a short-term Nordic study abroad program offers to its participants. The benefits of study abroad were also addressed, as well as their connection to the reasons for attending such a program. Participants were also asked to state the challenges they faced during their study abroad. As data was gathered from three different participant groups, comparison between different participant groups was one of the central aims of the study. Participants. The participants consisted of three different groups; two of which were student groups and one that was a teacher group. One student group participated in an SA in Sweden for one month (Period scholars); the other student group participated in a one to two week long intensive language course in Sweden (Scholars to Sweden). Teachers had stays of different lengths, from less than a week to two weeks in Nordic countries (Sweden, Norway, Denmark and Iceland). Methods. The investigation presented herein relied on a mixed-methods strategy. The data of the study consisted of responses from 158 students and 92 teachers to a specifically developed Study Abroad Assessment (SAA) instrument. This data was analyzed quantitatively with SPSS using Exploratory Factor Analysis (EFA) and One-Way Analysis of Variance (ANOVA), and partly also qualitatively categorizing. In addition, material from six (6) students interviews before and after the study abroad (SA) period, and their reports on their stay, were analyzed qualitatively and reported as a case of an average student attending that particular program. Results and conclusions. Based on the analysis, there emerged four factors that represented dimensions which a short-term SA program has to offer. These factors were named according to their content as follows: 1) Personal growth; 2) Links to another Nordic country; 3) Development of Nordic awareness; and 4) Impact on career or study opportunities. Composite variables were created on the basis of these factors. There were some statistically significant differences between groups and group explained differing percentages of variance in each dimension. The Period scholars group differed significantly from other groups statistically in terms of "Personal growth" and "Impact on career or study opportunities" composite variables, whereas the Scholars to Sweden group differed significantly from other groups statistically in terms of the "Links to another Nordic country" composite variable. The Teacher group differed statistically significantly from student groups in terms of "Development of Nordic awareness" composite variable. The qualitative part of the study provided information on the benefits and challenges of study abroad that were compatible with previous studies. As a conclusion, it was noted that participants felt their language threshold to be lower than prior attending the SA, and that personal growth indeed was one of the main benefits of the SA.Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella suomalaisten lukiolaisten ja opettajien kokemuksia lyhytaikaisten pohjoismaisten opintomatkojen henkilökohtaisesta vaikutuksesta. Lisäksi tutkittiin ulkomailla opiskelun hyötyjä ja sitä, kohtaavatko ne opintomatkalle asetettuja tavoitteita. Osallistujilta kysyttiin myös haasteita, joita osallistuja matkallaan kohtaa. Tutkimukseen osallistui kolme eri osallistujaryhmää, joiden vertailu oli yksi tutkimuksen paäätavoitteista. Osallistujat. Osallistujajoukko koostui kolmesta eri ryhmästä, kahdesta opiskelijaryhmästä ja yhdestä opettajaryhmästä. Ensimmäinen opiskelijaryhmä, jaksostipendiaatit, osallistuivat opintomatkalle, jossa lukiolaiset opiskelivat kuukauden ruotsalaisessa lukiossa. Toinen opiskelijaryhmä, ruotsinstipendiaatit, koostui opiskelijoista, jotka osallistuivat viikon kahden mittaiselle intensiiviselle ruotsin kurssille Ruotsissa. Opettajien opintomatkan kesto toiseen Pohjoismaahan (Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti) vaihteli alle viikosta kahteen viikkoon. Menetelmät. Tutkimus perustui määrällisen ja laadullisen analyysin yhdistämiseen, triangulaatioon. Aineistona olivat 158 opiskelijan ja 92 opettajan vastaukset tutkimusta varten kehitettyyn kyselylomakkeeseen, jotka analysoitiin määrällisesti SPSS -tilasto-ohjelmalla eksploratiivisen faktorianalyysin ja yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla sekä osittain laadullisesti ryhmitellen. Lisäksi aineistona käytettiin kuuden (6) opiskelijan haastatteluja opintojaksoa ennen sekä sen jälkeen ja heidän kirjoittamaansa raporttia opintojaksosta. Näiden analysoinnissa käytettiin laadullista sisällönanalyysiä ja tulokset koottiin tapaukseksi kyseiseen ohjelmaan osallistuvasta lukiolaisesta. Tulokset ja johtopäätökset. Aineistosta nousi esiin neljä faktoria, jotka kuvasivat pohjoismaisen lyhytaikaisen ulkomailla opiskelun ulottuvuuksia. Nämä faktorit nimettiin sisältöjen perusteella seuraavasti: 1) Henkilökohtainen kasvu; 2) Yhteydet toiseen Pohjoismaahan; 3) Pohjoismaisen tietoisuuden kehittyminen; ja 4) Vaikutus ura- ja opiskelumahdollisuuksiin. Summamuuttujat luotiin faktorien pohjalta. Ryhmien välillä oli tilastollisesti merkittäviä eroja jaksostipendiaattien ryhmä poikkesi muista ryhmistä tilastollisesti merkitsevästi "Henkilökohtainen kasvu" ja ""Vaikutus ura- ja opiskelumahdollisuuksiin" summamuuttujien kohdalla. Ruotsinstipendiaattien ryhmä poikkesi muista ryhmistä tilastollisesti merkitsevästi "Yhteydet toiseen Pohjoismaahan" summamuuttujan kohdalla. Opettajaryhmä poikkesi tilastollisesti merkitsevästi opiskelijaryhmistä "Pohjoismaisen tietoisuuden kehittyminen" summamuuttujan kohdalla. Laadullinen analyysi antoi viitteitä lyhytaikaisen ulkomailla opiskelun hyödyistä ja haitoista, mitkä tukivat aiempia tutkimuksia. Lopuksi todettiin, että osallistujat kokivat vieraan kielen käytön kynnyksen madaltuneen opintomatkan ansiosta ja että henkilökohtainen kasvu oli yksi suurimmista opintomatkalla saaduista hyödyistä.
Subject: international experience
impact of study abroad
Exploratory Factor Analysis
One-Way Analysis of Variance
study abroad
opiskelu ulkomailla
kansainvälinen kokemus
triangulaatio
eksploratiivinen faktorianalyysi
yksisuuntainen varianssianalyysi
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu and appendix - Katariina Rahikainen.pdf 905.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record