Kuinka tää tehään : lukio-opiskelijoiden vertaistuki oppimistilanteissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191051
Title: Kuinka tää tehään : lukio-opiskelijoiden vertaistuki oppimistilanteissa
Author: Tamminiemi, Riitta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191051
http://hdl.handle.net/10138/153496
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives.The aim of this study was to study how peer support appears in interaction of high school students. In particular, spontaneous, informal situations in which students helped and supported each other have been studied Methods. The data was analyzed with conversation analysis. Data were video recordings recorded in the autumn 2011 and in the spring 2013 at high school in Western Finland, within the research project Språkmöten. The main subjects were two students, but there were also two-four other informants in various situations. In total, the video material amounted to 86 hours, of which ten situations were selected for detailed analysis. Situations were accurately transcribed by marking speech, tones, gestures, and glances. The analysis was carried out as well as with transcripts that recording streamed form. Results and conclusions.There were three types of peer support: 1) student needing help asked for it, 2) other student offered advice or help, and 3) a problem was built together. When help was asked or offered, the solution of the problem was important element of the conversation. When students were constructing problem situation together, the process was more essential than the solution. Students' epistemic status varied, and it was not always clear. Expertise was not negotiated but it came out as questions and advices in conversation. In particular, it was emphasized that students had a mutual understanding, and they were close friends.Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten vertaistuki ilmenee lukio-opiskelijoiden vuorovaikutuksessa oppimistilanteissa. Tarkastelun kohteena olivat erityisesti spontaanit, ennalta suunnittelemattomat tilanteet, joissa opiskelijat auttoivat ja tukivat toisiaan. Menetelmät. Aineisto analysoitiin keskustelunanalyysin avulla. Aineisto koostui videotallenteista, jotka oli kuvattu Språkmöten-hankkeen yhteydessä syksyllä 2011 ja keväällä 2013 länsisuomalaisessa lukiossa. Tutkittavia henkilöitä oli pääasiassa kaksi opiskelijaa, joiden lisäksi tilanteissa oli vaihdellen 2-4 henkilöä. Videoitua aineistoa oli yhteensä 86 tuntia, joista valittiin 10 tarkoituksenmukaista keskustelutilannetta. Tilanteet litteroitiin tarkasti merkitsemällä puheen lisäksi muun muassa äänensävyjä, eleitä ja katseita. Analyysi tehtiin sekä litteroidun tekstin että tallenteen katselemisen ja kuuntelemisen avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Vertaistukitilanteita oli kolmenlaisia: 1) tuen tarvitsija pyysi itse toisilta apua, 2) neuvoa tai apua tarjottiin sitä tarvitsevalle tai 3) ongelmaa rakennettiin ja ratkottiin yhdessä. Kun apua pyydettiin ja sitä tarjottiin, vertaistukitilanteen lopputuloksena oli useimmiten ongelman ratkaisu. Yhdessä rakennetussa tilanteessa sen sijaan prosessi nousi tärkeämpään asemaan kuin ongelman ratkaiseminen. Opiskelijoiden episteeminen asema vaihteli, eikä se aina ollut selkeä. Asiantuntijuudesta ei neuvoteltu erikseen, vaan se tuli esiin keskusteluissa kysymyksinä ja ohjeina. Vertaistukitilanteissa korostuivat erityisesti osallistujien keskinäinen ymmärrys ja läheinen ystävyys.
Subject: vertaistuki
sosiaalinen vuorovaikutus
keskustelunanalyysi
ystävyys
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record