Änkyttävien lasten puheterapia vanhempien kokemana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191203
Title: Änkyttävien lasten puheterapia vanhempien kokemana
Author: Hietamäki, Maija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191203
http://hdl.handle.net/10138/154722
Thesis level: master's thesis
Abstract: Study aims: Parents' role has been emphasized in children's speech therapy in recent years. There has, however, been very little research done on parents' experiences of their children's speech therapy. By learning more about parents' perceptions of speech therapy it is possible to increase the acceptance of therapy, develop therapy practices and the training of professionals. This study concentrated on stuttering children's speech therapy because there is very little research done on the topic and the role of parents is especially important in the speech therapy of stuttering children. The aim of this study was to increase the knowledge of parents' experiences of stuttering children's speech therapy as a part of daily life. Methods: The method in this study was a semi-structured interview. Altogether eight interviews were done in which seven mothers and one mother-father pair was interviewed. All the stuttering children were boys, aged 7 to 17 years. The interviews were done during May-June 2014. Theory bound content analysis was used in the study. Results and conclusions: For the parents speech therapy and the cooperation with the speech therapist was mainly a positive experience. The biggest challenge was the lack of therapy resources. The parents had mainly been successful in combining family life and therapy although the hurry of everyday life in families with small children was evident. Supporting children's speech fluency was seen as challenging. Some of the advice received in supporting the child's speech fluency had been seen helpful for the parents while some others were questioned. The parents would have wanted more guidance from the speech therapist in supporting the child's speech fluency in everyday life. Acceptance and commitment therapy was seen as more helpful than speech therapy in helping the parents come to terms with their child's stuttering and in supporting the child's speech fluency. Parents saw the peer support as especially helpful. The child's age had a bearing on the parents' experiences of their own role, on how well family life could be combined with therapy and on which of the ways to support the child's speech fluency were seen as helpful. The lack of therapy resources and especially the regional differences in therapy resources was evident in this study. On the basis of this study it can be stated that the parents of stuttering children experience their role in speech therapy as an important one. The role of parents is also experienced as challenging due to the lack of therapy resources and the hurry of everyday life. There should be more emphasis in speech therapy on parental guidance and on considering the family's overall situation. The lack of therapy resources, however, makes increasing the parental guidance difficult. More research is needed on parents' experiences of their stuttering children's speech therapy in order to take the parents' perspective better in to consideration in speech therapy.Tavoitteet: Lähi-ihmisten rooli lasten puheterapiassa on korostunut viime vuosina, mutta vanhempien kokemuksia puheterapiasta on tutkittu varsin vähän. Vanhempien puheterapiakäsityksiä tutkimalla voidaan kuitenkin lisätä kuntoutukseen kohdistuvaa hyväksyntää sekä kehittää kuntoutusmuotoja ja ammattilaisten koulutusta. Tässä tutkimuksessa puheterapiakenttää haluttiin rajata änkyttävien lasten kuntoutukseen, koska tästä ei juuri ole tutkimustietoa ja koska vanhempien rooli on erityisen tärkeä änkyttävien lasten kuntoutuksessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli siis lisätä tietoa vanhempien kokemuksista änkyttävien lastensa puheterapiasta osana perheen arkea. Menetelmät: Menetelmänä tässä tutkimuksessa oli puolistrukturoitu teemahaastattelu. Aineistona oli kahdeksan änkyttävän lapsen vanhempien haastattelua. Seitsemässä haastateltavana oli perheen äiti ja yhdessä molemmat vanhemmat. Kaikki änkyttävät lapset olivat poikia, iältään 7–17-vuotiaita. Haastattelut toteutettiin touko-kesäkuussa 2014. Analyysissä käytettiin teoriasidonnaista sisällönanalyysiä ja teemoittelua. Tulokset ja johtopäätökset: Puheterapia ja yhteistyö puheterapeutin kanssa koettiin pääasiassa positiivisena. Puheterapiaresurssien vähyys koettiin kuitenkin haastavana. Puheterapian ja perheen muun arjen yhdistäminen oli sujunut melko hyvin, mutta lapsiperheiden arjen hektisyys tuli kuitenkin esiin. Lapsen puheen sujuvuuden tukeminen koettiin osin haastavana. Osa puheen sujuvuuden tukemiseen saaduista ohjeista koettiin kuitenkin arjessa hyödyllisiksi, osan merkitys taas kyseenalaistettiin. Puheterapeutilta olisi kaivattu lisää ohjausta lapsen puheen sujuvuuden tukemiseen arjessa. Sopeutumisvalmennus koettiin puheterapiaa tärkeämmäksi vanhempien oman änkytykseen suhtautumisen ja lapsen puheen sujuvuuden tukemisen kannalta. Etenkin sopeutumisvalmennuksen tarjoama vertaistuki koettiin tärkeäksi. Lapsen ikä oli kuitenkin yhteydessä niin vanhempien kokemukseen omasta roolistaan, puheterapian ja arjen yhdistämiseen, kuin siihen, mitkä puheen sujuvuuden tukemisen keinot perheessä koettiin tärkeinä. Tutkimuksessa korostuivat myös puheterapiaresurssien vähyys ja etenkin merkittävät alueelliset erot resursseissa. Tämän tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan todeta, että vanhemmat kokevat roolinsa lapsen puheterapiassa tärkeäksi, mutta arjen kiireiden ja puheterapiaresurssien vähäisyyden takia haastavaksi. Etenkin vanhempien ohjaukseen ja perheen tilanteen kokonaisvaltaiseen huomioimiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Puheterapiaresurssien niukkuus asettaa kuitenkin haasteita ohjauksen lisäämiselle. Tietoa vanhempien kokemuksista änkyttävien lastensa puheterapiasta kaivataan lisää, jotta vanhemmat voitaisiin huomioida puheterapiassa nykyistä monipuolisemmin.
Subject: änkytys
lapset
puheterapia
vanhemmat
kokemus
Discipline: Logopedics
Logopedia
Logopedi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu HietamÀki Maija.pdf 723.7Kb PDF View/Open
Pro gradu Hietamäki Maija.pdf 723.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record