Ryhmämuotoisen sosiaalityön jäljillä - kokemuksia Kipinästä, näkökulmia asiakaslähtöiseen sosiaalityöhön

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273095
Julkaisun nimi: Ryhmämuotoisen sosiaalityön jäljillä - kokemuksia Kipinästä, näkökulmia asiakaslähtöiseen sosiaalityöhön
Tekijä: Lipponen, Saara
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Voiko ryhmämuotoinen sosiaalityö tarjota uudenlaisen asiakaslähtöisen lähestymistavan aikuissosiaalityöhön, jossa on tarve sosiaalityön kirkastamiselle? Ryhmämuotoinen sosiaalityö määrittyy Suomessa kunnallisen sosiaalityön piirissä poikkeukseksi, vaikka sitä kohtaan vaikuttaa olevan kiinnostusta ja sen juuret johtavat sosiaalityön varhaisiin vuosiin. Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa ryhmämuotoinen sosiaalityö nousee esiin vakiintuneena sosiaalityön menetelmänä, jonka keskiössä ovat osallisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on perehtyä ryhmämuotoisen sosiaalityön luonteeseen ja mahdollisuuksiin. Tutkimuskohteena on ryhmämuotoinen sosiaalityö, jota on toteutettu Espoon aikuisten palveluissa Espoon Kipinä-nimellä vuodesta 2011 lähtien. Tutkimuksen tavoitteena on myös selvittää, olisiko ryhmässä tehtävän sosiaalityön pohjalta mahdollista löytää uudenlaisia näkökulmia tai valtaistumisen mahdollisuuksia. Tutkimuksessa lähdetään liikkeelle aineistolähtöisesti asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksista, koska ne nähdään Kipinä-toiminnan yhdessä tekemisen -periaatteen kannalta keskeisinä. Aineiston analyysissa on käytetty sisällönanalyysiä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu ryhmämuotoisen sosiaalityön teoriasta. Lisäksi tutkimus kiinnittyy valtaistumisen käsitteeseen, joka ymmärretään tässä tutkimuksessa ensisijaisesti yksilöllisen elämänhallinnan näkökulmasta. Tutkimuksen metodologisen viitekehyksen muodostavat käytäntötutkimuksen sekä kriittisen realismin näkökulmat, jotka kiinnittävät tutkimuksen käytännön kehittämiseen, emansipaatioon ja sosiaalityötä ympäröiviin rakenteisiin. Tutkimuksen tulokset muodostavat kuvan asiakaslähtöisestä työskentelyotteesta, jonka avulla tavoitellaan sosiaalisen toimintakyvyn kasvua. Ryhmässä tehtävä työ tukee asiakkaiden elämänhallintaa tuottamalla tietoa ja tarjoamalla sosiaalisen vuorovaikutuksen paikan arkeen. Ryhmämuotoiselle sosiaalityölle luonteenomaisiksi piirteiksi määrittyvät lähestyttävyys ja epävirallisuus, joiden vaikutukset näkyvät parhaimmillaan tasavertaisena vuorovaikutuksena asiakkaiden ja ammattilaisten välillä. Ryhmämuotoisessa sosiaalityössä on huomioitava työn reunaehdot vaikuttavuudesta ja taloudellisuudesta, koska toimintaa toteutetaan kunnallisessa aikuissosiaalityön ympäristössä. Kipinä-toiminnan kokeileva luonne, verkostomainen yhteistyö sekä johdon antama tuki ovat luoneet mahdollisuuden rakentaa osallisuutta tukevaa työmenetelmää yksilötyön rinnalle reunaehtojen sisällä. Käytännön uudistamisen lisäksi ryhmämuotoisella sosiaalityöllä voidaan nähdä mahdollisuuksia kriittisen ja yhteisöllisen sosiaalityön esiin nostamiseen. Ryhmämuotoisen sosiaalityön toteuttaminen ja kehittäminen edellyttävät aikaa ja mahdollisuutta toteuttaa rohkeita kokeiluja jatkossakin. Jotta Kipinä-ryhmien asiakaslähtöisyyttä korostava näkökulma säilyisi, sen keskiössä tulisi pyrkiä säilyttämään asiakkaiden arjen näkökulma.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201703273095
http://hdl.handle.net/10138/154587
Päiväys: 2015
Oppiaine: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Lipponen_sosiaalityo.pdf 441.0KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot